Установяване теглото на пратките. Етикетиране и маркиране на пратките. Пломбиране на превозни средства.


Категория на документа: Други


Висше Транспортно Училище
"Тодор Каблешков"
--------------------------------------------------------
Факултет: "Техника, Технология и Управление на Транспорта"

Реферат

по
"Търговска Експлоатация на Транспорта"

Тема: "Установяване теглото на пратките.Етикетиране и маркиране на пратките. Пломбиране на превозни средства.

Изработил:................. Проверил:.......................

/ Румен Митев / /доц. К. Василева /

I.Установяване теглото на пратките

Тежината на пратките е елемент с особено важно значение за съдържанието на превозния договор. Тя е основа за определяне на параметрите от една страна на превозните цени, от друга - на отговорността, която поемат железниците за запазването на количеството на товара от момента на неговото приемане до момента на неговото предаване. В този смисъл установяването на теглото на пратката е задължителен елемент при приемането на товара за превоз, и се вписва в превозния договор.Установяването на теглото на пратките има следното значение:

- определя се масата, за която железниците носят отговорност пред клиентите.

- дава се възможност правилно и точно да се изчислят превозните цени и добавъчните такси;

- определя се количеството товар, който е натоварен във вагона и дали той е недотоварен или е надтоварен.

- определя се изпълнението на плана за превоз на товари в тонове.

- улесняват се платежните отношения между продавачи и купувачи.

В теглото на пратките се включва теглото на товар, теглото на опаковката, теглото на допълнителните съоръжения и предпазни средства, свързани с укрепването и температурните влияния при превоза на товарите.

За установяване на масата на пратките се използват следните видове везни :

- Гарови децимали,сантимали и баскюли - на тях се установява масата на багажните, колетните и дребните пратки. Твзи везни са поставени на пода в магазията или на поставки за удобно, бързо и лесно теглене на пратките. Биха могли да бъдат вградени и в самия под на магазията, за да може колетите да се мерят направо с количката, без да се свалят от нея .

- Вагонни везни - с тях се установява масата на вагонните пратки. Тези везни биват с прекъснато и непрекъснато действие. Везните могат да бъдат собственост на железниците или на клиента. Железниците са длъжни да извършват безплатно меренето на дребни пратки, и да установява броя на колетните пратки в отправните гари.

Масата на отделните видове пратки се установява както следва

- на багажни, колетни и дребни пратки: измерва се на гаровите везни отговарящи на БДС ЕN 45001 - задължително и безплатно в отправната гара при приемането на пратките за превоз. Установеното тегло се вписва на определеното място в товарителницата и се заверява с подпис на лицето, което е мерило пратката. Теглото на дребните пратки се вписва и в магазинната книга.

- на вагонни пратки: Вагонните пратки се измерват от превозвача в отправната гара. В случай, че отправната гара няма вагонна везна, измерването на вагонните пратки се извършва в първата следваща гара по пътя на вагона, където има необходимата техника за неговото измерване.В товарителницата задължително се вписва от превозвача "измерване в гара..............", като се посочва гарата, в която ще се извърши измерването

Без да се мерят,се приемат пратки в следните случаи:

- когато превозните цени се изчисляват на ос / км ( мъртъвци, газове и др. )

- при товари, които са дадени в определен списък на Тарифно ръководство № 1 ( вакуумни коли, живи животни и птици и др. )

- при багажни пратки, които се приемат за превоз от спирките, като те се мерят и таксуват в гарата - получателСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Установяване теглото на пратките. Етикетиране и маркиране на пратките. Пломбиране на превозни средства. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.