Видове банки


Категория на документа: ДругиСпоред източника на формиране на собствения капитал банките са:

- държавни ;

- общински ;

- частни.

Държавните банки функционират с преобладаващо или изцяло държавно участие в собствения капитал.

Общинските банки са банки на местните органи на властта и имат публично-правен характер.

При частните банки собствения капитал е частна собственост. Те могат да съществуват като еднолично предприятие или като акционерно дружество.

В нашата страна, с изключение на Насърчителната банка, всички банки вече са частни. Съществува само една общинска банка - Общинска банка АД - София , във формирането на чийто капитал участват няколко големи общини , а също и други столици - например Москва. Частните банки са представени както от банки с изцяло българско участие , така и от банки с чуждо участие и от клонове на чуждестранни банки.

Според правната им форма банките биват:
- еднолични фирми ;
- търговски дружества ;
- кооперации.

Едноличната е най - старата правна банкова форма в света, която в съвременните условия губи своето приложение , тъй като едноличната форма на собственост трудно би привлякла чужд паричен капитал , главно поради липса на достатъчно доверие.

Банките - търговските дружества , са дружества на лица и дружества на капитал. Дружествата на лица са много близки до едноличните банки , а дружествата на капитали биват два вида: акционерни дружества и командитни дружествени санкции.

Банките кооперации имат дружествен характер. Кооперативните банки са широко разпространени в Европа и Америка. В България всички банки са акционерни дружества.

Банките могат да бъдат класифицирани и по това - дали имат или нямат количества мрежа. По този признак те се определят като:
- банки без поделения ;
- банки с поделения .

Финансовите системи на съвременните държави се характеризират със съществуването на много по брой и разнообразие финансови институции. Те могат да бъдат класифицирани по различни признаци в зависимост от националните особености на съответната държава.

Закона на банките уточнява , че всички изброени дейности могат да се извършват само от лице , което е получило разрешение за банка от БНБ и от банка със седалище в чужбина , която е получила разрешение от БНБ да осъществява дейност в страната чрез клон , т.е. извършването на банкова дейност е подчинено на разрешителен режим от централната банка - Българската народна банка.

В същото време Закона за банките урежда и дееспособността на небанковите финансови институции, които могат да извършват следните сделки:

- покупка на менителници и запис на заповед;

- финансов лизинг;

- придобиване и управление на дялови участия;

-консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси , както консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие;

- фючърси и опции, с инструменти , свързани с валутни курсове и лихвени проценти;

- сделки по чл.54 от закона за покупко-продажба на ценни книжа;

- гаранционни сделки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.