Управление на риска в условията на фирма


Категория на документа: Други


II. Общи сведения за "Биоенерджи" ООД
2.1 Характеристика на дейността

Фирма "Био Енерджи" ООД е основана през 2007 г. като дружество, строго специализирано в производствена, консултантска и инженерингова дейност в областта на енергийната ефективност и ВЕИ. Бизнес ориентацията на предприятието обуславя и концепцията на неговата дейност: интензивно, природосъобразно и устойчиво производство на фосилни горива от отпадъчен дървен материал, съобразено както с нормативните изисквания, така и с пазарното търсене на такъв тип продукция.
2.1.1 Седалище и адрес на управление
- Седалището на "Био Енерджи" ООД е с. Калейца, местност Калейшко ханче, община Троян,
- Дружеството разполага и с клон в гр. София
2.1.1 Предмет на дейност

Основната дейност на компанията е производство на екологияно чисти пелети, брикети и дървесен чипс. Фабриката оперира в района на гр.Троян, който район е обезпечен от към дървесна маса и съотжетно тожа позволява непрекъснатото производство и на трите жида продукти.

-Пелети - този продукт е с най- голямо значение за предприятието. Годишното му производство възлиза на 6000 тона, като има условия да бъде увеличено до 10000 тона. Произвеждания продукт е в най -високия клас според европейските стандарти - А1 . Пелтите са предимно насочени за износ.

-Брикети- годишното рооизжодстжо на брикети възлиза на 1000 тона, те са предимно предназначени за пазара в България.

-Дървесен чипс - този вид гориво се произвежда за задоволяжане на енергийните нужди на предприятието, като малка част се предлага за продажба в региона.

Към настоящия момент "Биоенерджи" ООД изпълнява и дейности като осигуряване на професионално обучение на технически персонал за инсталиране, гаранционно и следгаранционно обслужване горивните системи. Осигуряване на дългосрочна доставка на висококачествени екопелети, екобрикети и чипс чрез развита дистрибуторска мрежа в цялата страна. Осигуряване на професионални консултации при избора на отоплителна система или отоплително тяло. Цялостно проектиране и авторски надзор при изграждане и мониторинг на отоплителни системи и инсталации.

2.2 Кратка история

Фирмата е основана през 2007 год. с основен предмет на дейност производство и търговия с дървесна биомаса, ВЕИ, консултантска дейност в областта на енергийната ефективност, цялостно инвестиционно проектиране на жилищни, административни и производствени сгради, търговия с горивни устройства, изграждане на отоплителни инсталации и др.

Инсталацията е проектирана и изградена според съвременните изисквания и стандарти за производство на еко горива от дървесна биомаса. Машините са произведени и доставени от водещи немски, чешки, италиански и български производители. Разположени са в новоизградени производствени халета с обща площ над 1200м2, на първокласния път Ловеч-Троян, в местността Калейшко ханче, отговарящи на всички съвременни изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и пожаробезопасност.

От 2008год. фирмата произвежда и продава дървесен чипс от иглолистна дървесина, сертифициран според стандартите на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

От 2010год. фирмата произвежда и продава еко брикети от отпадна дървесина от мебелното производство и дървопреработване, сертифициран според стандартите на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

От 2013год. Фирмата произвежда и продава еко пелети от иглолистна и широколистна дървесина, сертифициран според стандартите на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Още в началото на 2013 год. "Биоенерджи" ООД се нарежда из между малкото фирми в България, произвеждащи най - висок клас пелети - А1.

2.3. Мисия и принципи

Отоплението с пелети е сравнително ново и все още непопулярно дори и в страните от Западна Европа. Развитието на пазара може значително да се ускори чрез професионален маркетингов контакт с потенциалните потребители,а именно на това набляга и "Биоенерджи" ООД. Запознаването на отделния клиент с качествата на произвежданата продукция създава устойчива връзка между потребител и производител, което е от съществено значение за успешното развитие на предприятието. Качесвеното управление и навременните и бързи решения на управленския персонал са важен фактор съпътстващ развитието на фирмата . Разчита се на доброто местоположиение, което означава че производството ще бъде обезпечено със сравнително евтина работна ръка и суровина, което от своя страна ще допринесе за производството на стоки с ниска себестойност, но с голямо търсене на пазара.

Основните принципи които следва дружеството са :
- Производство на качествени биогорива с характеристики отговарящи на сертификати на стоката.
- Комуникация с цел осведомяване на потребителя да избере максимално ползотворно решение при изграждане на една нова горивна система
- Сътрудничество с доставчици и клиенти
- Единство и информираност в ръководния състав

2.4 Цели на "Биоенерджи" ООД

Основна цел : "Биоенерджи" ООД е да бъде сред най- големите производители на екогорива в страната. Постигане на добри позиции на международния пазар.

2.4.1 Стратегически цели

- Увеличаване на пазарния дял на местно ниво в търговията с брикети и държесен чипс
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на риска в условията на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.