Видове и модели фирмена култура


Категория на документа: Други


Вътрешен Външен фокус
фокус и интеграция
и интеграция

Стабилност и контрол
Клан - тип култура. Основни ценности: традиция, лоялност, междуличностни взаимоотношения, екипна работа и чувство за принадлежност към едно голямо семейство. В този смисъл ръководителят се възприема като баща, а стратегическите цели са насочени към развитие на ЧР и трудовия морал. Основен резултат тук е постигането на социална ефективност.

Адхократична (Предприемаческа култура) - Основни ценности: динамика, иновации, адаптивност, предприемчивост. Тук на ръководителите се гледа като на предприемачи, склонни да поемат риск, а стратегическите цели са насочени към придобиване на нови ресурси и иновативност. Акцентът пада върху външната среда.

Йерархия - Основни ценности: Процесите са механизирани и рутинни. Съществуват конкретни правила и норми. Има стабилност, ред, процедури. Ръководителите са координатори, администратори, организатори. Акцент - стабилност, предскзуемост.

Пазар - Основни ценности: Ориентация към производството, целите се постигат чрез конкуренция и обмен със средата. Лидерите са решителни и мотивирани за постижения. Стратегическата насоченост на организацията е свързана с търсене на конкурентни предимства и доминиране на пазара.

III. Модел на Хемпдън - Търнър и Тромпенаарс

Егалитаризъм (равенство) / Децентрализация

Инкубатор
(ориентация към осъществяване)

Насочвана ракета
(ориентация към проекти)

Семейство
(ориентация към човека)

Айфелова кула
(ориентация към ролята)

Човек Задача
(неформален (формален
стил) стил)

Йерархична / Централизация

Семейство - Личностна и ориентирана към взаимоотношенията, но и йерархична. Лидерът се възприема като баща, който знае по - добре от подчинените си какво трябва да направи. Създава се атмосфера подобна на тази у дома. Трябва да се прави това, което се смята за правилно.
Айфелова кула - Свързва се със стръмна йерархия (нагоре), стесняването към върха - стабилност, твърдост, здравина. Важна е структурата, равнищата. Мениджърът тук е не толкова личност, колкото роля.
Насочвана ракета (ракета носител): Важно е постигането на целта. Важна е работата по проекти в екип.
Инкубатор - Тук организацията е на второ място и отстъпва място пред личността. Малки, иновативни компании, консултантски фирми, те имат минималистични структури, минимална йерархия. Има интензивна емоционална обвързаност между хората.

IV. Типология на Нелсън - Бърнс
Реагираща организация - Характеризира се с:
- Атмосфера на неувереност и импровизация
- Постоянен страх за оцеляване
- Липса на общи цели и сплотеност между хората
- Тотален контрол от страна на мениджъра
- Хората са цинични, подозрителни и подтиснати; избягват лична отговорност
- Устойчива негативна среда
- Основен девиз, ценност: "Работим за шефа"

Отзивчива организация:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове и модели фирмена култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.