Вещно право


Категория на документа: Други


Вещно право :
Вещно право се разглежда в 2 аспекта:
субективен-субективно право,което има следните белези :вещните права са малко на брой ;няколко основни и няколко ограничени; основни: раво на собственост,съсобственост,етажна собственост; огр: владени, ползване,право на преминаване ; суб. Вещно право има субективен х-тер; индефицира собсвеника Х и вс останали субекти не са известни . има абсолютен х-тер; могат да се съпоставят облигационните и вещните права по следните признаци : когато се наруши правото - иск обратно да му се върне веща
обективен - вещното право е самостоятелен правен отрасъл съвкупност от вещно правни норми ,които с метода на равнопоставеност уреждат статута на собственика,вещите и сделките,които той извършва с тях.
Източници на отрасъла: конституцията / собствеността е 2 вида-публична и частна -равнопоставени са 2та вида; закон за собсвеността ,закон за държавна и общинска собственост
Вещ - предмет от обективната действителност,да има потребителна стойност ; има няколко вида деления (! У4ебник) :
1) движими и недвижими вещи: вс което не може да се движи е недвижима вещ : сгради ,земи; движими ..
2) родови и индивидуално определени : родови - пари и др; индивидуално - лека кола,маса . родът не погива. При продажба - в кой момент се прехвърля риска ?
3) потребими(които се консумират) , непотребими
!! Право на собственост : собсвенот: икономиеска( собствеността е тип стоково парично отн,за извлизачане на печалба от собственика и юридическа категория (1.правен институт - съвкупност от вешноправни норми 2.аспект -> субективно право .
право на собст е субективно право на личността,на ниво конституция,има абсл характер . Съдържа 3 основни правомощия :
1) да ползва - възможността за собственика да извлича полезните свойства на веща
2) владение - собственика има фактическото държание на веща
3) да се разпорежда - собственика може да решава правната съдба на веща
правото на собст е призната от закона възможност на собсвеника да владее,ползва и се разпорежда с веща ; 2 вида собственост : публична и частна
Публична - > публична-държавна и публична общинска . Изключителна държавна собственост
Частна : частна -държавна ; частна-общинска,частна собсвеност на организациите на ЮЛ, на ФЛ( 2 вида: фл е дало пари в търг дружества ; вещи за лично потребление ) ; собствеността на корпорации ;
Собствеността може да се придобии с 2 способа:
първични - присъединяване,преработване ; привръщение , придобивна
производни - разл. видове договори
Съсобственост : има 1 вещ ,но няколко носителя на веща; дяловете на съсобсвениите могат да са равни или различни ,изразяват се в обикновени дроби
Етажна собственост : право на собственост в/у апартамента и съсобственост на останалите части

Вписване на актове в имотния регистър :
Вписването се извършва въз основа правилника за вписване и на новия закон за .. и имотния регистър. Вписването е отразяване на факти и обстоятелства ,които са посочени в този правилник ,сделки , като самото вписване се извършва пред съдия по вписванията ,Вписването се извършва служебно или по искане на съответната страна : пр: актове за прехвърляне на собственост ,ипотеки и др. съдията по вписванията води входящ регистър, след което се отразява в съответната книга . закона позволява да се създаде 1 по -пълна х-тика на имота. Кадастър - всеки може да получи инфо ,къде се намира желания парцел ; вписването се извършва служебно. В регистъра се отразява с пореден номер,съответния имот, пълна характеристика - етажи,съседи,квадратура.

Право на интелектуална собственост :

Подотрасъл на гражданско право. Представлява съвкупност от правни норми ,които уреждат ,регулират правната закрила и използването на интелектуални резултати и др нематериални блага . Предмет на отрасъла са тези интелектуални отношения,които са имуществени и свързаните с тях лични неимуществени отношения, Използва се метода на равнопоставеност ,но в някои сл се използва императивен метод/неравнопоставеност /
Източници : констутуция, закон за защита на конкуренция, за защита на потребителите,за авторскто право и сродните му права.....
Принципи :
1) правната закрила на териториално действие
2) принципа на приоритет
3) свобода на творчеството
Обекти : нематериални блага , които имат определена иконом.ценност - обекти на авторски и сродни права , обекти на индустриална собственост - търг. Марки ;

Облигационно право ,отношения ,общо учения за договор

Длъжника тр да изпълни своя дълг спрямо кредитор . обл. Право се разгл в 2 аспекта :
- самостоятелен правен отрасъл,видо нач от гражданското право и представлява съвкупност от облигационно правни норми ,които с метода на равнопоставеност ,регулират стоково-паричните отношения с цел печалба ; обл право се нарича още договорно право ; основен източник освен конституцията е ЗЗД . Обл право може да се разгл и като: субективно право на кредитора в рамките на конкретна облигационна връзка ;в този си аспект обл право се различава от вещните права. Има относителен х-тер,насочени към точно определено лице , 2. Тези са мн на брой ;3. -> кредитора предявява претенцията си ;
Развива се в рамките на 1 правоотношение - облигационно- > обществено отношение,уреголирано с облигационно правна норма ; кредитор и длъжник ; кредитор: лицето,което може да иска определено поведение от длъжника ; Длъжник - лицето,което тр да има определено поведение спрямо кредитора; кредиторът - право на взискване; кредитор - длъжник: може да се породи от разл ю.факти , най-често : договорът . Договорът е съглашение м/у 2 страни : съконтрагенти ,по силата на което възникване,изменение или прекратяване на облигационно правни последици, съглашение на воли : равнопоставени , волеизявлението на 1ната страна наричаме предложение или оферта, тя тр да изхожда от дееспособно лице,да съдържа съществени елементи : предмет,срок,цена ,; волеизявление на др. страна : приемане,акцепт, - дееспособно лице,може да бъде контраоферта,да два ясен отговор,там където 2те воли съвпадат,договорът се счита за сключен . Всеки 1 договор има в своето съдържание 3 групи ел :
- гр. на съществени елементи ->
- несъществени - модалитети ,променят волеизявлението ,както желаят страните
- случайни елементи
Видове договори :
класификация на сделки :
1) взависимост от това дали пораждат права или задължения за 1,2,3 страни -> едностранни /опълномощаване/ ; двустрании/продажби/ ; многостранни
2) предварителни договори ; окончателни
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вещно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.