Визията на община Силистра според Дунавската стратегия


Категория на документа: Други


 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИРЕТ " СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА : Визията на община Силистра според Дунавската стратегия

Дисциплина: Управление на европейската, шенгенската и националната сигурност
Проф. д-р Вл.Иванов

Изготвил:
Специалност: Историко - етнически модели на националната сигурност
Форма на обучение: Редовно
Фак. №

гр.София

2014г

След присъединяването на България към Европейския Съюз на 01.01.2007г. от граничен район , със слабо развити транспортни връзки и изпитващ редица икономически и социални проблеми, Община Силистра придобива потенциална възможност да превърне географското си положение в предимство чрез изграждане на съвременна инфраструктура.

Силистра е град с многовековна история, възникнал началото на II век на десния бряг на река Дунав. Основан е от римския император Марк Улпий Траян. През Античността е бил военностратегически център на римската империя с името Дуросторум/превод "яка крепост"/. За първи път това име се споменава от римския историк Дион Касий във връзка с преместването седалището на 11-и Клавдиев легион от Панония в Дуросторум през 105г. През 169г, по времето на Марк Аврелий, селището получава градски права. По времето на Византийската империя става важен епископски център. След създаването на Българската държава получава славянското име Дръстър. В Апокрифния български летопис е отбелязано: "и този цар / Аспарух/ създаде велики градове: на Дунава Дръстар град.".Крепостта става важен страж на северната граница на Българската държава. Тук завършва най-краткия път от столицата Плиска до Дунав. В географските съчинения на арабския пътешественик Идриси Дръстър е описан като "град ,чиито улици са широки, пазарите богати и многолюдни, а хората заможни и живеещи в изобилие". Дори руския княз Светослав имал идея да стане негова столица. Той е единственият български град със собствен герб / двуглав орел/ от епохата на Средновековието. През 1388 г. градът получава името Силистра. По време на турското робство, турците също оценяват благоприятното геополитическо положение на Силистра. Той става столица на санджак, обхващащ днешна Източна България и Бесарабия. Силистренската крепостна система е била част от стратегическия укрепен четириъгълник Русчук - Силистра - Варна - Шумен, предназначен да спира периодичния руски натиск към Проливите.След края на Първата световна война ,Силистра преминава под управлението на румънското кралство. Връща се отново в пределите на Българската държава през 1940г. с Крайовската спогодба.

Днес динамиката в развитието на Силистра се определя от стратегическото разположение на областта в контекста на Дунавския и Черноморския макрорегиони и от активното й участие в трансграничното сътрудничество, предопределено от близостта й до румънските градове Калараш, Букурещ и Констанца. От национална значимост е територията на Силистра, като транспортен коридор в основни направления по посоките север-юг и изток запад. В административно делене попада в Северен централен район на планиране. Граничи като община с общините Ситово, Кайнарджа, Дулово и Алфатар. На север граничи с Румъния и река Дунав.

Общината разполага с неизползван ресурс по отношение на транспортната достъпност. Изградената, но неподдържана транспортна инфраструктура води до пропуснати ползи от икономически и социален аспект. Инвестициите в тази област ще съживи не само общината,но и региона. На територията на общината съществуват предпоставки за развитие и модалност на 4 вида транспорт, което може да бъде посочено като едно от бъдещите стратегически предимства на Силистра. През територията на общината преминават седем пътя от Републиканската пътна мрежа. Един първокласен, два второкласни и четири третокласни

От важно значение е първокласният I-7 по направлението граница Румъния - Силистра - Дулово - Шумен - Елхово - Граница Турция, който чрез ГКПП Лесово - Хамзъбейли формира международен транспортен коридор, провеждайки транзитни потоци между Турция и Румъния и страните от ОНД. Пътят осигурява свързаност на общината с национална транспортна мрежа и е основна връзка към Столицата, Южна България и Черноморието. През територията не минават Трансевропейски транспортни коридори. Единствено ТЕТК № 7 /р. Дунав/ минава по северната граница на общината и страната. Автомагистрала и/или скоростни пътища на територията на общината и страната.

