Видове сигурност


Категория на документа: ДругиВИДОВЕ СИГУРНОСТ

Не случайно в Пирамида на потребностите на Маслоу, сигурността е разположена на второ ниво. Едно от основните потребности на хората е чувството на гарантирана безопасност или чувството на сигурност независимо в какъв аспект се разглежда сигурността. Там се разглежда, като потребност от подслон,безопасност, обезпеченост, непосредствено след физиологичните нужди (храна,вода,сън,здраве).
Сигурността се разглежда, като отсъствие на страх, липса на безпокойство или фрустрация, увереност при избора на действие. Това е психологическият смисъл на значението на думата сигурност за обикновеното съзнание.
Няма единна дефиниция на тема сигурност поради многообразието си от различни науки, които я разглеждат. Интерес представлява, както за съвременните информационно-комуникационни науки, така и за юридическите науки, като правото на сигурност. Националната сигурност е дебат на все повече и повече социолози, историци, политолози, икономисти, военни специалисти и други.
Сигурността е функционалното състояние на дадена система, което осигурява неутрализирането и противодействието ѝ на външни и вътрешни фактори оказващи влияние или можещи да въздействат деструктивно на системата (влошаване организационното състояние на системата или невъзможност за нейното функциониране и развитие). Обичайно организираните атаки срещу системата за сигурност са в резултат на заговор.
Като принцип сигурността подсигурява живота и здравето на физическите лица, държавата, юридическите лица и дейността им, както и бизнеса от страна на потенциални и/или реални заплахи. Високата степен на сигурност на дадено лице или страна осигурява увеличаване благосъстоянието му (или това на гражданите), подсигурявайки възможността за натрупване на богатства в патримониума на това лице (тази страна). Сигурността е втората стъпка след физиологичните нужди в Пирамидата на Маслоу. Съществуват различни квалификации на отделните аспекти на сигурността. Няма определена единна дефиниция. Основните компоненти на сигурността са вързани с рисковете и заплахите към нея. В този аспект разглеждаме сигурността, като военна, икономическа, социална, етническа, екологична, информационна и др.

Във втората класификация се разглежда сигурността като материалното въздействие, тоест твърда сигурност, или чрез нематериалното влияние тоест мека сигурност.
Третата квалификация се прави според посоката от която идват заплахите и предизвикателствата към сигурността: дали от фактори, източници, субекти извън националната държава или вътре в нея. Разделяме я още на вътрешна и външна сигурност.
В исторически план сравнително до скоро основен обект на изучаване и защита бе външната сигурност. Разглежда се с по- голям приоритет. Вземани са превантивни мерки за безопасност от военни нападения срещу териториалната цялост, суверенитета и независимостта на държавата. Като вътрешната сигурност се разглежда сигурността на властта. Едва след нея нарежда и опазването на обществения ред и сигурността на отделния човек. Сигурността се разглежда, като абсолютна ценност.
За пръв път понятието Национална сигурност е употребено от президента на САЩ Теодор Рузвелт в обръщение към Конгреса през 1904г.,обосновавайки присъединяването на зоната Панамския канал с интересите на националната сигурност. Първото определение за Национална сигурност в категориите на"националните интереси" е дадено от Уолтър Липман, който казва следното:"Държавата се намира в състояние на сигурност, когато и се налага да пренася в жертва своите законни интереси, за да избегне войната и когато тя е в състояние тя да защити при необходимост своите интереси чрез водене на война".
В закона на "Руската федерация за сигурността", националната сигурност се разглежда, като състоянието на защитеност на жизнено важните интереси на личността, обществото и държавата от вътрешни и външни заплахи. В концепцията на националната сигурност, приета от кабинета на Жан Виденов през 1995г. и негласувана от парламента е дадено следното определение:"Националната сигурност е динамично състояние, при което за държавата и обществото не съществува пряка опасност от въоръжена агресия, политически диктат или икономическа принуда, или ако такава се появи, те ще бъдат надеждно защитени".
Според официално приетата през 1998г. Концепция за националната сигурност:"Националната сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната. Когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна на конституционния ред, политически диктат или икономическа принуда за държавата и е гарантирано демократично функциониране на държавните и гражданските институции в резултат на което, обществото и нацията запазват и увеличават своето благосъстояние и се развиват. Сигурността е гарантирана, когато нацията успешно реализира националните интереси, цели и приоритети и при необходимост е в състояние ефективно да ги защити от външна и вътрешна заплаха".
Националната и международна сигурност разглеждаме като следните видове :
1.Сигурност на индивида - или наричана още - лична, индивидуална, персонална сигурност.Тя излиза все повече на преден план, защото е свързана пряко не просто с правото на живот,а с правото на по-добро качество на живот с другите основни човешки права и задължения,свободи и отговорности. Понятието лична сигурност се отнася до човешкия индивид, като биологично, психично и социално същество. Като нейни компоненти отнасяме физическа, психична и социална сигурност.
- 2.Второто ниво на сигурност е това на групата или наречена още групова сигурност. Групата може да се обособи по различни критерии: етнически, религиозен,социален,професионален,сексуален-например такива групи са малцинствените групи и тук се включват различни обществени прослойки. Групата носи в себе си материални и духовни ценности, идентичност, памет, език, традиции и обичаи.Опазването и зачитането е важен аспект на сигурността на групата. Към груповата отговорност се отнасят и общностите и организациите. Групите могат да бъдат формални и неформални. При тях може да се отличат индивиди с по- изразени качества, като лидерство, междуличностно общуване, удовлетворяване на нуждите.
- 3.Като трето ниво на сигурност е това на държавата или държавната сигурност. Тя е свързана със защитата на изконни ценности: териториална цялост на страната , независимост, суверенитет, конституционен ред и др. Функциите на държавата по защита на националната сигурност могат да бъдат сведени до управление на външната сигурност, на обществения ред и борба с престъпността. Можем да наречем пораждането и поддържането на сигурността приоритетни за задълженията на държавата, чрез законодателство и разпределяне на задачите по институциите по изграждане на система за сигурност.
Държавната сигурност свързва трите равнища на националната сигурност с тези на регионалната и световна сигурност.
- 4.Четвърто ниво на сигурност е това на общността-колективна, коалиционна сигурност. Терминът общност обхваща различни форми на сдружаване на държави: двустранни и многостранни договори и пактове,общност за сигурност, коалиции,съюзи и др.
- 5.Пето ниво на сигурност е световната - или глобалната сигурност. Разглеждаме я като универсална, обща, всеобща сигурност. При нарастващата взаимообвързаност проблемите на глобална сигурност стават общи проблеми и се разглеждат като такива.
Първите три нива на сигурността тези на човека, на групата и на държавата се определят, като национална сигурност.
Последните нива на сигурността - на държавата, на общността и тази на света се определят, като международна сигурност. В международните отношения всяка национална държава защитава своята собствена сигурност и суверенитет. При определяне на националните цели и интереси, значение имат не само вътрешните, но и външните фактори - участието на страната в международните отношения и други съюзи. Актуална проблематика е регулирането на международни отношения в световен мащаб и гарантиране на сигурността на всички държави.
Сигурността на държавата е сечението на националната и международната сигурност. Държавата е основен, но не единствен актьор на националната сцена, затова няма знак за равенство между държавна и национална сигурност. Схемата отчита важността на сигурността на различните общности от хора за националната сигурност и не на последно място тя е в крак със засилващото се човешко измерение на сигурността като ключов елемент на националната сигурност.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове сигурност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.