Видове кредити


Категория на документа: ДругиВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

К У Р С О В П Р О Е К Т
ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

НА ТЕМА: ВИДОВЕ КРЕДИТИ

ИЗГОТВИЛ:ПЕНЧО ДИМИТРОВ ПРОВЕРИЛ: Д-Р ИВА МОНЕВА
СПЕЦ.ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО 4-КУРС
ФАК.НОМЕР:21361003

ВАРНА:
2014г.

Кредит е осигуряване на финанси и парични средства на "активи" и е вид заем, при който една страна (финансова институция или фирма) дава реални или виртуални парични средства на друга страна, която може да бъде физическо или юридическо лице, при което кредитираното лице възстановява този "заем" в бъдещето. Банковият кредит е един от основните видове сделки, извършвани от всяка банка в процеса на нейната икономическа дейност. Той представлява договор, по силата на който банката отпуска на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, ползва сумата съобразно условията и я връща след изтичане на срока, като едно от условията по договора е начисляването на лихва.
Има два основни вида кредити: обезпечен и необезпечен

Обезпечен кредит е кредит, при който се отпускат средства срещу стойността на собственост като жилище или автомобил, която служи за гаранция. Ако се спре изплащането на кредита, кредиторът може да предприеме стъпки за разпродажба на лична собственост, за да си върне средствата. Тъй като при обезпечените кредити кредиторите са сигурни, че ще си върнат отпуснатите средства, те обикновено начисляват по-ниска лихва. Ипотеката е най-разпространената форма на обезпечен кредит, въпреки че много организации и брокери отпускат пари в аванс срещу най-различни ценности, от антики и предмети на изкуството до ценни книжа и акции.

Необезпечен кредит - той е по-рисков за кредиторите, защото не се разполага с гаранция от авоари, които могат да бъдат взети и продадени, ако липсва желание или не може да се изплатят задължения . Вместо това кредиторът оценява сумата, която е в състояние да се изплати за даден период от време. Най-популярните форми на необезпечен кредит са кредитната карта и потребителският кредит. Кредиторите обикновено начисляват по-високи проценти на лихва за необезпечените кредити, отколкото за обезпечените. Това е продиктувано от по-голямата възможност да загубят пари, ако нещо се обърка и невъзможността да се изплати това, което се дължи.

Студентските кредити правят изключение, тъй като те предлагат относително ниска лихва (около 7%) и могат да бъдат изплащани в продължение на относително дълъг период от време (10 години). В България студентските кредити са гарантирани от държавата и изплащането както на главницата, така и на лихвата започва една година след първата определена дата на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Овърдрафт- много хора не считат овърдрафтите за форма на кредит, но те също са вид кредит. Ограничен брой банки предлагат малки по стойност овърдрафти без лихви, но с повечето овърдрафти вървят много строги условия. Някои от организациите, които предлагат овърдрафт, имат условие да внасяте минимална сума в сметката си всеки месец, а други вземат предварително определена такса или по-висока лихва и/или допълнителна такса, ако превишите уговорения лимит.

Повечето овърдрафти са необезпечени, но има и такива, при които банката изисква обезпечение на сумата по овърдрафта. В България обикновено те се обезпечават или като клиентът превежда своята заплата в банката, която му го отпуснала или с депозит в същата банка. По този начин финансовата институция може да си гарантира изплащането на този вид кредит.

Съществуват още две под категории кредити:

кредит с фиксиран период на изплащане и отворен кредит - познат още като револвиращ кредит.

Кредитът с фиксиран период на изплащане е кредит за определен период от време, който трябва да се изплати в рамките на този период. Най-популярният пример за такъв вид кредит е с обезпечение от ипотека или потребителски кредит. Трябва да се има впредвид, че при ипотеката дори ако ипотекираме собствеността си отново или удължите срока на ипотеката, се съгласяваме да изплатим кредита в рамките на уговорения период. Често кредитът с фиксиран период на изплащане се взима, за да бъде направена конкретна покупка и парите не могат да бъдат използвани за нищо друго - например, кредит за кола или за хладилна витрина за магазин. Когато общата сума е изплатена, сметката се закрива.

Отвореният кредит в повечето случаи се отпуска, без да се определя конкретен период, в който трябва да се изплати и не е свързан със специална покупка. Вместо това има фиксиран кредитен лимит и може да се използва определена сума всеки месец, като се удържат сумите и лихвите, които не са погасени от през предишния месец. Всеки път, когато се възстанови част от това, което е изхарчено, плюс натрупаните лихви, има възможност да се възползват от отпуснатия кредит отново. На този принцип работят и кредитните карти. Този вид кредит не е много популярен в страната и за момента се предлага от сравнително малко на брой финансови институции. Ако не се успее да покрие минималнита месечна вноска или не правят редовни плащания, за да се поддържа уговорения баланс по сметката съгласно сроковете и условията, на които сте се съгласили, кредиторът може да блокира сметка и да не може да използвате повече. Ако се плаща само определения минимум всеки месец, ще отнеме дълго време за да се изчистят задълженията и ще се платят значителни лихви.

Овърдрафтите са друг пример за отворен кредит, който също така се нарича револвиращ кредит. Всеки, който в момента е взел кредит или е просрочил изплащането на кредит, има кредитно досие, което се пази в Централния кредитен регистър на Българската народна банка.
Това е ключов елемент от личната финансова биография. Кредиторите го проверяват, когато изготвят оферта и преценяват какви срокове и лихвени проценти да определят.

Кредитното досие включва:
* Детайли по текущите кредити, които се изплащат в момента - информация за сумата, която все още дължите, за типа на кредита, който изплащате, за срока на кредита ви и дали го обслужвате редовно или не.
* Архив на плащанията - това показва дали можете да изплащате кредита си надеждно.
* Дали срещу вас се водят или са водени дела за неплатени задължения. Кредиторите може да сметнат, че хората, които са имали или имат сериозни финансови проблеми, не могат да бъдат считани за надеждни клиенти.
* Дали посоченият от вас адрес отговаря на този, на който сте регистриран. Това доказва, че сте този, за когото се представяте и наистина живеете на мястото, което сте обявили като свой настоящ адрес.
* Тази информация се набира от: банките и финансовите институции - участници в системата на Централния кредитен регистър, където вашето кредитно досие се държи. Те носят отговорност за верността на данните, подадени към регистъра. Само те могат да извършват корекции на собствените си данни, които са подали в регистъра.

Кредиторите изпращат тази информация в Централния кредитен регистър на Българската национална банка (БНБ), защото искат да са в състояние да вземат точно и надеждно решение за това каква сума да ви отпуснат, на база на това какви задължения имате да покривате и какво е досието ви.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове кредити 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.