Управление на риска в условията на фирма


Категория на документа: Други- Риск от пожар - поради спецификацията на производството има реална възможност да възникне пожар в производствените отделения

3.3. Управление на риска в "Биоенерджи" ООД

3.3.1. Управление на риск от недостиг на суровини

Относително проблемно за този отрасъл е снабдяването със суровини и тяхното складово стопанство. Дружеството е предприело следните насоки за елиминиране на този фактор :
- Голям брой доставчици на дървесина, обслужващи различни райони на горските стопанства
- Поддържане на голями складови стопанства със суровина
- Осигуряване на място за тези складови площи

3.3.2. Управление на риск свързан със загуба на потребители

Имайки предвид наличието на богата суровинна база и широк кръг потенциални клиенти, основният рисков фактор, касаещ производството на фосилни горива, се явява качеството на самия краен продукт от дейността. Проблеми в тази област биха могли да възникнат най-общо в два случая: при липсата на достатъчно моделно технико-технологично обезпечаване на производството и при отсъствието на технологично ноу-хау, пряко приложено в дейността. В случая дружеството разчита на външни фирми и високо квалифицирани ескперти в областа, спомагащи за създаването на един продукт с високи стандарти и постоянно характеристики. Видът и контрола на качеството се осъществява на място като има специално внедрена система, проверяваща на 3 нива състоянието на продукта в процеса на изготвяне.

3.3.3. Управление на риска от неспазване на договорени количества продукция

Съвсем друг аспект е рискът от неспазване на договорни отношения с фирми посредници или крайни клиенти, с който дружеството има предварително изготвени догови за производство и/или доставка на готова продукция. Този проблем се решава с осигуряването на база с готова продукция, коята има за цел обезпечаването на ситуации, в които завода е затруднен да достигне своите предварително зададени норми.

Основен принцип при изготвянето на договори е да не се правят нереалистични обещания и такива който са с прекалено голям шанс да не се осъществят, за това дружеството предварително изготва график на количествата който ще се произведат на средномесечна база и според този график се определят и количествата за възможна продажба.

3.3.4. Управление на риск при възникване на технически проблем

Практиката показва, че в това производство дори и най- съвременните и автоматизирани линии за производство на пелети и брикети подлежат на технически неизправности."Биоенерджи" ООД не прави изключение и има реална възможност да възникне техническа неизправност. Поради това се правят регулярни технически прегледи с цел намаляване на случайните неизправности.

Основен принцип, който съвестно се съблюдава е хората, който обслужват дадено работно място съответно да имат трудовата характеристика за него и да не пристъпват правомощията си.

3.3.5. Риск от природни бедствия, кражба и тн.

Друг възможен риск, за който са взети мерки е евентуален пожар,кражба или друго подобно събитие, представляващо интерес от към застрахователна гледна точка. Целият завод е застрахован, с прилежащата към него техника. Като са взети множество мерки за избягването им:

-спазени противопожарни норми

-ограда по целия периметър

-денонощна въоръжена охрана

-видеонаблюдение

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на риска в условията на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.