Видове изобразителни дейности. Рисуване. Възрастови и индивидуални особености на изобразителния процес.


Категория на документа: Други


Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Педагогически факултет

КУРСОВА РАБОТА

На тема:
"Видове изобразителни дейности. Рисуване. Възрастови и индивидуални особености на изобразителния процес"

Изготвил: Паолина Дамянова Фак. Номер: 922, ПНУП
Проверил: Доц. Д-р. Николай Гюлчев

Велико Търново 2014г.

Чрез различни видове изобразителна дейност заедно с разглеждане на художествени произведения (илюстрации за деца, живописни, графични, скулптурни творби, изделия на приложното изкуство в оригинал, репродукции и диапозитиви) децата от предучилищна възраст се въвеждат неусетно в света на изобразителното изкуство. Затова изобразителната дейност не цели само развиване на изобразителните умения. Макар и по неосъзнат от децата начин, тя им разкрива особеностите на различните видове изобразително изкуство.

Изобразителната дейност заедно с всички други видове дейности в предучилищното възпитание цели и развитието на творческа детска личност. Изобразителната дейност развива наблюдателността, образното мислене, паметта и особено въображението и чувствата - психически процеси, без които не може да има творчество. Затова се приема, че творческата изобразителна дейност развива универсалната творческа способност. За да може у всяко дете да се стимулира развитието на изобразителна способност, в програмата за учебно-възпитателна работа се предвижда разнообразна работа с различни материали. Тяхното разнообразие цели да създава интерес и любов към изобразителната дейност, да се развиват умения, които дават възможност на децата творчески да се изявяват, като отразяват своите наблюдения, впечатления и преживявания.

Учебно-възпитателният процес на изобразителната дейност включва и формите на работа: рисуване по натура, по памет и по въображение. Като по-подходящо за децата от тази възраст най-много е застъпено рисуването по памет. Децата изобразяват предмети и явления, които предварително наблюдават. Рисуването по натура се провежда по-малко. Отначало то има характер на рисуване по памет. Защото децата не могат да се съсредоточават, да наблюдават и изучават предмета от натура. Постепенно наблюдението става по-продължително и по целенасочено. Въпреки това в предучилищна възраст не може да се провежда рисуване от натура в неговия най-чист вид.

Въображението в детската възраст особено се проявява и разгръща след седмата година. То се проявява в предучилищната възраст, но рядко се създават образи изцяло по въображение. В тях винаги участват запаметени форми и елементи. Предметното рисуване познато в учебно-възпитателната практика на детската градина се изразява в рисуване на отделни предмети и образи, в създаването на които участва наблюдението по натура, запаметяването и въображението. Рисуването по тема включва изобразяване на теми и сюжети, които са видени, запаметени или преживени. Рисуването по тема включва и участието на въображението особено, когато темата или сюжетът са подсказани от литературен текст. Тогава става дума за илюстриране на четиво. Декоративното рисуване е разновидност на рисуването. В своята достъпност, то намира широко място в изобразителната дейност в детската градина. Както рисуването се свързва с някои характерни особености на живописта и графиката, а моделирането на скулптурата, така и декоративното рисуване не е вече самоцелно, а дава на децата някои познания за приложните изкуства. Това съвременно разбиране наложи да му се отдели самостоятелно място в учебниците наравно с основните видове работа - рисуване, моделиране, апликиране.

РИСУВАНЕ С ВОДНИ БОИ

При изграждането на рисунката с водни бои изразните средства са: цветът и петното, или цветните петна с тяхното съчетание. Работата с водни бои е много подходяща за децата от предучилищната възраст поради следните съображения:

Цветовете привличат децата, въздействат им и ги радват.

Те ги стимулират към изобразителна дейност, като пораждат у тях желание да рисуват;

Рисуването с водни бои е достатъчно и леко за малките деца, защото те се създават бързо, с помощта на четката образа - само с няколко петна или щрихи;

Четката като пособие за рисуване се движи леко, без усилие от страна на детето. Тя се поддава на различен натиск от детската ръка. Хартията, върху която се нанася боята, не оказва съпротива и не го затруднява.

