Управление на риска в условията на фирма


Категория на документа: Други


-Развитие и въвеждане нан нови продукти и услуги

-Увеличаване на производствените мощности с 30 %

- Поддържане на високо качество

2.4.2 Тактически цели

- прозводството да е насочено за износ на продукти към чужбина

-минимални производствеи разходи

- Устойчиви договори с доставчици на суровини

2.4.3 Оперативни задачи

-да се постигнат нивата на печалба предварително заложени в проекта

- оптимално натоварване на производствените машини, за да се постигне ниска себестойност.

- въвеждане на трисменен режим, който ще повиши нормата на печалба и ще се намали себестойността на продукта.

III. Видове риск в "Биоенерджи" ООД

Имайки предвид наличието на богата суровинна база и широк кръг потенциални клиенти, основният рисков фактор, касаещ производството на фосилни горива, се явява качеството на самия краен продукт от дейността. Проблеми в тази област биха могли да възникнат най-общо в два случая: при липсата на достатъчно моделно технико-технологично обезпечаване на производството и при отсъствието на технологично ноу-хау, пряко приложено в дейността. Рисковете пред "Биоенерджи" ООД до голяма степен зависят от външната среда. Тъй като този отрасъл е сравнително нов средата, в коята се развива предприятието е изкючително променлива и зависеща от много фактори.

3.1 Рискови фактори за "Биоенерджи" ООД

3.1.1. Вътрешни фактори
- Качество на наетият персонал - недостатъчен брой на кадри, можещи да боравят с прилежащото оборудване. Малък брой на качествени кадри с нужното образвание.
- Адаптивен мениджмънт - не достатъчно бърза реакция от страна на руководството при промени в бизнес средата. Влошена комуникация и ниско ниво на обратна връзка между персонал и управа и клиенти и ръководство
- Ниско ниво на контрол
3.2.2 Външни фактори
- Пазар - постоянно променящ се пазар, увеличаване на броя на конкурентите, по- високи изисквания за качество

- Потребители - Предлагане на стоки и услуги към правилно подбран контингент от потребители
- Конкуренция- С развитието на отрасъла се увеличава и броя на конкурентите

- Икономически фактори - Икономическата криза от 2008г. Съпътсва изцялоначалния жизнен цикъл на "Биоенерджи" ООД .Променят се изкупни цени на суровини и материали, както и цена предлаганата продукция

-Нормативно законова уредба - в този отрасъл има много нормативи и закони, който фирмата е длъжна да спазва за да може производството й да бъде екосъобразно и съотвестващо на имиджа й.

3.2 Видове риск в "Биоенерджи" ООД

- Основен риск представлява рискът от несъобразяване на нивата на потребност на ресурси и съответно поддържането на малък гаранционен фонд

- Риск от загуба на клиенти поради влошено качество на произведена продукция. Може и малък процент дефектна продукция да попадне в лоялен потребител, като това би довело до недоволство и прекратяване на отношенията с тях.

- Риск от неспазване на договорени количества продукция - това може да се случи при съставяне на договор за доставяне на количества през определени периоди и неспазването на договорните времеви клаузи.

- Рискове свъразни с основните прозиводствени дейности - повреда в някоя машинаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на риска в условията на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.