Водата в природата – свойства, състояния и опазване


Категория на документа: Други


 ЮЗУ " НЕОФИТ РИЛСКИ"

гр. БЛАГОЕВГРАД

РЕФЕРАТ

по Човекът и природата

на Тема:

Водата в природата - свойства,състояния и опазване

Изготвил: Проверил:
Анастасия Янкова доц.Д - р Н.Михайлов
ФК.N : 0970035

Наличието на вода е една от основните предпоставки за съществуването на живот върху Земята. Водата играе важна роля във всички екосфери. Тя е най-ценният природен ресурс. В трите си агрегатни състояния водата се среща навсякъде в природата, като образува неравномерна и сложна покривка по цялото земно кълбо. Съвкупността от всички водни обекти се нарича хидросфера. Тя заема междинно положение между останалите обвивки на земята. Прониква дълбоко в тях и се намира постоянно в тясна връзка и зависимост от тях.

Природните води като компонент на природната среда са от особено значение за живота на нашата планета. Водата е едно от най-разпространените вещества в природата. Запълва огромни океански и морски басейни, образува езера, натрупва се във вид на ледници в полярните области и високите планини, тече в речните долини и образува реки. Навлиза в порите на скалите и формира подземни басейни. Изпълва тропосферата, като образува облаци, от които пада във вид на валежи. Водата влиза в състава на клетките и тъканите на всички живи същества. Тя създава онази физико-химична среда, без която е невъзможно осъществяването на основния процес при живите същества- обмяната на веществата. С други думи, тя се явява свързващо звено между организмите и обкръжаващата ги среда.

Водите са особено важни и като природен ресурс. Това са всички, полезни и годни за използване от човека в неговата стопанска дейност, води в хидросферата. На настоящият етап от обществено-икономическото развитие най-достъпни за експлоатация са пресните води в реките, езерата, язовирите и плитко залягащите подземни води.

Без вода е немислима никаква стопанска дейност, защото се използва в бита, промишлеността и селското стопанство. Водите оказват влияние и върху водния транспорт и производството на електроенергия. Те се явяват важно условие за икономическото развитие на страната.

Водните ресурси се характеризират с някои специфични особености- неизчерпаемост, неравномерно разпределение във времето и пространството, тясна връзка и единство на всички води в природата. Водният кръговрат е този, който осигурява възобновяването. Ресурсите от вода са изчерпаеми, но възобновяеми. Наред с това, те притежават и свойства, характерни за другите природни ресурси- многоцелево използване (в бита, промишлеността, селското стопанство, в енергетиката, за корабоплаване, риболов и отдих); възможност за подобряване на тяхното качество, възможност за транспортирането им.

Водата е важно условие и ресурс за живота на Земята. Пресните води, които могат да се използват от човека за битови нужди и стопански цели, са около 37млн.м3. Останалата част от тях са трудно усвоими (ледници, снежна покривка, дълбоко залягащи подземни води). Човекът използва около 0,6 % от водите на хидросферата.

Водните ресурси са условие за развитие на аграрното стопанство, енергетиката, металургията, химическата и текстилната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, почивното и културно дело, за водоснабдяване на селища и комунално-битовото стопанство и други.

Разпределението на водите върху сушата е неравномерно. Това е причина за острия недостиг на вода в едни региони (Северна Африка, Средна Азия, Близкия изток) и за излишъка на води в други (в екваториалните и в субполярните пояси). Световният океан е източник на енергийни и минерални ресурси, риба, водорасли, соли и други. Водните ресурси на България са неравномерно разпределени както по сезони, така и по територия. През пролетта и лятото те се увеличават. Повече са в Южна България (Рила, Пирин, Родопите). Реките ни са къси, с непостоянен режим и с ограничен отток.

В България най-перспективен източник на води е р.Дунав. Годишно от нея могат да се използват от 6 до 8 млрд.м3. У нас има 18 по-големи езера. Черно море е водоизточник със специфични качества на водата, поради което тя се използва ограничено. България разполага с 2045 язовира с общ обем 6 млрд.м3. Годишно у нас се използват 1,7 млрд.м3 питейна вода.
Хората се нуждаят от сравнително малко вода за пиене, но водата в жизнено важна за съществуването им. В световен мащаб около 70% от използваната вода е предназначена за селското стопанство. На промишлеността се пада около 25% от общото потребление на вода в света. Освен в бита, здравеопазването селското стопанство и индустрията водата се използва за много други цели: като разтворител, охладител, за пране и почистване, като съставна част от производството на химични изделия, храни и напитки.
Водата е течност без вкус и мирис при нормални температура и налягане. Освен в течно, може да се намира в твърдо (лед) и газообразно (пара)агрегатно състояние. Има лек светлосин оттенък, макар че в малки количества изглежда безцветна. Ледът също се проявява като безцветен, а водната пара в малки количества е невидима.
Водата е прозрачна. Благодарение на това слънчевите лъчи достигат водните растения, които се намират под нейната повърхност.
Точката на кипене на водата (и всички други течности) зависи пряко от атмосферното налягане. Температурата, при която водата кипва на морското равнище, е 100 °C. При по-ниско налягане обаче температурата на кипене пада. Така например на връх Еверест водата кипи при 68 °C.
Водата има голямо повърхностно напрежение поради малката сила на привличане между молекулите (Сила на ван дер Ваалс). Благодарение на това водата заема формата на съда, в който се намира.
Намирайки се в пори и капиляри, водата създава огромно налягане и с лекота се изкачва по стволовете на огромни дървета, преодолявайки силата наземното притегляне. В семената например в момента на покълване нейното налягане достига до 400 атмосфери. Ето защо кълновете с лекота пробиват дори асфалт.
Чистата дестилирана вода е добър изолатор. Но водата е и отличен разтворител и затова в природата в нея винаги има разтворени свободни йони , поради което тя провежда ток.
Водата има висока температура и голяма специфична топлина на топене и кипене (единствено амонякът има по-висока специфична топлина на кипене) в сравнение с другите хидрати с подобна молекулна маса. В течно състояние има голяма топлоемкост и вискозитет. Тези качества на водата предотвратяват големите температурни вариации на много места по света.
Водата е единственото вещество, което при замръзване се разширява. Това се обяснява с факта, че при замръзване водата преминава от молекулярно в кристално състояние и така образуваната кристална решетка има по-голям обем от този на молекулите при течната вода.
При нагряване от 0 °С до 4 °С водата се свива. Поради това рибите, например, не умират през зимата - ако температурата се понижи под 4 °С, по-студената вода, имаща по-малка плътност, остава на повърхността и там замръзва. Под леда температурата остава положителна.
Плътността на водата е най-голяма при 3,98 °C.
Водата се разлага чрез хидролиза на водород и кислород.
Водата е добър разтворител благодарение на полярността си.
Съединения, които се разтварят във вода (соли, захари, киселини, алкали), се наричат хидрофили, а тези, които не се разтварят (различни масла, нефт) - хидрофоби.
Основно йонни и полярни вещества, като алкохоли и сол, лесно се разтварят във вода, докато неполярни вещества, като мазнини и масла, не могат.
Разтварящите свойства на водата са жизнено важни в биологията, защото много биохимични реакции, като тези в цитоплазмата и кръвта, се осъществяват единствено във водни разтвори.
Елементи, които са по-електроположителни от водорода, като литий, натрий, калций, калий и цезий, изместват водорода от водата, образувайкихидроксиди. Тъй като водородът е взривоопасен газ при контакт с кислород, реакциите с много от тези елементи са взривоопасни.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Водата в природата – свойства, състояния и опазване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.