Упвавление на риска


Категория на документа: ДругиМеждународно Висше Бизнес Училище

Курсова работа по "Управление на риска" на тема:
"Кредитен риск"

Център за дистанционно обучение- "Бизнес финанси" -магистратура

преподавател: проф. Серафим Петров

Изготвил: Илиян Велиславов Василев
фак номер: 13940

дата 27.12.2012 г.

Кредитен риск:

Със започването на обществено-икономическата реформа в България се появи "глад за кредити". Явлението набра скорост за кратко време в периода на първоначално натрупване на капитали‚ поради което неукрепналата банкова система не беше в състояние да ги предоставя и най-вече да си гарантира връщането им. Структурната реформа и предприемачеството са немислими без стабилна финансова подкрепа на търговските банки (ТБ)1.
Последните са жизнено заинтересовани да се разшири кредитния портфейл‚ поради голяма доходност на операциите по кредитите. В същото време‚ тяхното желание да разширяват кредитната си дейност се ограничава‚ първо‚ от съмнителното финансово състояние на кредитоискателите и‚ второ‚ от рестриктивната кредитна политика на ЦБ след краха в банковата система през на 90-те години.
Познатите в развитите страни методи‚ основани на оценка на репутацията на кредитоискателя‚ на анализ на счетоводната информация и други‚ за съжаление‚ в повечето случаи‚ не могат да се прилагат с висока достоверност у нас. Голяма част от предприятията започват да функционират сега‚ поради което все още не разполагат с финансови отчети за оценяване на кредитния риск, а съществуващата отчетност е с неутвърдена от времето коректност.
Всяка една операция по кредита се свързва с поемане на риск от страна ТБ. Дилемата е‚ че операциите по кредитите носят най-голям доход‚ но в същото време носят най-рисковите операции. Това определя необходимост от оптимизиране на съотношението между риск и доходност при образуване кредитния портфейл на банките.
1 - Тук става въпрос основно за ТБ‚ като най-развита в България институция за кредитиране

Под кредитен риск трябва да разбираме -това е вероятност клиентът по сделката по кредита да се откаже или да не я изпълни,че не е възможно да изпълни тези условия по сделката. Това оказва влияние върху ликвидността на ТБ и намалява възможността да се отпускат други кредити.
Няма как да няма риск при отпускане на кредити. Това е вярно най-малкото‚ защото има разлика във времето между момента,когато се отпуска и когато се погасяваа кредита. Времето може да доведе до различни рискове: инфлацията‚ промяна във валутните курсове‚ в стопанската конюктура‚ в пазарите‚ в нормативното пространство и др. Възможно е коректен клиент ,по силата на случайно обстоятелство, да се окаже ,че е невъзможно да погаси задълженията си към даден кредитор.

Не съществува кредит‚ при който да няма никакъв риск. При всеки един кредит има някаква вероятност банката да има загуба. Има разлика при размера на риска. Те се определят от вида на кредитния риск‚ от възможността да се измерва‚ така и от методи за предотвратяването им или редуциране.

2.1.2. Видове кредитен риск
А. Общ риск
Той се появява от настъпването на политически и/или икономически кризи‚ природни бедствия и др. непредсказуеми явления‚ заради които спира или намалява нормалната дейност и възниква неплатежоспособност на клиентите на банките. Този риск е най-трудно и с най-малка вероятност може да се предвиди от банките и техните клиенти .
Б. Корпоративен (професионален) риск
Появява се от бърза промяна в условията на дейността в дадено производство или отрасъл : технически и технологични промени‚ недостиг на суровини‚ спад в цените. Причините за възникването на този риск не зависят от волята и желанието на кредитоискателите. Примерно субектите‚ които пряко зависят от цените и ритмичността на доставка на природен газ‚ нефторподукти и др.‚ са потенциално високорискови заематели на ТБ.
В. Индивидуален риск

Свързан е с определен клиенти зависи‚ както от финансовото състояние и тенденциите в развитието му‚ така и от техническата‚ технологичната и икономическата му компетентност и възможности‚ така и от управленските качества на неговите ръководители. Има специфичен характер. Върху него влияние оказват личните качества на мениджърите и характера на сделката - стойност,продължителност‚ предмет и др..
Г. Други видове риск за банките
Върху банките оказват влияние и други по-конкретни видове риск:
- Инфлационен риск - когато се обезценяват активите. Това се получава,когато има разлика между реални и номинални проценти по лихвите ‚ също и от промени на валутните и пазарни курсове на ЦК. Този риск може да окаже негативно влияние най-вече върху активите с лихва,която е фиксирана‚ защото тяхното обезценяване става най-бързо;
- Лихвен риск - възможността на промените в бъдеще в равнището на лихвите да имат отрицателно влияние върху печалбата на банката. ТБ притежават активи и пасиви‚ които зависят и независят от променяната на ЛП. Поради тази причина‚ при управляването на риска се изисква непрекъснато наблюдаване и оценки на промяната в съдържанието на баланса и в лихвените проценти на пазара.
- Общ ликвиден риск - се свързва с възможност в определен момент банката да няма достатъчно парични средства за погасяване на своите ангажименти или задължения към датата на падежа‚ което пък има голяма вероятност да доведе до инкасиране на големи загуби. Управляването на ликвидния риск се извършва чрез използване на различни методи за управление на активи и пасиви‚ и на определена степен на ликвидност по ред и условията на Наредба Номер- 11 на Българската Народна Банка от 1997 г. за ликвидността на банките.
Д. Специфични кредитни рискове в България
Проблемите на риска стоят с особена острота пред ТБ и въобще пред кредитните институции‚ опериращи у нас.
Сегашното положение на банковата система и на икономиката поражда различни източници на риск‚ по-важни от тях са : [Л7]:
- голяма взаимна задлъжнялост между предприятията;
- несигурност и неблагоприятност на бизнесусловията‚ отразяващо се в невисока степен на предсказуемост развитието на заемателите;
- наличие на редица нормативни регламентации‚ представляващи държавни ограничения - икономически‚ кредитни и др.;
- незавършен икономически преход‚ фактическа анонимност на истинските финансови собственици‚ при някои приватизационни сделки‚ с трудна предсказуемост на бъдещите намерения - развитие‚ смяна предмета на дейност‚ ликвидация и т.н.;
- недостатъчна информация какво е състоянието на пазара - въшен или вътрешен пазар;
- липса на развити и с традиции финансови борси;
- съмнение‚ все още‚ в надеждността и прагматичността на методите,чрез които се анализират и оценяват рисковете.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упвавление на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.