Упвавление на риска


Категория на документа: Други


Дееспособност- това е признатата от закона възможност на кредитоискателя,да поеме права и задължения по сключените договори от него.Много важно за банката е клиентът й да е носител на права и задължения. По отношение на гражданите пълната дееспособност настъпва с навършването на 18 години. От 14 до 18-годишна възраст договор се сключва със съгласието на родителите или попечителите на детето. Дееспособността на предприятията се установява чрез съдебната регистрация и от съответните пълномощни за представляващите ги лица.
Когато кредитоискателят е събирателно‚ командитно и командитно дружество с акции‚ доказването на дееспособността‚ както и на максимално възможния размер на искания кредит‚ се прави въз основа на учредителния договор или устав‚ в който се регламентира и границата на предоставения без съгласието на съдружниците кредит. Ако с депозираното заявление се претендира за кредит в по-голям размер‚ разрешаването може да стане само на основата на предоставено в банката специално решение‚ подписано от всички съдружници‚ в т.ч. и от неограничено отговорните - при командитните дружества с и без акции.
Репутацията е изключително важно условие за отпускане на кредит. Репутацията на бъдещия длъжник-това е неговата честност‚ готовност да върне получения кредит‚ както и коректността му към банката.
С цел установяването на това е необходимо да се проучат взаимоотношенията му с банките в миналото и опитът му в областта‚ в която работи. Важно за банките е да установят с какво име се ползва кредитоискателят в обществото и на пазара.

2.2.2. Фактори‚ определящи кредитоспособността на предприятието-кредитоискател
Кредитоспособността зависи от редица фактори‚ някои от които се разглеждат като предварителни (дееспособност на фирмата‚ репутация на кредитоискателя). Към предварителните фактори може да се причисли и изискването за действащо предприятие‚ което съгласно Закона за счетоводството (ЗС) се има предвид,че : ''предприятието няма необходимост или предвижда да ограничи или ликвидира в голяма степен мащаба на дейността си за париод най-малко от 1 година".
Решението на банката за удовлетворяване на искането за кредит и неговото предоставяне се предхожда от широкообхватен и задълбочен анализ за кредитоспособността на кредитоискателя. Този анализ следва да даде отговор на следните въпроси:

В състояние ли предприятието да погаси дълга си при настъпване на падежа му?
1. Доколко или до каква степен са реални и ликвидни материалните запаси и дебиторските вземания?
2. Отговарят ли продажбите (реализацията) на величината на основния и оборотния капитал?
3. Осигурена ли е достатъчна норма на печалба (ефективност) спрямо обема на продажбите‚ активите и собствения капитал?
4. До какви предели може да се намалява печалбата на предприятието‚ без да се накърнява неговата възможност да осъществява плащанията на своите арендни вноски‚ а така също погашенията и лихвите по дълговете си?
5. Ако предприятието банкрутира‚ в каква степен ще се намалят стойността на неговите активи‚ в сравнение с балансовите такива‚ до момента‚ когато кредиторите‚ предоставили заеми без обезпечение‚ ще започнат да понасят загуби?
6. Какво е общото финансово състояние на предприятието - устойчиво‚ неустойчиво или средно?

Отговорите на тези въпроси се получават чрез извършването на един‚ общо взето‚ стандартизиран анализ на финансово-икономическото състояние на предприятието-кредитоискател (на базата на предоставената в приложението за искането за кредит информация и документация). При този анализ фактически се изчисляват‚ съпоставят и анализират система от финансови показатели‚ чрез които се характеризира финансово-икономическото състояние‚ респективно кредитоспособността на кредитоискателя.
В своите вътрешни наредби за кредитиране банките също посочват такива показатели‚ описват начина за установяването им и дават цялостни методически указания за анализиране кредитоспособността на кредитоискателя.
Ето един каталог от финансови показатели (коефициенти) за анализ и оценка на кредитоспособността на кредитоискателя (Таблица 2.2.)

Таблица 2.2.
Каталог на финансовите показатели
за кредитоспособността на кредитоискателя

Групи показатели
Наименование на показателя
В числител
В знаменател
І. Ликвидност
1. Коеф. на покритие
Оборотен капитан
Краткосрочни задължения

2. Коеф. на ликвидност
Оборотен капитал минус запасите
Краткосрочни задължения
ІІ. Обръщаемост
1. Обръщаемост на всички активи
Чисти продажби
Обща сума на активите

2. Обръщаемост на основния капитал
Чисти продажби
Сума на основния капитал

3. Период за инка-сиране на дълговете
Дебиторски вземания
Обем на продажбите на кредит

4. Обръщаемост на дебиторските вземанияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упвавление на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.