Видове банки


Категория на документа: Други


ШУ М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
" Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И "

Факултет по математика и информатика

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплината "Банки и банково дело"

на тема:

"Видове банки"

Изготвил: Проверил:

Шумен
2013 г.

От своето създаване до днес банките непрекъснато са се развивали и усъвършенствали своята дейност. Поради това е трудно да се даде изчерпателно определение на понятието банка. Според Чл. 2 (1) от Закона за кредитните институции в сила от 01.01.2007 год. - Банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.

Има различни видове банки. Делението на банките може да се извършва на основата на различни принципи по - важните от които са :
* специализацията на дейността ;
* източника на формиране на собствения капитал ;
* правната им форма ;
* наличието на клонова мрежа и др.

Според специализацията в дейността банките се разделят на:
- специализирани;
- универсални.

Специализираните банки осъществяват само част от видовете банкови сделки. Специализацията отразява националните традиции и е характерна за англосаксонския модел на банково дело. При този модел е характерно, че основна роля в дългосрочното финансиране на фирмите имат финансовите пазари, а банките обслужват разплащанията на фирмите и потребностите им от краткосрочни кредити.

Специализираните банки са:
- търговски;
- спестовни;
- ипотечни;
- инвестиционни;
- ломбардни - предоставят земи срещу залог на движимо имущество;
- джиро-банки -специализирани в осъществяване на разплащанията.

Търговските банки са се специализирали първоначално в обслужване на търговията преди всичко чрез сконтиране на търговски ценни книжа и отпускане на кредити. По-късно ТБ разширяват депозитната си база, като привличат и депозити от населението. Обслужването на паричния оборот става чрез извършване на банкови разплащания. Привличайки влогове и отпускайки на тяхна основа кредити, ТБ стават генератор за създаване на банкови пари. И по този начин те играят основна роля във формиране на размера на паричното предлагане в икономиката.

Спестовните банки са тези, които привличат влогове с цел дългосрочно съхраняване и получаване на доход под формата на лихва. Такива са спестовните каси в Германия, спестовно-кредитните асоциации в САЩ. Те обслужват предимно населението.

Ипотечните банки са специализирани в отпускането на дългосрочни кредити с ипотека като обезпечение върху недвижима собственост.

Инвестиционните банки са характерни за англосаксонските страни и Япония. Предмет на дейността им са инвестициите на финансовите пазари и по-конкретно на капиталовите пазари (набиране на капитал чрез операции с ценни книжа).

Универсалните търговски банки извършват всички банкови сделки. Те са характерни за германския модел на банково дело (който е станал основа на банковото дело в Европа и Япония) и са се развили първо в немскоговорящите страни. Универсалните банки извършват операции във всички основни области на банковото дело, като привличане на влогове, отпускане на кредити, извършване на разплащания, операции на пазарите на ценни книжа.

Съществува и английски тип универсални търговски банки, които освен във Великобритания са разпространени и в Канада, и Австралия. Те съчетават всички банкови операции без инвестиционните и без застраховането.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.