Управление на веригата на доставките


Категория на документа: Други
Курсова работа
на тема:

Управление на веригата на доставките за парфюмерийно-козметични продукти в България

Разработил:

Проверил:

Гл. ас. д-р Николай Драгомиров

Съдържание

Увод

Понятието "Управление на веригата на доставките" в широк смисъл се отнася до концепция, при която дадена организация се разглежда не сама за себе си, а като част от една обща "верига на доставките", т.е. свързана с други организации. В основата на концепцията лежи идеята за необходимостта от единен материален поток в тази верига, която започва от източника на суровини и завършва с доставката на продукта на крайния потребител. Теорията и практиката на управлението на веригата на доставките (УВД) са все по-обсъждани в научните и стопанските среди, за което свидетелства нарасналият брой научни публикации по тази тема през последните няколко години. Значителният интерес към концепцията се поражда от промените в световната икономика и революцията в сферата на информационните и комуникационните технологии, както и от изострената конкуренция на пазарите. За да запазят и разширят пазарните си позиции, ръководителите на организациите се стремят да съкращават време за развитие на нови продукти, да подобряват качеството на продуктите, да намаляват разходите по тяхното производство и реализация, бързо да реагират на промените в търсенето и т.н. Новият управленски подход се основава на разбирането, че тези предизвикателства не могат да бъдат ефективно посрещнати посредством изолирана промяна в отделните организации, а чрез развитие на сътрудничеството и взаимовръзките между участниците в производството и доставката на продуктите от източниците на суровини до крайните потребители.

Обект на изследването са организациите за производство на парфюмерийно-козметични продукти.

Предмет на изследването са сложните взаимовръзки между участниците във веригата на доставките.

Целта е аудиторията да се запознае с интеграцията на дейностите във вътрешната и външната верига на доставките за парфюмерийно-козметичните продукти, както и с един от моделите за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките.

1. Управлението на веригата на доставките

Управлението на веригата на доставките има следните характеристики:
- Приложение на системния подход за разглеждане на веригата на доставките като едно цяло и за управление на цялостния материален поток от доставчиците до клиентите
- Стратегическа ориентация към координирано усилие за синхронизиране на операционните и стратегическите способности на участниците
- Фокусиране върху стойността за клиента и задоволяването на неговите изисквания

Преминаването към управление на веригата на доставките включва три стъпки:
1. Определяне на участниците, които ще бъдат включени в УВД.
2. Определяне на процесите и дейностите, които ще бъдат обект на взаимодействие и съвместно управление.
3. Регламентиране на механизма на взаимодействие.

Що се отнася до управленските интеграционни механизми, те включват управленски средства и техники, характерни за УВД и улесняващи постигането на интеграция във веригата. Докато в рамките на една организация интеграцията на дейностите се осъществява относително по-лесно, особено при наличието на съпоставими цели между различните области на фирменото управление, то при интеграцията на ниво ВД проблемите с планирането, организацията и контрола на дейностите във веригата стават по-трудни поради наличието на участници с различни цели и интереси, което налага използването на нови управленски средства и техники.

Характерните за УВД средства и техники за управление включват съвкупност от елементи като обмен на информация, съгласуване на целите и показателите за измерване на дейността, предоставяне на обратна връзка, изграждане на информационни-технологични способности за информационен обмен и др. Организациите могат да ги използват при изграждането на взаимовръзките помежду си, но за да се постигне интеграция е необходимо да се отразят някои аспекти на всеки един от тях. Така например, при управление на търсенето трябва да се балансира търсенето на крайните потребители с предлагането на продуктите с цел елиминиране на ситуациите на дефицит или излишни запаси във веригата. Тук управленските техники и решения включват промени както на физически процеси, така и на информационните системи и могат да се изразят в следното:
- Обмен на информация за реалното търсене между участниците във веригата. В този случай целта трябва да бъде организациите да не получават информация за търсенето посредством поръчките от следващия участник във веригата. Всяка организация във ВД трябва да има ясна представа за действителното пазарно търсене и да споделя тази информация с всички останали участници, за да могат те правилно да определят прогнозите си за търсене. При наличието на възможности, данни за продажбите при крайните потребители трябва да бъдат предавани назад към другите организации във веригата.
- Намаляване на времето за доставка, защото нивото на запасите се определя не само от търсенето, но и от времето за доставка. Съкращаването му е очевидна препоръка, но често тя най-трудно се постига поради географската отдалеченост на квалифицирани доставчици.
- Пренебрегване на посредничеството и пряка продажба на търговците на дребно или крайните потребители, за да се следи реалното търсене. По-късите канали са и по-стабилни, тъй като се премахват източниците на забавяне.
- Намаляване на размера на поръчките и насърчаване на по-честото поръчване в случай, че се премахнат факторите, които определят икономиите от мащаба при поръчване или поне да се намали тяхното значение. Използването на съвместими информационни технологии от участниците във веригата може да намали разходите за обработка на поръчките.
- Намалява на честотата и величината на специалните търговски сделки и потребителски промоции, възприемане на единна ценова политика и преминаване към практиката на "ежедневно ниски цени", за да се стабилизират цените и да се изгладят моделите на търсенето във веригата на доставките.

2. Характеристика на обекта на изследване

Икономическата ситуация, в която се намира българската икономика дава отражение и при производството на парфюмерийно-козметични продукти. Сравнението на окончателните данни за 2011 г. с 2010 г. показва, че има увеличение на производството в България на парфюмите и тоалетните води, както и на тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати. По предварителни данни, шампоаните произведени в страната през 2012 г. са по-малко с 13.4% на годишна база, а произведената паста за зъби - с 23.4%.

През 2012 г. продължава възходящата тенденция на вноса на парфюмерийни и козметични продукти в България. Спрямо 2011 г. прирастът е 3.9%, а от по-ниската средна цена, темпът на нарастване на стойностния обем е по-малък - 0.2%.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на веригата на доставките 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.