Визия, мисия, цели и стратегия за развитие на фирма


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение

Бакалавърска програма
Специалност "Бизнесадминистрация"

Учебна дисциплина "Стратегическо управление"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

"ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА "Зи-Метрикс" АД

Разработил: Проверил:
Елена Василева Илиева доц. д-р Б. Гьошев Фак. №16460

София

Май 2013 г.

Въведение

Успешното управлението на една фирма е сложен и динамичен процес, който изисква една добре разработена стратегия и ясно поставени цели и задачи. Затова е необходимо да се анализират фактори като околната среда, ресурсите и възможностите за изпълнение на функциите на фирмата, продуктите и услугите, които ще предлага на пазара и методите, с които ще осъществи поставените цели. За да бъде ефективен планът за развитие, е необходимо целите да бъдат поставени в дългосточен план, като се анализира вътрешната и външна среда и се наблегне на повишаване на квалификацията на служителите, които спомагат за утвърждаването на мисията на фирмата и за изпълнението на задачите, като задоволяват нуждите на потребителите. Целите, които си поставя фирма "Зи-Метрикс" АД в дългосрочен план са да се популяризират нейните услуги и да се повиши, както потреблението, така и доверието на потребителите, а от там и приходите на дружеството.

Представяне, цели, мисия и стратегия на фирмата

Фирма "Зи-Метрикс" АД е малка финансова институция в сферата на он-лайн кредитите. Създадена е през 2008г. с идеята да предоставя на своите клиенти най-доброто на пазара за малки крдити - бърз, лесен и удобен начин за осъществяване на целите на клиентите и техните нужди, както и улеснени процедури при кандидатстване. Като кредитна институция, съгласно Нредба № 26 на БНБ, "Зи-Метрикс" АД е задължена да подава информация относно обслужването на кредитите на своите клиенти в Централния кредитен регистър на БНБ. "Зи-Метрикс" АД е вписано в регистъра с администратори на лични данни към Комисията за защита на лични данни и с това гарантира изцяло обработването на лични данни само и единствено с оглед законообразното осъществяване на дейността на компанията.

Дружеството се състои от малък на брой персонал, но добре обучен и квалифициран. Млад и динамичен екип, посветен на това да направи вземането на кредити възможно най-безболезнено, като по всякакъв начин се опитва да съдейства на своите клиенти и винаги е на среща да отговаря на всеки въпрос. Динамичната работа и поставените цели, пораждат много добре подредена структура на работния процес и добра комуникация между отделите и служителите на фирмата.

Административният отдел се състои от двама служители, но добре обучени и квалифицирани да изпълняват своите задачи и основнят поток от движения на документи, кореспонденция с държавни и частни сектори, както и осъществяването на поставените цели на дружеството в развитието му. Обслужването на клиентите се осъществява от трима служители, които с готовност отговарят на въпросите на потребителите и им помагат в случай на затруднение. Разглеждането на постъпилите искания за кредит се поемат от служители, които са обучени да работят със специализираната система и софтуера на дружоството, както и с др. системи като МВР, НОИ и ЦКР.

Добре разработената структура на "Зи-Метрикс" АД спомага за добрата комуникация и съдействието на служителите при нужда. Готовността и лоялността към клиентите е допринесла за добрия имидж на фирмата. Служителите се стремят да поддържат и утвърждават този имидж и за в бъдеще, за да се постигнат целите на друвеството - да се задоволи потребостта на клиентите; да се запазят добрите клиенти и за в бъдеще, като такива; да се разрастне фирмата и да се разгърне фирмената политика; да се изгради една безупречна репутация, която да поддържа на ниво конкурентноспособността на дружеството. Практически това е приложено вече и целите и стратегията са допринесли със своите резултати, тъй като фирмата се управлява от качесетвена и квалифицирана управленска ръка, което в резултата води до годишна печалба и оборот около 100 000лв. и постоянно възвръщаеми парични средства от активите, на стойност около 260 000лв. /приблизителни стойности/.

