Урбанизацията като явление и процес в геоикономиката


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА

ПО ГЕОИКОНОМИКА

На тема:

"УРБАНИЗАЦИЯТА КАТО ЯВЛЕНИЕ И ПРОЦЕС В ГЕОИКОНОМИКАТА"

Стара Загора
2011г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Същност на урбанизацията...............................................3 стр.

Фактори за развитие на урбанизацията...............................4 стр.

Възникване и развитие на урбанизацията............................6 стр.

Урбанизацията в България................................................12 стр.

Използвана литература...................................................15 стр.

СЪЩНОСТ НА УРБАНИЗАЦИЯТА

Урбанизацията e обективен процес, който се изразява в извънредно силното развитие на градските селища, в интензивното съсредоточаване в тях на големи маси от населението и води до съществени структурни промени в неговия социален и икономически живот.

Урбанизацията не трябва да се идентифицира само с увеличаване броя на градското население на света, в дадена страна или район. Това е процес обусловен от обществено-икономическото развитие, изразяващ се в разпространяването на градски начин на живот и осигуряването на по- висок жизнен стандарт.

Една от най-важните особености на урбанизацията е тясната й връзка с научно-техническата революция. Съвременната научно-техническата революция създава условия за бързо увеличаване производителността на труда в отраслите на материалното производство. Поради това урбанизацията е тясно свързана с града, в който се създават предпоставки за прогреса на човешкото общество и развитието на производителните сили. Особено значение има големия град. В него показателите в равнището на образованието са много високи. Там са съсредоточени голям брой училища, висши учебни заведения, научноизследователски и културни институти. Затова този вид населени места са главните носители на урбанизацията.

Урбанизацията протича различно в отделните страни поради различното съдържание, което се влага в понятието град. Особен белег на градовете е броят на населението им. Големите различия на този показател може да се видят от следните данни:

Критерии за градско селище (по страни) Таблица № 1

Населението, от което се определя селището да се приема за град (брой жители):

200
Дания, Швеция, Финландия, Исландия
400
Албания
1000
Канада, Австралия, Венецуела
1500
Колумбия
2000
Норвегия, Германия, Франция, Израел, Аржентина, Заир, Конго(Киншаса) при условие, че не бъдат заети в земеделието, Куба
2500
МексикоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Урбанизацията като явление и процес в геоикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.