Управление на проекти: оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


Категория на документа: Други


Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение има за цел по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия живот. Основни области на интервенция са:
• Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение
• Децата и младежта в образованието и обществото
• Развитие на системата за учене през целия живот

Приоритетна ос 5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика има за цел подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез по-добро здраве.
Основни области на интервенция са:
• Подкрепа на социалната икономика
• Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици
• Работоспособност чрез по-добро здраве

Приоритетна ос 6. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги има за цел подобряване на ефективността на институционалните системи в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните и здравните услуги.
Основни области на интервенция са:
• Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда
• Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги

Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество има за цел изграждане на платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми.

Техническата помощ на оперативната програма е отделна хоризонтална приоритетна ос, насочена към подкрепа на ефективното управление и изпълнение на ОП "РЧР" в съответствие с изискванията на ЕС. Техническата помощ ще се използва в съответствие с чл. 46 от Регламент № 1083/2006. Чрез изпълнението на приоритетната ос ще се допринесе за:
==> По-ефективно управление на прехода от предприсъединителните програми към
==> Структурните фондове на ЕС и по-конкретно при управлението на ЕСФ;
==> Създаване на адекватни системи и административен капацитет за управление, мониторинг, контрол и оценка на оперативната програма, както в Управляващия орган, така и в междинните звена и останалите институции, участващи в процесите по подготовка, управление и изпълнение на ОП "РЧР";
==> Подобряване на механизмите за стратегическо планиране в сектора и по-нататъшно развитие на подхода на многогодишното програмиране;
==> Максимално постигане на целите и приоритетните оси на оперативната програма и високи нива на усвояване на финансовите ресурси от ЕСФ.

1.3. Оценка за напредъка и приносът на програмата

Оценката на напредъка на програмата ще се изследва на базата на определени индикатори, както следва:
таблица 1 Индикатори за оценка

Индикатори
2006
Цели до 2013 г.
Лисабонски цели

%
Коефициент на заетост (15-64 г.)
58.6
64.0
770
Коефициент на заетост - жени (15-64 г.)
54.6
56.0
660
Коефициент на заетост (55-64 г.)
39.6
42.0
5 50


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на проекти: оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.