Видове и модели фирмена култура


Категория на документа: Други


Типове (видове) фирмена култура

Видове фирмена култура:
1.) Въз основа на един типологичен признак (критерии):
- Културата може да бъде силна или слаба (зависи от това каква е степента на споделеност на ценностите от персонала)
- Консервативна (авторитарна) и демократична (зависи от стила на управление)
- Твърди и меки култури ( зависи от дълбочината на проникване на основните ценности)
- Адаптивни и неадаптивни култури (гъвкавост към измененията в средата)
- Позитивна или положителна (ценностите и нагласите съдействат за постигане на дейностите в организацията) и отрицателна или негативна
- Устойчива (бавно променящи се култури) и неустойчива (бързо изменящи се)
- Експлицитна култура (видима) / имплицитна (невидима) култура

Модел на Харисън и Хенди:
Признаци: Степен на централизация и степен на формализация
* Култура с акцент в областта - "Зевсова" култура (Паяк, паяжина)
- Ниска степен на формализация
- Висока степен на централизация

"Зевсова" култура - въодушевява, импулсира някой хора, други я възприемат като заплаха. Има силно лидерство, управлява се от формалната власт. Ръководството се осъществява от една личност или малка група от хора и се разпростира навсякъде в организацията. Тази култура се опитва да бъде доминираща и да преодолее всякаква съпротива. Важни са решенията в центъра, ръководителят е властнически ориентиран. Значение имат неформалните комуникационни канали. Правилата и разпоредбите не се спазват въпреки изградените норми. За да израсне един човек, той трябва да има мрежа от неформални връзки.

* Култура с акцент върху ролята - Аполонов тип
- Силна централизация
- Силна формализация
Аполонов тип култура:
- Засилено внимание към функциите, специализацията, разделение на труда, процедури, правила
- Формални комуникационни канали
- Ролите са ясно дефинирани, не се излиза извън тях
- Пренебрегва се творческото и иновативно поведение
- Толерира се комформисткото поведение, рутината
- Този тип култура е характерна за бюрократичните организации, организации, които работят в стабилна външна среда (трудно се адаптират към нова)

* Култура с акцент върху задачите - Атински тип култура "Мрежа"
- Слаба централизация
- Силна формализация
Характеристика:
- Работа в екип по различни проекти. Хората участват в тях с удоволствие. Акцентът се поставя върху груповата работа, без противоречия отделния индивид е готов да приеме груповите решения.
- Характеризира се с гъвкавост, приспособимост към средата; държи се на квалификацията на хората, професионализма, опита; взаимно уважение; облекчени комуникации; промените се приемат като предизвикателство.
- Характерна е за динамични пазари, бързо променящи се технологии
- Висока степен на автономност

* Култура с акцент върху личността - Дионисиевски тип /атонистична/ "Космос" и др.
- Слаба централизация
- Слаба формализация
Характеризира се с:
- Всичко, което се прави при този тип култура, структура, принципи, правила, е с цел удовлетворяване потребностите на личността
- Прилага се в малки организации, чиито членове обаче имат високи потенциални възможности
- Липсват отношения на власт и подчиненост (няма йерархия)
- Ръководството се осъществява по неформален път, чрез личния авторите и поддържане на приятелски взаимоотношения. Напр. адвокатски кантори, сдружения на професионалисти и др.
- Липсват контролни механизми
- Организацията се подчинява на индивида, тя не може да изгони индивида (той може да напусне сам)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове и модели фирмена култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.