Управление на проекти: оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


Категория на документа: Други
2006
Цели до 2013 г.
Лисабонски цели
Коефициент на безработица (15+)
9.0
6.0

Коефициент на младежка безработица (15-24 г.)
19.5
16.0

Коефициент на продължителна безработица - над 12 месеца (% от работната сила)
5.0
4.0

Рано напуснали училище
20.0
13.0
10.0
Дял на лицата със завършено средно образование
76.5
84.0
85.0
Участие в учене през целия живот
1.3
5.0
12.5
Лица, живеещи в домакинства, в които има безработни
13.0
10.0От таблицата е видно следното:
==> индикациите, свързани с напредъка са точно и ясно измерими;
==> индикациите са свързани с преценка на средата и развитието преди въвеждане на програмата и непосредствено след края на периода;
==> чрез националната статистика, съществува определена възможност за изследване на напредъка и растежа по програмата.

Заключение

В реферата, макар и в синтезиран вид, бяха представени основните цели и приоритети по една от оперативните програми.

Наличието на тази програма е обусловено от следното:

Първо, от политиката на ЕС. За да засили стратегическото съдържание на политиката за сближаване, да интегрира приоритетите на Общността и да насърчи прозрачността, Европейската комисия (ЕК) подготви Стратегически насоки за политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Насоките представляват единна рамка, която страните членки и регионите трябва да използват при разработване на националните и регионални програми със специален поглед върху техния принос за постигане на общите цели на Съюза. Въз основа на Стратегическите насоки всяка страна-членка подготвя своя Национална стратегическа референтна рамка (НСРР), а на следващия етап - оперативни програми (ОП). НСРР има ограничен брой приоритети. НСРР се детайлизира в оперативни програми. Програмите се определят само на съвкупно или приоритетно ниво като се отбелязват най-важните операции.

Второ, от значението и актуалността на човешките ресурси, социалния капитал и включването на отделните малцинствени групи в активния трудов потенциал на страната за постигане на конкурентоспособност и растеж в рамките на ЕС.

Източник:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на проекти: оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.