Липсата на ресурси създава предпоставки за влошаване на наличната пътна инфраструктура и затруднен достъп до населените места в общината и до основните транспортни трасета. Инвестиции в посока на реконструкция, изграждане и модернизация е част от политиката, която трябва да се реализира в периода 2014 - 2020г.

До този момент политиката по реализация на проекти свързани с велодостъпност на територията на общината не е развивана. В града няма изградени велоалеи и не са изработвани никакви проекти в тази връзка. Според експертите е много трудно да бъде създадена система от велоалеи поради тесните профили на улиците и тротоарите.

Река Дунав при гр. Силистра е включена и в международен мониторинг по Дунавската програма с три наблюдателни пункта - българския бряг, среда на реката и румънски бряг. Проби се взимат ежемесечно и се анализират по 45 броя показатели. Основният проблем със замърсяването е поради липса на пречиствателни станции за отпадъчните води от населените места. Замърсяване с петролни продукти и с мазут.

Голям проблем за трансграничния регион е замърсяването на въздуха и киселинни дъждове, причинени от Металургичния комбинат "Сидерника" в Калараш. От това страдат жителите на целия регион.

Чрез река Дунав , страната и в частност община Силистра се явява външна граница на ЕС и връзка с централна Азия, Близкия Изток, Средния Изток, Далечния Изток и страните от Черноморския басейн. Реките Рейн, Майн и Дунав свързва Западна и Източна Европа по канала Рейн - Майн - Дунав, като по този начин дават отлични практически възможности за директни навигационни връзки между Черно море и Северно море и удобен воден достъп до много европейски страни.

На територията функционира пристанище за обществен транспорт с национално значение и три пристанища с регионално значение. Тук е открито и първото частно пътническо пристанище по р. Дунав - "Ийст Пойнт". Но от важно значение е пристанището "Силистра - Лесил" собственост на АД "Лесил" с основен акционер /94%/ Министерството на транспорта. Това е единственото пристанище в българския участък на р. Дунав, което е в състояние да обработва бункерови речни, речни-морски и морски кораби с товароподемност до 5 000 тона. Има 5 броя корабни места. Пристанището разполага с добре развита транспортна инфраструктура - жп и пътни подходи.

През ноември 2007г. е открит фериботен терминал с нова фериботна линия Силистра - Калараш. Той е основна транзитна точка за трафик от Турция през България за Североизточна Европа и от Украйна за Южните Балкани.

На територията присъстват два гранични контролно пропускателни пункта - в района на ферибота "Силистра - Калараш" и един пътен.

Значим за Общината е проекта с наднационално значение изграждането на Дунав мост III при Силистра - Калараш. По настоящем идеята за изграждане а мост е включена в Програмата "Дунавски мостове" на Министерството на транспорта. От страна на двете гранични общини Силистра и Калараш има желение ии готовност за съвместни действия по осъществяване на идеята. Има договореност на общинско и областно ниво, предстои да стане и на държавно. Това ще бъде от изключителна значимост , ще доведе до качествени и количествени изменения на транспортна схема в региона. След изграждането се планира към него да се насочат основни транспортни потоци от вътрешността на страната, Турция и близкия Изток, които имат направления от/към Източна Румъния, Молдова, Украйна, Русия, Естония, Литва, Латвия, Беларус и Скандинавието. Очаква се основно преобладаване на тип МПС да станат тежкотоварните автомобили, прицепи и полуприцепи. Това ще доведе до премени на пътната конструкция.

Жп клонът, обслужва линията "Силистра - Самуил", който осигурява транспортна връзка до столицата.

До с. Кайнарджа е разположена частна летателна площадка. Летище Силистра е от групата на малки летища в България. Но със заповед 1999г на Министъра на транспорта летище Силистра е закрито и е частна собственост.

"Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич - Силистра", автоматична газоредуцираща станция и "Изграждане на газоразпределителната мрежа в гр. Силистра. Бъдещият газопровод е обект с национално значение с решение на МС от 2009г. Стойност на проект 12,4 млн. евро. 75% е безвъзмездно финансирана от Европейската банка за възстановяване и развитие, а "Булгартрансгаз" ЕАД трябва да осигури 25% от инвестицията. Предназначението му е да доставя природен газ за промишлени и битови обекти в Силистра и в района.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Визията на община Силистра според Дунавската стратегия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.