Установяване теглото на пратките. Етикетиране и маркиране на пратките. Пломбиране на превозни средства.


Категория на документа: Други- при вагонни пратки, натоварени в спирка - те се мерят в първата гара, където има везни в посока на движението

- при вагонни пратки, мерени на вагонни везни на товародателя.

Ако клиентът се съмнява в масата на пратката и счита,че тя е установена неверно на гаровите везни ,може да поиска устно или писмено тя да бъде измерена втори път .Пратките,на които съдържанието е повредено,изтекло или има липса,трябва задължително да се измерят от железниците,за да се установи размерът на щетата.

Ако товародателят се съмнява в тарата на вагона,може да поиска неговото тариране,т.е. вагонът да се измери в празно състояние и да се провери тарата му ,която е шаблонирана на коша или на рамата му.При поискване от клиента задължително се тарират вагоните , които ще се товарят със скъпоценни товари за износ , с цветни метали и др.

Превозвачът има право да провери съответствието между съдържанието на пратката и вписаното в товарителницата в отправната гара или в друга гара, когато това се налага от изискванията за движение по инфраструктурата или от разпоредбите на митнически или други административни власти.

Теглото на вагонната пратка се измерва на вагонна везна с технически параметри и метрологични характеристики, отговарящи на изискванията на нормативните актове. Вагонната везна трябва да е минала държавна проверка, да има знак за годност и да е пломбирана на определените места в съответствие с типа на везната. Тарата на вагоните се измерва непосредствено преди натоварване или след разтоварване. Измерването на пратката се извършва, когато вагонът е с разхлабени купли и не е притиснат от съседни вагони.

За всяко измерване се издава контролен фиш, съдържащ номера на вагона, датата, брутното тегло и подписа на лицето, което прави измерването. Фишът задължително се прилага към товарителницата.

Мерене на кантар на превозвача : в повечето товарни железопътни гари има инсталирани специални гарови жп кантари. Това са платформи, инсталирани на коловози, които не се използуват за преминаване на влакови композиции. Вагоните се придвижват, поставят се върху платформата на кантара. Отчита се показаното бруто тегло на вагона, от което се изважда тарата на вагона ( отбелязана върху коша на вагона) и се получава нето теглото на товара. Установеното от превозвача тегло се вписва в товарителницата и се счита за действителното тегло на пратката.
Действителното брутно тегло не може да надвишава шаблонираната товароспособност на вагона.

По аналогичен начин се установява тежината на товара и за другите видове транспорт, когато превозвачите разполагат със средства за установяване на теглото на товара и товародателите приемат този начин на определяне на теглото.

За тази допълнителна услуга, свързана с превоза на товарите, товародателите заплащат цена, предвидена в тарифите или в други нормативни документи.

При породило се съмнение за установеното тегло, изпращачите имат право да поискат повторно установяване на теглото на пратката или на тарата на вагона. Ако това искане е било без основание (т.е установеното повторно тегло е същото, както и при първото мерене), изпращачите заплащат наказателна такса предвидена в тарифите и нормативните документи.

При повече от едно мерене, меродавна е тежината, установена при последното мерене.

Мерене от изпращача на негов собствен кантар. Установеното от изпращача тегло се вписва в товарителницата Изпращачите правят бележка в товарителницата за установената от тях тежина. Те носят отговорност за вписаните данни.

Счита се, че превозвачът приема установеното от изпращача тегло, което той удостоверява с подписването на товарителницата. Ако има мотивирани възражения, то той ги отбелязва също в товарителницата.

Превозвачите имат право да проверяват посоченото от изпращача тегло. Когато се констатира, че действителната тежина надминава посочената и вписана в товарителницата от изпращача тежина, последният заплаща предвидените с нормативните документи обезщетения. Напр., когато железниците констатират, че действителната тежина надминава с повече от 500 кг теглото, посочено от изпращача, или надвишава шаблонираната товароспособност на вагона , изпращачът заплаща петорен размер цената за мерене и всички произлезли от това щети.

Превозвачът може да приеме за превоз товари по обявена от изпращача тежина в следните случаи:

1. опаковани в стандартна опаковка и със стандартна (легализирана) тежина;

2. наливни товари, превозвани в калибрирани цистерни;

3. товари, измерени от работници на изпращача на вагонна везна на последния, ако същата отговаря на изискванията на тази наредба.

Списъкът на товарите, които се приемат за превоз по обявена от изпращача тежина, се обявява в тарифата на превозвача.

При наливни товари изпращачът пломбира вагоните със собствени пломби, независимо от пломбите на превозвача, а товарите, натоварени в открити вагони, се напръскват с варно мляко или друг траен разтвор.

При превоз на пратки с обявено тегло превозвачът може да присъства при установяване броя на товарните единици, включени в пратката, при писмено искане и заплащане от изпращача.

Това са товари със стандартна опаковка и стандартна тежина, както и някои наливни товари. Напр. чували със цимент по 50 кг всеки, чували със захар по 50 кг. и т.н. За тези товари изпращачът задължително прилага към товарителницата спецификация, в която е описана опаковката, стандартната тежина и броя на колетите ( напр. захар, 30 чувала по 50 кг.).

II. Етикетиране и маркиране на пратките

При подготовката на пратките за превоз се извършва така нареченото маркиране и етикетиране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Установяване теглото на пратките. Етикетиране и маркиране на пратките. Пломбиране на превозни средства. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.