Видове реклама


Категория на документа: Други


 УВОД

Управлението на съвременната икономика отразява богатия опит и традиции на многовековното развитие на отделните държави, общности и света като цяло. Безспорно, едно от основните постижения на икономическото развитие е съвремената пазарна икономика. Тя може да бъде представена като система, функционираща под влияние на взаимно уравновесяващите се сили на търсенето и предлагането чрез алгоритъма на свободната пазарна кнкуренция.

Маркетингът е едно от понятията, които съпровождат и характеризират пазарната икономика. Той намира все по-ясно и конкретно място в стопанката дейност на търговските дружеста и на едноличните търговци. Известни са десетки определения на понятието "маркетинг". Едно от най- популярните е предложението на Филип Котлър през 1984г. За него "Маркетингът е социален процес, чрез който отделните индивиди и групи получават това, от което се нуждаят и което желаят чрез създаване и размяна на стоки и стойности с други такива".

Постепенно маркетингът се оформя като наука. В средата на 19 век Сайръс Маккормик е първият човек, осъзнал напълно централната функция на марктеинга и "създаването на потребителя", като специфична задача на управлението. Той създава основните инструменти на съвременния маркетинг: пазарните проучвания, основните видове ценова политика, основните принципи на сервизната политика. През 1960 г. Д. Маккарти предлага модел на маркетинга с четири елемента: стока, цена, пласмент и реклама. През 1972г. Филип Котлър добавя и петия елемент, а именно услуга.

Ние приемаме марктетинга за наука от групата на научно приложените икономически науки, т.е. интердисциплинарна наука. Предмет на науката Маркетинг е "социалният процес на пазара при среща между купувачи и продавачи за определяне на бизнеса на стопански и социални субекти. Метод на маркетина е "обобщаване, анализ и използване на информация за явлрния и процеси, за управление на производството и продажбата на стоки и услуги".

Маркетингът следва да се разглежда като сложна система. Неговите подсистеми са посочените вече елементи . Възприето е да се говори за видове маркетингова политика, като всяка носи името на подсистемата - маректингова стокова политика, маркетингова ценова политика и др.

ВИДОВЕ РЕКЛАМА

Според предмета си рекламата се дели най-общо на стокова и фирмена. В настоящата курсова работа ще обърнем внимание на видовете стокова реклама според класификационните критерии - функционално предназначение на рекламата, според това кой е рекламодателят, от гледна точка на жизнения цикъл на стоката, която се рекламира, според времето на провеждане, според обхвата на разпространение. Споменати са видове реклама според начина на нейното осъществяване, интензивността на провеждане, честотата на повторение, според различни психологически критерии, по азбучен ред. Разгледана е институционалната и престижната реклама.

1. Стокова реклама

От функционална гледна точка най-важно е подразделянето на рекламата на стопанска, политическа и социална.
1.1. Стопанска реклама

Тя обхваща всички форми на рекламиране на отделни стоки, услуги, марки, производители, търговци и дори услуги на частни лица.
* Потребителска реклама

Вид стопанска реклама, адресирана към крайния масов потребител и осъществявана главно чрез каналите на масмедиите. От 60 до 70% от рекламните бюджети са предназначени за нея.
* Работна реклама

Вид стопанска реклама, която е адресирана към конкренти целеви групи и специалисти, експерти.
* Промишлена реклама

Работна реклама, насочена към промишлените потребители и по-точно към количествено ограничени целеви групи, характеризиращи се с професионален, а не с личен интерес към рекламираните стоки или услуги - суровини, материали, основно и спомагателно оборудване, обекти на индустриална собственост като търговски марки, промишлени образци и т.н.

* Професионална реклама

Тя е адресирана към хората от свободните професии или на свободна практика- инженерни кадри, архитекти, фармацевти, лекари и др. , които рядко са непосредствени купувачи, но влияят върху вземането на решения за покупка от страна на трети лица или фирми.
* Търговска реклама

Нейни адресати са посредници, търговци на дребно и едро, брокери, пласьори за отделни стоки, услуги или марки.
* Селскостопанска реклама

Тя е насочена към селските производители, фермери и им предлага както машини, съоръжения, препарати, така и стоки за лично потребление.
1.2. Социална реклама

Най- общо се свежда до популяризирането и налагането на общественозначими идеи сред широката общественост - кръводаряване, опазване на околната среда, събиране на вторични суровини, хигиенизиране на обществени места, пестене на енергия, вода и др. Рекламодатели са държавни и обществени организации и ведомства, както и огранизации с идеална цел.
1.3. Политическа реклама

Тя има за цел популяризирането и налагането на различни политически партии, организации, движения, лидери, политически платформи, програми, идеи сред обществеността. За първи път политическа реклама официално се използва при президентските избори в САЩ през 1953г., когато предизборната кампания на Д. Айзенхауер се поема от рекламна агенция и се осъществява за първи път с помощта на многократно излъчване на серия от едноминутни телевизионни спотове, натрапващи по един основен мотив в аудиторията. За първи път у нас официална политичека рекламна кампания е проведена по време на парламентарните избори ноември-декември 1994г. Тя се превръща в един от решаващите фактори за спечелването на абсолютно мнозинство в парламента от БСП.

2. Обща и самостоятелна реклама
От гледна точка на това, кой е рекламодателят съвременната реклама се дели на две големи групи - обща и самостоятелна реклама.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове реклама 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.