Видове сделки с недвижими имоти. Лизинг, ипотека и концесия.


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СОФИЯ

Реферат
на тема
"Видове сделки с недвижими имоти. Лизинг, ипотека и концесия."

Изготвили: Проверяващ:
Зорница Мулетарова - Фак.№ 112191 ас. Н.Гилина
Надежда Джурова - Фак.№ 112240
Специалност: Бизнес икономика
Факултет: Бизнес факултет

София, 2013г.
Съдържание:

1. Въведение........................................................................................... стр.3
2. Търговска сделка с имоти чрез лизинг............................................ стр.3
2.1. Лизингът като съвкупност от парични отношения и парични потоци....................................................................................... стр.5
2.2. Предимства на лизинга на недвижими имоти...................... стр.6
3. Ипотечни сделки на обекти на недвижимата собственост............ стр.7
3.1. Обща характеристика.............................................................. стр.7
3.2. Договорна ипотека.................................................................. стр.7
3.3. Законова ипотека.................................................................... стр.8
3.4. Подновяване на ипотеката.................................................... стр. 8
3.5. Заличаване.............................................................................. стр.9
4. Концесии. Казусът "Софийска вода"............................................... стр.9

Въведение

В юридически аспект сделката може да се представи като осъзнати действия на физически и юридически лица, насочени към установяване, изменение или прекратяване на техните права и задължения. Сделката се характеризира със следните признаци: волеви действия на хората; правомерни действия; специална насоченост на възникването, прекратяването или изменението на гражданските правоотношения.

Търговската сделка е вид сделка, затова носи всички нейни характерни белези - тя е юридически факт с основен елемент волеизявлението на едно или повече лица, насочено към определени правни последици. Спецификата на търговската сделка може да се изведе на основата на следните критерии:
* Икономически критерий, съобразно който търговски са сделките, които обслужват кръгооборота на стоки и капитали.
* Юридически критерий - обективен и субективен. Според обективния критерий търговски са сделките, които се извършват с цел да бъдат източник на постоянен доход и не зависят от качеството на лицата, които ги извършват. Според субективния критерий търговските сделки са тези, които се извършват от търговец в това му качество.
Търговска сделка с имоти чрез лизинг

В практиката се прилагат различни схеми на лизингови сделки с обекти на недвижима собственост. Лизингът се определя като съвкупност от икономически и правни отношения, възникващи във връзка с реализацията на договора за лизинг. В съответствие с него лизингодателят се задължава да придобие в собственост определено от лизингополучателя имущество от определен от него продавач и да предостави на лизингополучателя това имущество срещу заплащане за временно владение и ползване, с възможност лизингополучателят да удължава срока за ползването на актива или да го придобие след изтичане на първоначално договорения срок. Лизингът предполога взаимодействие не само между лизингодателя и лизингополучателя, но и с продавача. По това се различават лизингът и наемът.

Следователно обект на лизинговата сделка в случая са недвижими инвестиционни стоки (поземлени участъци и най-съществената им съставна част - сградите), а страни в сделката се явяват строителни предприемачи, индустриални и други предприятия, общини и организации от сферата на държавната администрация (лизингополучатели), лизингови компании, дъщерни фирми за лизинг на банкови институции и др.(лизингодатели) и банки и други кредитни институции (кредитори).

Лизинговата сделка се оформя чрез договор за лизинг. Той изразява правната характеристика на проблема и има доста особен характер, обединявайки елементи на договор за наем, договор за аренда, договор за покупко-продажба чрез разсрочено плащане и договор за стопанисване на имота. В случая става въпрос за основния договор за лизинг, сключван между лизингодателя и лизингополучателя. В по-широк аспект лизингът на недвижими имоти може да се характеризира като множество от отделни договори, като този между лизингодателя и лизингополучателя е тяхно ядро.

Схемата показва, че в правен аспект лизингът на недвижими имоти е съвкупност от договори, при което лизинговият договор е основен, а останалите (за кредит, за покупко-продажба, за строителство) са съпътстващи, което обаче не намалява тяхната значимост. В икономически (респективно финансов) аспект лизингът на недвижими имоти може да се разглежда като съвкупност от парични отношения и парични потоци между участниците в лизинговата сделка. Могат да се посочат следните парични потоци:
* паричен поток от кредитора към лизингодателя под формата на еднократно
или неколкократно отпускане на кредитната сума;
* регулярни парични потоци от лизингодателя към кредитора. Те най-често са с
характер на анюитетни плащания (т.е.еднакви по размер);
* парични потоци от лизингодателя към:

- собственика на земята;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове сделки с недвижими имоти. Лизинг, ипотека и концесия. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.