Упвавление на риска


Категория на документа: Други


2.1.3. Възможност да се измери кредитния риск
Риск се появава, когато от определено събитие има различни последствия като възможност‚ поне едното,от които не е благоприятно. Когато се отпуска кредит може : 1.Той да се върне делият навреме; 2. Да се погаси по-късно от падежа-със забавяне 3.Само една част да бъде погасен; 4.И да не е погасено нищо изобщо. Разбира се‚ че в този случай има кредитен риск защото 3-те от възможни 4 последствия не са благоприятни.
Вероятността за разпределението‚ т.е.подреждане на вероятни последствия от дадено събитие‚ е представено в Таблица 2.1.

Таблица 2.1.
Последствия
Вероятност
1. Погасяване (изцяло и в определено време)
0‚3
2. Несвоевременно погасяване
0‚2
3. Самп частично погасяване
0‚1
4. Непогасяване
0‚4


Определяне на вероятността може да се получи по 2 начина:
-Обективно-ако се изведе по математически начин
- субективно- когато вероятността се получава от специализирани експертни оценки или на опит от миналото на служителите в банките. При субективните оценки не може да се предвиди вероятността от появяване на кредитния риск с голяма точност.При обективните може !

Кредитният риск се измерва с помощта тези 3 метода:
1. Метод за установяване на очаквани загуби
2. Метод за измерване на измененията на приходите.
3. Метод за изчисляване на очакваната възвращаемост.

Ще разгледаме втория от тях.
Рискът за една банка е по-голям,когато има значително колебание,когато се получават приходи от фирмите. Промяната в тези приходи ‚ какво рискът на банките,когато отпускат кредити могат да се установят по тази формула :

където: N е броят на извършените наблюдения;

i - периодът от време;

Рi - вероятността да се получи i-тия доход;

xi - фактическият доход.

Колкото стойността,която сме изчислили е по-малка,толквоа вероятността да се доближат резултатите до средната или очаквана стойност е по-голяма.
Чрез разгледания модел (и другите два) се изчисляват възможностите на кредитополучателите да погасяват кредитите,които са получили.В няма как да се включи желанието им да ги върнат‚ което също е елемент от риска.
2.2. Същност на кредитоспособността на предприятието-кредитоискател

2.2.1. Общи условия при кредитиране
Търговските банки отпускат кредити,спазвайки условията за кредитиране,които са строго регламентирани (т. 1.4.)‚ даващи възможност за правилно обслужваен на кредита и разбира се бързото му погасяване.
За да се отпусне кредит,този който иска да получи кредит трябва трябва да отговаря на определени условия:
1. Да се регистрира по опредления начин от закона-трябва да има финансова и съдебна регистрация.
2.Трябва да има Разплащателна сметка в тази банка.Ако няма трябва да си открие такава.
3.Трябва да бъде дееспособен
4.Да са с добра репутация
5.Да може да погасява кредита
6.Да има гаранция за кредитиране
Най-важното условие на предприятието-кредитоискател е да погаси кредита в определените условия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упвавление на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.