Видове управленски решения


Категория на документа: Други
Висше училище "Земеделски колеж"

ЦДО - гр. Велико Търново

КУРСОВА РАБОТА

по

Дисциплината: Основи на управлението

Преподавател: Гл. ас. д-р Недко Минчев

на тема:Видове управленски решения.

Разработил:

/име, презиме, фамилия/

Факултетен №

Специалност: Стопанско управление

Първи курс,зимен семестър през 2010/2011 г.

Сложността на управлението, неговият многоаспектен характер обуславя многообразието на управленческите решения.Изучаването на това многообразие, класификацията на управленческите решения има голямо познавателно и практическо значение.Разкриването на спецификата на различните видове решения е изходна методологическа основа за определяне на подхода при разработването и осъществяването им.Класификацията на управленческите решения е сложен логико-познавателен процес.Той включва многостранно изучаване на спецификата на обекта и субекта на управление,на различните дейности по управлението както в обществото като цяло,така и в съставляващите го сфери.Изучавайки този проблем,стигаме до извода,че еднолинейна класификация на управленските решения е логически невъзможно.Поради сложността на управлението и неговият многоаспектен характер управленските решения не могат да се класифицират в един йерархически ред,който всяко решение логически да произтича от предшествуващото и да бъде основание за следващото,.

При това положение остава другата възможност: да се потърси решение на въпроса чрез многомерна/ многоаспектна. / класификация . При такъв подход могат да се обособят няколко групи управленчески решения в зависимост от различни критерии .

Съобразно с областта, за която се приемат, те могат да бъдат икономически,социални , политически, и др.

Решенията се класифицират също и в зависимост от обхвата на планираното въдействие върху обекта на управление.От такава гледна точка се говори за глобални и локални решения.

В едни случаи субектът на управление си поставя за цел да подготви и приеме решения, осигуряващи функционирането на управляваната система, в други - да определи генералната насока на развитие на системата.Съобразно с този критерий решенията се подразделят на оперативни , стратегически и тактически.

Управленческото решение може да се приеме от отделен човек или ръководен колектив. В този случай говорим за индивидуални и групови решения.Преди да преминем към характеристиката на различните управленчески решения, ще подчертаем че всяко конкретно решение може да има различни класификационни черти и белези т.е. да не се отнася само към дадена класификационна група.В този именно смисъл може да се говори за комбинирани типове управленчески решения.

Управленческите решения могат да бъдат класифицирани, както беше изтъкнато, и в зависимост от областта за която се отнасят. По принцип може да се приеме , има толкова конкретни вида управленчески решения,колкото компоненти има тази структура.Те могат да бъдат икономически,технологичски, социални .

Много голямо първостепенно значение имат икономическите решения.Те се определят от обстоятелство ,че икономиката стои в основата на живота и развитието на обществото.Подготовката и осъществяването на правилни, научно обосновани икономически решения осигурява правилното развитие не само на икономиката, но и на обществото като цяло.Върху основата на правилна икономическа политика е възможно непрестанно укрепване на социално - политическото и идейното единство на обществото.Научната обоснованост и ефективността на икономическите решения се определят преди всичко от това - доколко са съобразени с изискванията на обективните икономически закони,с обществената необходимост.Реализацията на изискванията на обективните икономически закони е сложен и труден процес, който предполага не само верен и всестранен анализ на икономиката в нейното динамично развитие, но и способност на ръководните кадри и органи да трансформират изискванията на обективните закони в ефективни управленчески решения, да въздействат активно и целенасочено върху икономиката, като осигуряват планомерното и развитие към по висши степени на зрялост.

Типологическата характеристика на управленческите решения включва и анализа на особенностите и целевите функции на глобалните и локалните решения.Методологическата основа на този анализ представлява диалектиката на цялото и частта във функционирането и развитието на социалните системи.Субектът на управление в определени случаи се изправя пред необходимостта да въздейства върху социалната система в нейната цялост, да видоизмени цялата съвкупност от връзки и взаимоотношения в нея. Такива ситуации се създават тогава, когато в системата са се натрупали сериозни количествени изменения, нарушил се е балансът на взаимовръзките,възникнали са нови потребности,които не могат да бъдат реализирани на основата на актуалното състояние на системата.Специфичното решение определя целта,пътищата и средствата за въздействие върху определен компонент на управляваната система.

Разграничението между глобални и локални решения има относителен характер.В специфичните решения много често има елементи на глобалност, и обратно - в глобалните решения има специфични моменти.В това намира израз диалектиката на общото и особеното в реалния свят и познанието.

Подготовката на глобални управленчески решения е сложен и труден логико - конструктивен процес Постигането на оптимални резултати в тази насока предполага : дълбоко и конкретно познаване на управляваната система, на нейните компоненти и интегрални свойства,способност да се синхронизират действията ,които ще изведат системата от нейното актуално в ново,оптимално състояние.

Има достатъчно основания да се изследват различните равнища на глобалност на управленческите решения.В случая понятието равнище на глабалността има най - малко две смислови значения .Първо.Управленческите решения могат да се градират в съответствие йерархическото място на системата,за която се приемат глобални решения.Така например глобално може да бъде решението както в национален , така и на регионален орган.Второто смислово значение на понятието равнище на глобалност е в това , че в рамките на дадената система,например производственото предприятие, могат да бъдат обхванати цялостно различни структурни образувания.

В системата на управленческите решения много важно място заемат стратегическите и оперативните решения.Процесът на управлението закономерно изисква както ясна стратегическа линия , така и последователни оперативни действия.Стратегическото решение отговаря на големи социални потребности и регламентира дейността на социалния субект за значителен период.Поради своя характер стратегическото решение има последици, които отиват далеч в бъдещето.Неговото осъществяване може да изведе управляваната система до нови висоти, а може да деформира развитието , да създаде тежки понякога фатални последици за системата.Оттук произтича изключителната отговорност на субекта,който приема стратегически решения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове управленски решения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.