Видове и модели фирмена култура


Категория на документа: Други


- Високи резултати
- Концентрация върху съвместната работа
- Планирането е насочено към най - близкото бъдеще и резултати
- Мениджърът се опитва да разбере своите служители
- Високо ниво на сътрудничество
- Екипна работа, гъвкавост, инициатива
- Позитивна обратна връзка и материална подкрепа
- Основен девиз: "Тук работим за пари"

Проактивна организация:
- Тук дейността е насочена към достигането на определена цел
- Ръководителите мислят стратегически, те са дисциплинирани, целенасочени, последователни и инициативни
- Основни ценности: доверие, лоялност, взаимоуважение
- Основен девиз: "Работи за клиента"

Високоефективна организация:
- Хора, които знаят какво правят и работят за своето самоусъвършенстване
- Работа в колектив
- Съвпадение на индивидуално и колективно
- Основен девиз: "Работим за собственото си развитие"

Мултикултурна концепция на Хофстеде
Става известна през 70-те години.
Повечето хора са програмирани според своя национален модел.
Модел на Хофстеде за различията в националните култури:
* Степен на избягване на несигурността - избягването на несигурността е степента, до която членовете на една култура се чувстват застрашени от несигурни и непознати ситуации. Преживяването на неопределеност се изразява в нервен стрес и нуждата от предвидимост - потребност от писани и неписани правила.
- Общества със силно избягване на несигурността - потребност от ясно определени правила; "всичко различно е опасно"; съпротива към промяна; отбягване на риска; консервативност; потребност от силни лидери.
- Общества със слабо избягване на несигурността - "всичко различно е интересно"; отворени за нови или нестандартни идеи.

* Степен на дистанциране от властта (властово разстояние) - индикатор за степента на неравнопоставеност между хората, която се възприема за нормална. Властово разстояние е степента, в която по - слабите членове в едно общество очакват и приемат социалното неравенство на различните равнища на функциониране в семейството, в работата, в институциите и организациите.
- Култури с голямо властово разстояние - поддържане и усилване на йерархичните отношения; по - силни контролни функции; единоначалие; инициативата не се поощрява.
- Култури с малко властово разстояние - минимално количество правила; насърчава се личният избор и самостоятелност; либерален и консултативен стил на управление.

* Индивидуализъм или колективизъм - в културите има различна степен на близост на отделния човек с другите. Индивидуализмът е свойствен за общества, в които няма тесни връзки между индивидите. Колективизмът е свойствен за общества, в които от раждането си индивидът е интегриран в силни, споени вътрешни групи, които продължават да го защитават през целия му живот в замяна на безпрекословна вярност.
- Индивидуалистични общества - поощряват се независимите индивиди, способни да поемат отговорност за действията си; толерантност към автономния индивидуален избор; център на внимание са личните потребности.
- Колективистични общества - поощрява се доверието към груповата работа; комформистко поведение; важни са взаимоотношенията.

* Мъжественост или женственост - характеризира разделението на обществените роли в зависимост от пола. Обществата се различават по разпределението на половите роли и наличието на полюсни мъжки и женски ценности.

- Мъжествени култури - конкурентност, постигане на материален успех, борбеност, самоувереност, настойчивост, властност, състезателен дух, амбиция за високи постижения. Акцента пада върху справедливостта (възнаграждение според постигнатите постижения и добрата работа). /Унгария, Япония, Словакия, Швейцария/
- Женствени култури - стремеж и нагласи към качеството на живота, солидарност, тактичност, топли взаимоотношения между хората, компромиси и преговори. /Швеция, Тайланд, Перу, Португалия, Холандия, Норвегия, Дания/

Дългосрочна/краткосрочна ориентация (Майкъл Бонд) - /Конфуциански динамизъм/ - степен на възприетите ценности по отношение на бъдещето (пестеливост, инвестиране, упоритост, постоянство за постигане на резултатите, силно чувство за срам и позор) срещу ценности ориентирани към настоящето (бързи резултати, изпълнение на точно определени социални, статусни задължения, стабилност, взаимност на отношенията).

Дългосрочната ориентация е свързана със зачитане на добродетелта срещу притежаване на истината.

Избягване на несигурността

Пирамида

СемействоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове и модели фирмена култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.