Влияние на заниманията по художествена гимнастика върху физическите качества на спортуващите


Категория на документа: Други
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"

Педагогически факултет

катедра ТМФВ

РЕФЕРАТ

На тема:

Влияние на заниманията по художествена гимнастика върху физическите качества на спортуващите

Студент: Проверил:

Ивета Иванова № 727 СПМАГ доц. д-р М. Алексиева

Определение за физическите качества

Физически качества се изразяват в различни двигателни действия, извършвани във времето и пространството и притежаващи свои специфични характеристики. Основните физически качества на човека, които определят неговата дееспособност са бързина, мускулна сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост. Тяхното проявление се обуславя от редица общи закономерности в развитието на отделни органи, системи и функции на човешкия организъм. Те имат конкретна изява в ежедневния живот и спортната дейност, но проявяват и редица специфични особености.

* Бързина - способността на човека да извършва движения с голяма скорост и честота в продължение на минимален за дадените условия период от време. Тя намира широко приложение както в спорта, така и в трудовата дейност на човека. Анатомичната структура на долните и горни крайници определя по- голяма бързина при движенията с ръцете, в сравнение с тези с краката. Особено подвижни са пръстите и китката. В спорта бързината се среща под три форми:

а. Бързина на двигателната реакция- намира приложение при стартиране в леката атлетика, ските, плуването, при реагирането на боксьора, вратаря, волейболиста, гимнастичката в ансамблово съчетание и т.н.

б. Преодоляване на определено разстояние за възможно най- кратък период от време - разгъването на краката при подскоците, крайно усилие при хвърляне, когато волейболистът, хокеистът или футболиста подава топката и т.н.

в. Изпълнение на често повтарящи се циклични действия- срещат се при бягането, плуването, колоезденето, художествената гимнастика и др.

* Сила- мускулната сила характеризира способността на човека да преодолява или противодейства на външно съпротивление. Тя бива изотонична, изометрична и ауксотонична от физеологично гледище в зависимост от мускулното напрежение и абсолютна и относителна спрямо величината на мускулното усилие.
Изотоничният режим на мускулна работа- дължината на мускулната сила се променя, а напрежението остава постоянно.
Изометричният- напрежението се развива при неизменна дължина на мускулите.
Ауксотоничният- с изменението на дължината на мускулите се изменя и тяхното напрежение.
Абсолютна сила- максималното усилие, което човекът може да развие в даден режим на работа
Относителна сила- реализираното усилие , отнесено към 1 кг. телесно тегло.
* Издръжливост- способността на човека да се противопостави на физическата умора, предизвикана от някакъв вид мускулна дейност. Показател за издръжливостта е времето, за което се изпълнява непрекъсната работа с определена интензивност. Физиолозите класифицират интензивността като максимална (изпълнението продължава до 20 сек.), субмаксимална (от 20 сек. до 5 мин.) и умерена (повече от 30 мин.). В спортната практика издръжливостта се разглежда като обща и специална.

* Гъвкавост- способност на човека да извършва движение с голяма амплитуда. Тя се определя от подвижността на отделни звена на опорно-двигателния апарат и се измерва с величината на амплитудата на движенията. Нейни измерители са както ъглови, така и линейни мерки. Без гъвкавост на ставите е невъзможно в оптимална степен да се прояви бързината, силата и ловкостта. По- добрата гъвкавост спомага за по- бързото усвояване на спортната техника.

* Ловкост- способност на човека бързо да преустройва двигателната си дейност в съответствие с неочаквано променяща се обстановка. Проявлениято на ловкостта е функция от степента на развитие на бързината, точността на сложните двигателни реакции, скоростно-силовите възможности, гъвкавостта и координационните способности на изпълняващия съответното двигателно действие. Подвижността на нервните процеси на кората на главния мозък се явява физиологична основа на качеството ловкост. Колкото повече двигателни навици е усвоил индивидът, толкова повече двигателни комбинации той владее, толкова по-сложни упражнения, изискващи ловкост, може да изпълни.

Развитие на физическите качества в художествената гимнастика

Художествената гимнастика е олимпийски спорт, предимно за жени, при който под съпровод на музика се изпълняват сложни гимнастически упражнения. Той е комбинация от балет, гимнастика, театрални танци и игра с уреди. Петте уреда, които се използват са въже, обръч, топка, бухалки и лента. Преди музикалният съпровод е само от един инструмент, обикновено пиано, но например Анелия Раленкова включва тъпан като съпровод. Днес се използва оркестрова музика и от 2013 година приемат ново правило, което позволява едно съчетание да се играе на музика с текст.

Художествената гимнастика съдейства за всестранната физическа подготовка и развитието на децата. Формира правилна стойка, лекота и изящество на движенията. Развива прекрасни качества във всяко дете - гъвкавост, издържливост, сила, бързина, ловкост. Художествената гимнастиката разполага с много, леснодостъпни и разнообразни упражнения, чрез които се решават не само частни задачи, а и много общи. Гимнастическите упражнения имат всестранен градивен ефект върху човешкия организъм. Те повишават неговите функционални възможности и спомагат за правилното му физическо развитие.
Тяхното практикуване обогатява двигаелните способности на занимаващите се, укрепва здравето им, повишава тяхната дееспособност и работоспособност. Те са идеално средство за развитие на гъвкавостта, силата, ловкостта, равновесната устойчивост, пространствената ориентчация и др. Формират важни навици и умения, коригират дефекти и телодържанието, подобряват координационните способности. Чрез специфичните си методи и средства, гимнастиката оказва и много силно педагогическо въздействие върху обучаваните. Строгите изисквания за дисциплина при организиране на заниманията и точността на всяко движение възпитават важни морални и волеви качества. Гимнастиката влияе и върху естетическото възпитание на гимнастичките с изискванията си за красота и хармония при изпълнение на упражненията.

* Развитие на бързина- средствата за развитие на това качество са совалките, щафетните игри с гимнастически уреди, различните видове скокчета с въже (с тях се развива бързината на долните и горните крайници).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на заниманията по художествена гимнастика върху физическите качества на спортуващите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.