Включване на катастрофичните рискове в управлението на риска


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Специалност: Застраховане и социално дело

КУРСОВА РАБОТА
по Управление на риска

На тема
ВКЛЮЧВАНЕ НА КАТАСТРОФИЧНИТЕ РИСКОВЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

Изготвил: Преподавател:
Магдалена Георгиева Доц. И. Мишева
Фак. № 291081
група 1531

Учебна година 2012/2013

В 2:46ч след полунощ на 11 март 2011г. едно от най-силните земетресения, регистрирани някога, удари Тихоокеанското крайбрежие на Япония. Трусът продължи шест секунди, предизвиквайки разрушително цунами, което отне безброй животи. Две години по-късно трагичните образи са все още пресни.

Като една от най-земетръсните зони в света, Япония има многовековна традиция в управлението на риска при бедствия. Тази традиция, която спява животи и предотвратява щети, днес служи като ясно напомняне на света за значението на включването на готовността за реагиране при бедствия и рисковия мениджмънт в развитието най-вече на уязвимите региони.

Много критични решения трябва да бъдат взети незабавно след бедствието, но решенията и действията, взети преди това, са тези, които имат значение - решенията за инвестиране в управление на катастрофичните рискове, за проектиране на инфраструктура, издържаща земетресения, за подсилване на предупредителните системи.

По думите на Рейчъл Кайт, вицепрезидентът на Световната банка за устойчиво развитие, "ако не инвестираме в издръжливостта, просто не можем да си позволим да се развиваме по същия начин както досега".

Вискоките разходи за бедствия

Докато Япония служи за напомняне, че никоя страна - бедна или богата - не е имунизирана от последиците на бедствията, статистиката показва, че бедните и уязвими страни са тези, които страдат най-много.

През последните няколко години бяха отбелязани най-високите загуби от бедствия, записвани някога, продължавайки тенденцията на непрекъснато нарастване на икономическите разходи. От 1980 тези разходи в следствие на бедствия в развиващите се страни са били на стойност 1.2 трилиона долара - почти една трета от цялата официална помощ за развитие. За същия преиод, в държавите с ниски доходи са отчетени едва 9 на сто от общия брой на бедствия, но 48 на сто от смъртните случаи. Промените в климата увеличават риска.

Именно това е темата в доклад на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, озаглавен "Действия, свързани със застраховането и управление на риска в контекста на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата". В този документ ясно и подробно са описани промените в климата през последните десетилетия, свързаните с това бедствия и разходите за тях, както и нуждата от тяхното застраховане.

В таблица 1 са представени общите загубите от екстремни метеорологични събития през последните четири десетилетия на ХХ век и процента на покритите от застрахователите такива.

Таблица 1

Източник: Insurance-Related Actions and Risk Assessment in the Context of the UNFCC. Background paper for UNFCCC workshops - commissioned by the UNFCCC Secretariat, p. 7

"Покритите загуби в развиващите се страни обаче са незначителни. В страните с ниски доходи едва 1% от загубите, причинени от бедствия, са покрити от застраховки. Азия (иключвайки Япония) и Африка представляват само 6.3% от световния застрахователен пазар. Следователно, справянето с тези бедствия е изцяло в ръцете на правителствата и хората в тези страни.

За да се увеличи покритието в този сектор, и застрахователите, и обществените институции се застъпват за публично-частно партньорство, което би могло да подпомогне стартирането на застрахователни схеми за доскоро незастраховаеми рискове."1

Гледайки напред, докато държавите и градовете се разрастват с бързи темпове, съществува уникална възможност за инвестиране в устойчивостта и постигане на устойчив път за развитие.

Управлението на катастрофични рискове на преден план

В доклада на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата е дадено следното заключение:

"Оценка на рисковете от екстремни събития се характеризира с честотата, големината и местоположението на човешките, икономическите, екологичните и други загуби. В съвкупността от природни бедствия рискът е комбинация от природните опасности и уязвимостта на хората и структурите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Включване на катастрофичните рискове в управлението на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.