Видове сделки с недвижими имоти. Лизинг, ипотека и концесия.


Категория на документа: Други


Вписването има срок 10 години. След изтичането му вземането губи ипотечното си обезпечение. То може да бъде продължено, ако вписването се поднови, преди този срок да е изтекъл. Ако срокът изтече, без да се извърши подновяване, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване.

Подновяване на вписването на договорна или на законна ипотека (чл. 172 ЗЗД) става по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, съответно от молбата за учредяване на законната ипотека, или от записката за вписването на ипотеката, ако вписването е било извършено чрез записка. Молбата трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване. Ако собственикът на ипотекирания имот е умрял, трябва да се посочат и наследниците му. Може да се иска подновяване на вписването и за сума по-малка от онази, за която е направено първоначалното вписване. Подновяването се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга на единия екземпляр от молбата, по реда, установен за първоначалното вписване.
Ипотеките се използват най-често в следните случаи:
* Даване на обезпечение за получаване на банков кредит от инвеститори, които желаят да осъществят покупка на недвижим имот с голяма стойност, без да заплащат цялата стойност на покупката на момента (от отделни лица с ограничена финансова възможност);
* Като гаранция по сключен договор за заем срещу лица, когато кредитът не се отпуска от банка;
* Като обезпечение в полза на продавача,при разсрочено заплащане на цената, когато към момента на сключване на сделката купувачът не е изплатил цялата договорена цена на недвижимият имот;
* В полза на съделител, на който се дължи допълване на дела с пари и други;
Заличаване

Вписването на ипотеката се заличава въз основа на съгласието на кредитора, което трябва да бъде дадено в нотариално заверена форма или въз основа на влязло в законна сила съдебно решение, с което се постановява заличаване. Заличаването погасява ипотеката. Но ако актът, въз основа на който е станало заличаването, се обяви за недействителен, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване:
* Заличаването става по молба, към която се прилага актът за съгласието или препис от влязлото в законна сила решение;
* То се извършва чрез отбелязване в партидата на ипотекирания имот;

Концесии. Казусът "Софийска вода"

Под концесия в юридически смисъл на това понятие се разбира предоставянето на особено право на ползване върху обекти - публично държавна или общинска собственост, от концендент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионерът да изгради и да управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свои риск. Предоставянето на концесия се осъществява чрез провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионера и сключване на договор за концесия. Концесии могат да се предоставят за следните обекти: подземни богатства; плажове; биологични, минерални и енергийни ресурси на континенталния шелф; пътища; пристанища; води и водни обекти; гори и горски фонд и други обекти на публично-държавната собственост, определени със закон.

Срокът на концесията е до 35 години без право на продължаване. При предоставянето на концесията концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията, като припращанията и подобренията върху обекта на концесията стават собственост на концедента от момента на възникването им. В процедурата за предоставяне на концесия може да участва всяко физическо или юридическо лице или обединение от такива лица.

Самото предоставяне на концесията включва следните действия, извършени в строга хронологическа последователност: извършване на подготвителни действия; провеждане на процедура за предоставяне на концесия; сключване на концесионен договор. А самата процедурата за предоставяне на концесия от своя страна се състои от следните действия: приемане на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия; провеждане на открита процедура, ограничена процедура или състезателен диалог за предоставяне на концесия; определяне на концесионер. Централна роля при подготвителните действия и внасянето на предложение за предоставяне на концесиите осъществяват компетентния министър, кмета на общината или лицето, което управлява публичноправна организация.

Концесионерът се определя чрез провеждане на: открита процедура; ограничена процедура; състезателен диалог; електронен търг - като допълнителна процедура при откритата или ограничената процедура. Открита процедура е процедурата за предоставяне на концесия, при която всяко лице може да подаде оферта. Ограничена процедура е процедурата за предоставяне на концесия, при която оферта може да подаде кандидат, който е получил покана след подбора.

"Софийска вода" АД е създадена през октомври 1999 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. Чрез него Столична община предотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София. Акционерният капитал на Софийска Вода е разпределен между Столична община (22.9%) и една от водещите френски фирми за комунални услуги "Веолия вода" С.А. (общо 77.1% от акциите). Софийска вода не е собственик, а концесионер на ВиК активите - те са публична общинска собственост. Всички новоизградени съоръжения с инвестициите на дружеството също принадлежат на града. Стратегичестоко управление на дружеството се изпълнява от Съвет на директорите, в който участват представители на акционерите. Съветът на директорите избира Главен изпълнителен директор на "Софийска вода", който ръководи оперативната дейност на дружеството. Той оглавява изпълнителното ръководство, съставено от всички висши мениджъри, начело на дирекциите във фирмата и на други ключови направления от дейността й.

През годините водната концесия на София е посочвана като лош пример за публично-частно партньорство и е подлагана на критики. Основните проблеми на ВиК оператора са малкото инвестиции в мрежата и основно в канализация, както и големите загуби на вода, които остават над 50%.

Първоначално концесионният договор за водата в София е подписан с британската компания "Юнайтед ютилитис" за 25 години, с условието да се запази средна цена от 0.45 лв. за кубик и да се намалят загубите на вода по мрежата до 30%. Към декември 2012г. обаче водата е 4 пъти по-скъпа от обещаната цена - 1.76 лв., а нивото на загубите е 58.8%.

За първи път се заговаря затова колко е неизгоден концесионният договор през 2005г., когато става ясно, че "Софийска вода" е източвана чрез консултантски хонорари за шефовете на "Юнайтед ютилитис" за милиони. Още тогава става ясно, че концесионният договор е изключително неизгоден за общината и тя трябва да плати огромни неустойки при едностранно предсрочно прекратяване.

В средата на 2010 г. "Юнайтед ютилитис" продава "Софийска вода" на френската фирма "Веолия".

На 03.09.2013г. ''Софийска вода" АД публикува Договора за концесия със Столична община. От създаването на концесията досега информацията за договора е била достъпна само чрез публичния Национален концесионен регистър, където се вписват данни за всички концесии в Република България. В него Столичната община като концедент, представя в Националния концесионен регистър информация за основните параметри на концесията, както и за изпълнението на договора през годините по образец и ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

На 5 септември тази година Столичният общински съвет (СОС) отхвърля предложението за провеждане на референдум за прекратяване на концесията на "Софийска вода". Искането за допитване сред столичани бе подкрепено от 11 общински съветници, 38 от общо 49 съветници в залата гласуваха против. В Договора за концесията няма клауза, която да допуска прекратяване на споразумението чрез референдум. Също така концесионният договор не може да бъде прекратен до 2015г. и единственото решение е да се намери нов концесионер.

Източници:
1. "Икономика и управление на недвижимата собственост" - сборник студии УИ "Стопанство" София, 2011;
2. Статии " Лизингът - алтернатива за финансиране на инвестициите в недвижими имоти" - доц.д-р. Й.Йовкова;
3. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
4. http://www.sofiyskavoda.bg/default.aspx
5. http://www.dnevnik.bg/biznes/2010/06/14/916670_frenskata_veoliia_stava_sobstvenik_na_sofiiska_voda/
6. http://econ.bg/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_l.l_i.126363.html

Приложения:
1. Фигура 1 - Парични отношения и парични потоци между участниците в лизинговата сделка.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове сделки с недвижими имоти. Лизинг, ипотека и концесия. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.