Управленски анализ


Категория на документа: Други
ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА

НА

Георги Бойков Груйчев, фак. № 13120001
Кирил Димитров Димитров, фак. № 13155003
Христо Георгиев Христов, фак. № 13155005

"Кенар" ЕООД е специализиран производител на салати и полуфабрикати. Дружеството извършва производство и транспортиране на произвежданите хранителни продукти в България. "Кенар" ЕООД се развива благодарение на постоянния стремеж за проучване и задоволяване изискванията на потребителите. В съвременните пазарни условия - при засилваща се конкуренция на пазара и завишаващите се изисквания, ръководството оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез предлагането на качествени и безопасни продукти, съответстващи на изискванията на потребителите и на нормативните документи. Ето защо в основата на политиката на предприятието е заложена основната цел - производство на безопасни продукти.

Ръководството оценява, че постигането на тази цел възможно само чрез ефективна система за управление на безопастността на хранителните продукти, базирана на утвърдени принципи на НАССР и изисквания на ISO 9001/2000.

Предмет на дейност са:
Производство и търговия с хранителни стоки;
Изкупуване и преработка на селскостопанска продукция;
Търговия със замразени храни и консерви;
Трабнспортна дейност;
Спедиционна дейност;
Търговско представяне на продукцията;
Консултантска дейност в хранително вкусовата промишленост и търговията;
Маркетингова дейност свързана с основната дейност на компанията;

Основните приходи на фирамата са от търговската дейност.През 2009г. продължава тенденцията за увеличаване количествата на продажбите. Разширяването на продуктовата гама , предназначена за потребителите с по-нисък доход,води до увеличаване на печалбата. Също така сключването на договори с големите търговски вериги за производството на продукти предназначени изцяло за тях.

Дружеството Кенар ЕООД ползва кредити под формата на овърдрафт, инвестиционен и револвиращ кредит, всички те са договорени като дългосрочни, като дружеството е задължено ежегодно да предоставя информация на банката за неговата кредитоспособност. Съгласно договорите банката може да поиска предсрочно погасяване. На този етап дружеството изпълнява заложения и предоставен на банката план за развитие и за него риска е сведен до минимум.

Анализ на материалните ресурси на организацията

Материалните ресурси включват дълготрайните матерални активи и материални запаси.

Балансовата стойност на ДА за 2011 възлиза на 4710 хил. лв. Разходите за придобиване на ДА са 958 хил. лв , от които 558 хил. лв са разходи по собствено изграждане на ДА и 400 хил. лв разходи за придобиване на лизингови ДА.
Новопридобитите дълготрайни материални и нематериални активи през годината са в размер на 1314 хил. лв. В същото време е отчетено изхабяване на действалите през годината дълготрайни активи в размер на 1068 хил. лв. , при което като краен резултат е реализирано увеличение на дълготрайните активи с 246 хил. лв.

Дружеството се стреми да оптимизира и да подържа малки складови наличности, предвид спецификациата на материалите, които се използват в рабтнияпроцес. Голямата наличност на полуфабрикати се дължи на това, че през летния сезон фирмата провежда кампания по изкупуване и първична преработка на селскостопанска продукция, която се съхранява като полуфабрикат и се влага в производството през останалата част от годината.

Анализ на човешките ресурси

Както капиталовите и материалните ресурси, така и човешките ресурси са жизнено необходими за съществуването на всяка бизнес организация. От тяхното умело и ефективно ръководене и подбор зависи производителността на организацията.
Персоналът в "Кенар" ЕООД наброява 72 души.В него са включени работници и специалисти с различни професии, специалности и опит.
Фирма "Кенар" ЕООД се състои предимно от персонал на възраст 30-55 год.

Анализ на информационните канали на организацията

Информацията по движението на материалните потоци е в посока от входа към изхода т.е. има доставка, производство и реализация, а движението на управленската информация е от изхода към входа т.е. събира се информация от клиентите за техните потребности.

Контактите със своите доставчици и клиенти фирмата осъществява посредством търговски връзки, плод на трайно дългогодишно партньорство изтъкано от коректност и взаимни отстъпки. Това разбира се поставя фирмата крачка напред пред конкурентите и, тъй като осигурява ритмичност на доставките, и свежда до минимум рисковите ситуации от закъснели или липсващи суровини, отсъствието на които би довело до нарушаване на нормалните условия за функциониране на системата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленски анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.