Управление на риска


Категория на документа: ДругиЧетвъртата фаза на процеса по управлението на риска се отнася до практическото реализиране на програмата за сигурност. При нейното осъществяване се провеждат конкретните дейности за финансиране на стопанско защитни и превантивни мероприятия, за въздействие върху субективния риск, за презастраховане, за формирането на застрахователни резерви и др.

Петата фаза обхваща контрол, анализа и поддържане на системата за сигурност. Дейностите на тази фаза се свеждат до контрол за правилното реализиране на програмата за сигурност, установяване на резултатите от нейното изпълнение, набирането и анализ на информацията за действието на изградената система за управление на риска и на получаваните резултати от нейното функциониране, както и до извеждането на изводи и предложения, които да послужат като основание за изработването и вземането на решения за коригиране на програмата за сигурност и за нейното поддържане.

Ефективното управление на риска може да се осъществи при функционирането на съвременна компютърна информационна система за управление на риска.

Потребната информация за информационното осигуряване на управлението на риска в застрахователното дружество може да се групира в следните разрези:

а) разузнавателна информация за клиента и застрахователните обекти, целяща определяне, оценяване и контролиране на риска; това е особено необходимо за застраховките, свързани с отговорностите, кредитите, лизинга и имуществото;

б) потребните знания и информация за отделните видове застраховки, за навременното преценяване на риска като неотменима потребност;

в) фактическа, отчетна информация за постъпилите застрахователни премии, за реалното реализиране на рисковете, за настъпилите щети, за изплатените обезщетения и суми, за други факти, състояния и стойности, свързани с риска, застрахователния пазар и застрахователната дейност;

г) информация за потребните и формираните застрахователни фондове и резерви за покриване на риска;

д) прогностична информация за насоките за развитие на застрахователната дейност в застрахователното дружество и на застраховането в страната.

Разумното управление и преценката на риска имат за цел вземането на обективни решения на основата на наличните знания и получената фактическа информация за риска при отделните видове застраховки. Затова за да се управляват високорисковите застрахователни продукти ефикасно, застрахователното дружество трябва да се оборудва с нужната високотехнологична структура, способна да извърши необходимата работа по интеграция на пазари и продукти.

Информационната система за риска е организирана, непрекъснато действаща структура, съдържаща съвременни технически средства, методи, технологически процедури, програмни продукти и персонал, създадена с цел набиране, обработване, съхранение и предаване на пълна, точна, целесъобразна, надеждна, своевременна, достоверна и адекватна информация за използване от ръководството при вземане на решения за управление на риска в рамките на застрахователното дружество.

Високите информационни технологии са нужни и за следните цели:

* да се предложи на клиентите по-добро обслужване;

* да се разшири кръга на поддържаните застрахователни продукти;

* да създаде работеща среда, която да подпомогне застрахователното дружество в създаването и предлагането на конкурентноспособни застрахователни продукти и тарифи;

* да позволяват изчисляването на риска в реалното пространство;

* да намалят разходите, да подобрят финансовото състояние на застрахователното дружество;

* да предоставят възможното решение или варианти на решения на съответния проблем;

* да анализират историческите данни и да дадат оценка на вероятното бъдеще като предвиждат тенденциите напред във времето;

* да информират за евентуалните резултати и според тях да настроят процедурите си за управление на риска;

* да предлагат мерки за справяне със ситуацията при аномалии.

Когато информационните технологии позволяват да се произведе потребната информация за информационно осигуряване за управлението на риска и работят за изпълнението на горните цели, извлечените ползи гарантирано надхвърлят размера на инвестициите за тяхното придобиване.

Застрахователните дружества трябва не само незабавно да въведат високите технологии и компютри от ново поколение в дейността си, но и да обучат персонала да ги използва. Следва да се осигури такъв дизайн на интегрираната информационна система, достъпът до който да осигури на застрахователя цялата необходима информация: за застрахователния пазар, за очертаване на конкуриращите се тенденции в реалното пространство и за провеждането на подходяща маркетингова политика; за клиентите; за състоянието на всеки вид застраховка; за незабавен отговор на запитванията на професионалисти и ръководители; за параметрично дефиниране на застрахователни и други събития от определена важност; за разумно тарифиране; за индивидуалните и кумулативни рискови фактори; за други процеси и явления, които са полезни за вземане на решения за управление на риска и на цялостната застрахователна дейност.

Следователно, може да се заключи, че застраховането, както и редица други стопански и социални структури, не може да функционира без управление на риска, ако не иска да бъдат застрашени неговите основни цели. Затова управлението на риска е твърде важен компонент от цялостното управление на застрахователното дружество. Управлението на застрахователното дружество като цяло създава яснота и ориентираност в застрахователната дейност чрез определяне на целите, в качеството им на направляващи величини, изработване на условия, правила, указания за нейното нормалното и ефективно осъществяване, изграждане на структури, застрахователно-технически планове и други мероприятия, които ще гарантират, че заетите в дружеството ще изпълняват своите професионални и функционални задължения в съответствие с установения ред. Цялата тази съвкупност от управленски дейности, процеси и операции обаче ще бъде безпредметна, ако в застрахователното дружество не се осъществява подходящото управление на риска.

6.Риска при инвестиционните решения
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.