Утилизационни котли


Категория на документа: Други


Утилизационни котли
Те се използват на корабите , като в тях става утилизация на топлината на изгорелите газове при работа на главните двигатели с вътрешно горене с мощност 220 kW и повече.
Какво е утилизация на топлината: Утилизация на топлината това е използване на топлината на изгорелите газове в утилизационния котел и турбокомпресорния агрегат.

Използват се водогрейни или парни утилизационни котли.
Водогрейните котли се поставят на кораби , оборудвани с водогрейна система за отопление. Те се изпълняват с правоотточни димогарни прави тръби и работно налягане не повече от 2 *10^2 KPa.
Парни утилизационни котли преобразуват топлинната енергия на отработените газове на двигатели с вътрешно горене за получаване на пара. Тези парогенератори имат следната конструкция: с цилиндричен вертикален кожух , в които се разполагат тръбни секции от спирални змиевици. Крайщата на всеки змиевик се закрепят във вертикални колектори.
Водата във водния колектор се подава с циркулазионна помпа. Отработените газове от дизела преминават вътре в барабана на котела и обмиват последователно змиевиците. От горната част на парния колектор излиза първородна смес , като нейната влажност е от 5 до 3 %.
Елементи на котела:
2. Водоподгревателна секция;
1.Изпарителна секция;
4.Паропрегревателна секция;
Действие на схемата на котела: Отработените газове от двигателя постъпват в парогенератора отдолу и последователно обтичат паропрегревателната (4) , водоподгревателната (1) секции .Накрая през изхода 3 газовете по газоход преминават през дъждовалния клюз на комина и излизат в атмосферата. Парогенераторът има сепаратор във вид на вертикален цилиндричен барабан (8). Към сепаратора (8) се подава вода чрез помпата (6) . по тръбопровод от цистерната - топъл сандък (5)със спир. вентил. Осн. част от парата , която се образува в изпарителната секция (1) отива в сепаратора (8) , от където тя отива след сепариране паропрегревателната секция (4). Там тя се прегрява от отработените газове с висока температура и след това парата отива в турбогенератор . Друга част от парата , наситената пара се изпраща към потребителите от тръбопровода (9).
Регулиране на паропройзводството на котела:
(1) По газова страна - това се осъществява чрез регулирано пропускане на газовия поток в змиевиците. За тази цел се използва заслонка , чрез която газовете заобикалят змиевиците паралелно и излизат в атмосфератаи така се регулира паропройзводството.
(2) Регулиране по парна страна - излишната пара се изхвърля в кондензатора на системата и после от него отива в топлия сандък.
Спомагателни котли (парогенератори)
Те захранват отоплението на кораба , за подгряване на маслото и горивото в танковете и цистерните и за подгряване на течните товари при танкерите , а също за подгрев на механизми като за тази цел се използва пара или гореща вода .За получаване на парата се използват котелни горива - мазут в автономни котли. КПД е около 76%. Автономните котли са водотръбни или огнетръбни , хоризонтален или вертикален тип. Изработват пара с налягане от 3 - 7 атмосфери или бара . Форсунките са с механично разпръскване на горивото , а въздухът се подава от вентилатор. Като пример за спомаг. котел това е котелът КСВВ1600.
Котелът има сфероконична пещ и сноп водогрейно-изпарителни тръби . Със заваръчна конструкция е.
Котелът има следните осн. елементи.
(1) Долен цилиндър;
(2) Барабан-горен;
(3) Изпарителни тръби;
(4) Свързващи изпарителни тръби;
(5) Горна тръбна дъска;
(6) Долна тръбна дъска;
(7) Опори;
(8) Тръба за дренаж на горивната камера;
(9) Горивна камера;
(10) Огнева тръба;
(11) Дъно - долно - плоско;
(12) Тръба за горелката;
(13) Димова кутия с изходяща тръба;
(14) Странична наблюдателна тръба;
(15) Наблюдателни тръби в тръбата на горелката;
(16) Горелка;(18)
(17) Отбойник;
(18) Сепаратор(26);
(19) Съд за охлаждане пробата от котелна вода(29);
(20) Главен парен вентил(33);
(21) Клапан , предпазителен , двоен (36);
(22) Вентил за обезвъздушаване (39);
(23) Вентил за разединяване на нивосигнализаторите (40);
(24) Спирателен захранващ вентил (34);
(25) Невъзвратен , захранващ вентил
(26) Тръба (24)
(27) Водоуказател (49)
(28) Вентил за разадиняване (44);
(29) Рифелно стъкло;
(30) (51) Нивосигнализатор за ниво и управление;
(31) (52) Нивосигнализатор за защита;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Утилизационни котли 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.