Управление на регионалното развитие


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА

ДИСЦИПЛИНА: "ГЕОИКОНОМИКА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

НА ТЕМА:

I. УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ;

II. СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС И ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ";

III. ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

ТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

1.Въведение

Държавната политика за регионално развитие създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в България. Насочена е към намаляване на междурегионалните и

вътрешнорегионалните различия в степента на развитие и подпомагане процеса на икономическо, социално и териториално сближаване в рамките на ЕС.

Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление.

Процесът на реформа в местното самоуправление и административно-териториалното устройство на страната цели задълбочаване на процесите на прехвърляне на правомощия и ресурси към органите на местното самоуправление и повишаване степента на взаимодействие между отделните нива на териториално управление и намира израз в актуализираната Стратегия за децентрализация, приета с Решение № 454 от 2 юли 2010 г от Министерския съвет и изпълнението на дейностите, предвидени в този документ.

2. Определяне на компетентните органи и звена

2.1. Управляващ орган (УО)

Съгласно разпоредбите на Глава 21 от Договора за присъединяване и с Решение на Министерски съвет № 965/ 16.12.2005 г. Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е определена за Управляващ орган на ОП "Регионално развитие".

Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" е част от специализираната администрация на МРРБ, която в предприсъединителния период изпълнява функциите на секторен координатор по Програма ФАР с отговорности за програмирането и мониторинга на мерките в областта на регионалното развитие и трансграничното сътрудничество.

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие" отговаря за ефективното, ефикасно и правилно изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа за разумно финансово управление и съгласно разпоредбите на съответните членове на Общия регламент78 и на съответните раздели от Регламента на комисията за изпълнението на Структурните фондове. По-конкретно отговорностите на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" са:
1) Да гарантира, че операциите са избрани в съответствие с критериите;
2) Да провери и потвърди, че разходите за съфинансираните продукти и услуги са действително извършени;
3) Да гарантира наличието на система за вписване и съхраняване в компютърен видяна счетоводните документи за всяка операция по оперативната програма;
4) Да осигури съответствие с изискванията за информация и публичност, заложени в чл. 69 на Регламента на Съвета (ЕС) № 1083/2006.
Структура на УО и изпълняващите звена:

Във връзка с операция 4.2. "Междурегионално сътрудничество" на приоритетна ос 4 Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" носи пряка отговорност за българските партньори по проектите, като същевременно изпълнява и ролята на Договарящ орган.

3. Организация и изпълнение на ниво проект

3.1. Подаване на проектни предложения и подбор на проекти
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на регионалното развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.