Видове банки. Видове банкови ситеми.


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

КУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА:

ВЪЗНИКВАНЕ И ЕВОЛЮЦИЯ НА БАНКИТЕ.
ВИДОВЕ БАНКИ.
ВИДОВЕ БАНКОВИ СИСТЕМИ

Изготвили:
Атанас Митев
3 курс Финанси №1071

Проверил:
проф.Павлин Иванов
гл.ас.Мария Врачовска

Велико Търново
2012

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Увод
2. История на банките
3. Видове банки
4. Видове банкови системи
5. Банковите системи на развитите страни
6. Използвана литература

1.УВОД

Историята на банковото дело започва още с първите сведения за паричните отношения и банките прототипи в старият свят.Това започнало около 3000 години пр.н.е в Асирия и Вавилон.Малко по-късно в Древна Гърция и в Римската империя.По това време сведения за банково дело има и в Китай и Индия и така до наши дни.

В съвременната икономика парите са неотделими от банките. Банките като финансови посредници приемат депозити и предоставят кредити. Наименованието банка най-често е свързано с италианската дума "banka", която в превод означава маса.На маси, сарафите от Италия са разменяли ценности със своите клиенти по илиците и площадите на градовете.

Доказано е в теорията, а практиката по безспорен начин потвърждава, че без банки бизнес не може да се прави и следователно не може да се осигури необходимият икономически растеж, икономическа активност и стандарт на живот. Постигането на тези резултати от банките при осъществяване на стоящите пред тях функции и операции е възможно при положение, че банковата система е изградена оптимално и всяко звено в нея е заинтересовано и отговорно за постигане на целите и задачите, стоящи пред него. Изграждането на подходяща структура и организация на банковата система е важно условие за осигуряване на ефективна и конкурентноспособна дейност на банките.

Банковата система представлява съвкупност от следните основни групи банки :
- централни /емисионни / банки;
- търговски банки;
- специализирани банкови институции: ипотечни банки, инвестиционни банки, селскостопански и комунални банки, спестовни банки, кредитни кооперации, кредитни компании и др.;
- специализирани небанкови финансови институции: застрахователни компании, пенсионни фондове, финансови къщи, инвестиционни фондове и др.

2.ИСТОРИЯ НА БАНКИТЕ

Банките, представляващи най-изящното и съвършено творение на пазарното стопанство, възникват в древността. Най-примитивните форми на банки се появяват около 3000 г. пр.н.е. Първите банкови къщи са създадени във Вавилон през VII век пр.н.е. Малко след този период възникват и първите банки в Гърция. Характерно за този период от историческото развитие на човечеството е обстоятелството, че банкова дейност извършват и храмовете.Постепенно започва и упълномощаването на отделни лица да извършват парични операции,да съхраняват благородни метали и други ценности.В връзка с развитието,усложняването и умножаването се засилва и ролята на тези лица.Те се превръщат във финансови посредници или банкери. Известно е, че жреците на храмовете и свещенните места в Делхи и Хефес са приемали на съхранение ценни предмети, благородни метали и монети. Във Вавилон (V в. Пр. Хр.) е съществувал банкерски дом, който е извършвал операции, подобни на съвременните: благонабиране, платежно посредничество, отпускане на заеми.

Още тези първи банкери започват да разбират,че натрупаните огромни парични средства, стоящи без движение,не са изгодни,че могат да се отдават за временно ползване, което ще доведе до значителни изгоди.Като залози срещу заеманите пари са използвани различни стоки, скъпоценности, дори и хора (роби).Заедно със заемните (кредитни) операции, постепенно се развива и воденето на сметки за обслужване на вложителите.Пресмятанията се осъществяват с помощта, на така наречените трансферити, прехвърляне на парични средства от една таблица или сметка в друга.Всеки служител е имал своя таблица с името си.Паричните средства на един вложител са се прехвърляли по таблицата на друг, като по този начин се формират най-простите форми на безналични разплащания.

Неточно би било обаче да се счита, че примитивни древни форми на стокова парично обръщение и кредит са достатъчни за да се твърди,че е съществувала банкова дейност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове банки. Видове банкови ситеми. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.