Подходяща техника за работата в детската градина е покривното нанасяне на боите. Покривната техника позволява образите да се изграждат с петна и щрихи, положени едни до други, един върху други, както и да се обогатяват с детайли и подробности в повече цветове, също положени покривно едни върху други.

Характерно за децата от предучилищна възраст е, че те бързат да предадат своята представа за образа в най-обща груба форма, след което прибавят детайлите. Децата рисуват по два начина - направо чрез петно или като обрисуват образа с линия и след това го запълват, но могат и да не го запълнят. Трябва да се използват и двата начина за изграждане на цветната рисунка, без да се налага изискването да се работи с цветни петна. Начинът за цветното изграждане зависи както от характера на обекта за изобразяване, така и от възрастта на децата.

В началото децата работят с един цвят, което е педагогически по-целесъобразно. Така те не се затрудняват да подбират цветовете, вниманието им е насочено изцяло към предаване на образа, като същевременно опитват и осъзнават възможностите за работа с материала и пособието ( боя и четка).

Постепенно се въвеждат втори, трети и повече цветове. За децата е по-лесно да предадат образите най-напред с линия (контур) с един цвят, а след това да ги запълнят и допълнително оцветяват.

Децата възприемат и пространството, в което се намират предметите. Отначало те не могат да го предадат с цветове. Образите върху белия фон на хартията са сухи, изолирани. За да се подпомогне цветното изграждане на рисунката, целесъобразно е да се използва за основа цветна хартия. По-късно като резултат от употребата на цветните основи децата чувстват необходимост сами да изградят цветно цялата рисунка. Форматът на рисунката не зависи от възрастта и умението на децата, а от материалите и пособията за работа. Малките деца могат да работят с дебела, обла и широка четка, с голямо количество боя и на големи формати. Важно е четката да се движи свободно, да не изморява детето и да бъде съобразена с възможностите на ръката му. Големият формат съдейства много повече за изобразителното развитие, отколкото малкия. Затова в трета и четвърта група форматът може да се увеличава, като към всяко дете се подхожда диференцирано и индивидуално.

В първа група детето се запознава първо с възможностите на облата четка за рисуване. С един цвят то рисува например цветни панделки, ленти, като движи четката по продължение на косъма в хоризонтална посока. Детето се опитва да рисува с върха на четката, пак с един цвят, висока трева, дъжд, сняг. То се съобразява как да използва четката при рисуване на по-тънки и по-дебели линии, като изобразява клетка, оградата, стълба. Петно се полага чрез завъртване на четката и детето се усвоява при рисуване на балони, топки, на по-големи цветни петна - при рисуване на знамена, къща. С тупкането на четката се изобразява цъфнало дърво.

Тези умения за работа с четка и бои се затвърдяват и доразвиват във втора група при рисуване на отделни предмети или образи, свързани в сюжет, или при декоративното рисуване.

В трета група изискванията се усложняват. Децата покриват големи цветни плоскости с дебела обла или плоска широка четка. Те полагат боите, като ги преливат - мокро до мокро, едни върху други, или с изчакване да изсъхне основният слой боя. Декоративните задачи съдействат за усвояване на техническите умения за рисуване с бои.

В четвърта група изобразителните умения се усъвършенстват. Цветовете са познати. Цветно и технически рисунките са по-богати. Вниманието на децата се насочва върху въздействието на цветовете в рисунката - дали настроението в нея е весело или тъжно, дали е отразено слънчевото или мрачно време. Децата усещат топлите, студените, неутралните цветове. Не е необходимо да се изисква от тях да учат наизуст и да ги изброяват. Достатъчно е да усещат въздействието им и уместно да ги употребяват. Децата могат да изграждат цветно цялата рисунка.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове изобразителни дейности. Рисуване. Възрастови и индивидуални особености на изобразителния процес. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.