Водата в природата – свойства, състояния и опазване


Категория на документа: Други


Източник на топлинно замърсяване са подгретите отпадни води от ТЕЦ и промишлеността. При повишаване на температурата настъпва изменение в газовия и химичния състав на водата. Това води да повишено размножаване на анаеробните бактерии и отделяна на отровни газове.

Съществуват различни способи за очистване на водите: механичен, физико-химичен, биологичен и др. Те се избират в зависимост от свойствата и степента на вредност на замърсителите. Понякога се налага едновременното използване на няколко начина на очистване.

При механичното очистване от производствените отпадъци чрез просмукване, утаяване, филтруване на примесите се отделят до 90% от неразтворимите механични примеси, а при битовите отпадни води до 60%. За тази цел се използват решетки, различни видове уловители, филтри.

Към основните химични методи се отнасят неутрализацията и окислението. Неутрализацията се използва за обработка на производствени отпадни води на много отрасли от промишлеността, съдържащи киселини и основи.

При физико-химичното очистване се използват следните методи:
- коагулация - в отпадните води се въвеждат коагуланти (амониеви соли, мед, желязо и др.). образуват се парцалести утайки, които след това лесно се отделят;

- сорбация - някои вещества като глини, активен въглен и др. поглъщат замърсяванията. Чрез сорбцинния метод от отпадъчните води се извличат ценни разтворими вещества с последващо yсвояване;
- фотация - през отпадъчните води се пропуска въздух. Газовите балончета захващат повърхностно - активни вещества, нефт, масла и други замърсители при движението си нагоре и образуват на повърхността лесно улавящ се пенообразен слой.

Биологичното очистване (биохимичното) е широко използван метод за обработване на комуно-битови води, води от хранителната, нефтопреработвателната, целулозно-хартиената и др. промишлености. Биологичното окисление се извършва от микроорганизми, използващи за своето развитие органични и неорганични съединения, съдържащи се в отпадните води. Освен различни бактерии се използват и някои по-високо организирани организми: водорасли, гъби и др., свързани помежду си в единен комплекс сложни взаимоотношения.

В крайна сметка можем да обобщим, че водата е символ на живота, средата в която протичат всички биологични реакции и без която животът на земята е немислим. И ако човечеството искрено желае да съхрани разнообразието от жизнените форми на земята и да спаси нашата планета от глобални бедствия и катаклизми, трябва да полага повече усилия за запазването и прочистването на водните ресурси на планетата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Водата в природата – свойства, състояния и опазване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.