Като отговорен кредитор, "Зи-Метрикс" АД следва своята мисия заедно със строги правила и поема сериозен ангажимент към договорите и предлаганите услуги на пазара, като се отнася с изключителна отговорност към тях. Чрез предлагането на прозрачни процедури, ясно и достъпно излагане на всички разходи и лоялно и открито отношение, дружеството заема позоция на отговорен и честен кредитор, конкурентноспособен и иновативен в своята област.

Като друга основна цел на компанията, се поставя дългосрочното планиране в конкурентните продукти и основно - нуждите на клиентите и техните перспективи за в бъдеще, като се обръща внимание и на стимулирането, насърчаването и подпомагането на търсенето на пазара на краткосрочни кредити и тяхната рентабилност.

За изграждене на една стабилна и резултатна стратегия за популяризирането на фирмата, се набляга преди всичко на рекламата, освен на поддържането на имиджа. Основно се набляга на он-лайн рекламата, тъй като самата компания е заложила изцяло на он-лайн обслужването и он-лайн потребителите, като социалните мрежи и разпространението на продуктите си чрез интернет. Като допълнителен ефект се използват блоговете на сайта на фирмата или други такива, различни рекламни кампании предимно в он-лайн пространството, както и участия в благотворителни кампании като SOS детски селища и др.

Друг стратегически фактор изиграва иновативната кретивност на служителите и техните общи цели. Като основен продукт - он-лайн кредити, това е сравнително нов начин за получаване на кредит и самата процедура е изключително улеснена, достъпна за всеки и лесноразбираем и възвръщаем. Като лесен, бърз и предлаган от разтояние продукт, он-лайн кредитът се оказва добър помощник в спешни ситуации и с това проличава от изградените навици на клиентите на компанията, които вече години наред използват този продукт.

Анализ на околната среда и вътрешната среда на фирмата

Анализът на околната среда е много важен фактор за развитието и изграждането на мисията на фирмта и конкурентносопособността й. Наблягането на он-лайн популяризирането на фирмата е основно заради продуктът, който предлага, но също така и заради постоянно развиващата се околна среда, където интернет играе съществена роля в живота на хората, на фирмите и на обществото като цяло. Околната среда е най-бързо развиващата се среда и може да предостави невероятни условия за развитието на компанията, като например технологиите или общественото приспособяване към иновативните тенденции в днешно време. Например команиите все по-често прибягват към интернет разпространението и популяризирането на своите продукти и услуги, а и новите технологии, които се предлагат на пазара. Повлияна от тази бързоразвиваща се външна среда, "Зи-Метрикс" АД бе първата компания за он-лайн кредити, намерила решение на проблемите на клиентите си от досадните хартиени документи и въведе един вариант за подписването на документите чрез Универсален електронен подпис /КЕП/, както и възможността клиентите да изплащат своите кредити през интернет /Epay, EasyPay, Pos-terminal, банков превод и он-лайн банкиране./. Друг фактор, повлиян от външната среда е осигуреният достъп на клиентите до най-лесния и бърз начи, който дори е безплатен за потребителите, за връщането на заема - Cashterminal. Това е освен всичко друго и конкурентна стратегия, с която се набляга на улеснените процедури и разнообразието от избор за клиентите.

Важно е, че компанията има възможността и полага усилия да се приспособява към околната среда, тъй като тази въсможност е възможност за една добре изяснена стратегия, която може да даде добри резултати с помоща на служителите и ръководителите на компанията. С анализирането на околната среда, се правят планове за бъдещето, организира се стратегия за приспособяване, иновационни стъпки, технологично и икономическо развитие, което пряко влияе на компанията. Законодателните разпоредби и конкурентната среда са изключително влиятелни върху стратегическите планове на фирмата и оказват влияние при вземането на решения за бъдещето на компанията.

Голяма роля за планирането и усъществяването на целите на компанията изиграват служителите и тяхното спомагане за анализирането на околната среда, конкурентната и вътрешната среда на компанията. Дори с малък екип, външните публики забелязват сплотеният и колективен начин на работа и действие на компанията. Това оставя добро впечатление у клиентите, партньорите и контрагентите на фирмата. Бързата работа и готовността на служителите се изявява в няколко елемента при формирането на конкурентноспособността на дружеството:
- Работа в екип, иновативно мислене и новаторство, съобразно предлаганите услуги;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Визия, мисия, цели и стратегия за развитие на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.