Водоснабдяване и канализация Враца


Категория на документа: Други
Тема: Водоснабдяване и Канализация
Враца

ВТУ Св. Св. Кирил и Методи

Разработил: Габриела Иванова СЧ-549

1. Кратка история и общи данни за дружеството.
2. Водоснабдяване.
3. Канализация.
4. Качество на водата.
5. Експлоатационни райони.
6. Организационна структура на "В и К" ООД Враца.

Данни за водоснабдяването на гр.Враца съществуват още от времето на римския император Марк A врелий . Тогава е построен първия глинен водопровод, захранващ селището от извор "Скакля".

"В и К" Враца има 45-годишна история. Изграждането на ВиК-мрежата във Враца и селищата от региона през годините върви бавно и постепенно като строителството на нови водопроводи и съоръжения е подчинено на опитите да се преодолее водния дефицит. Недостигът на вода е характерен за района и се превръща в основен проблем, който стои пред града десетилетия наред.

До края на 19 век населението на гр. Враца се снабдява с вода за питейно-битови нужди от местни извори и дворни кладенци, като са изградени и обществени чешми в отделни квартали.

В началото на 20-ти век се проучват, каптират и изграждат водопроводи от изв. "Лудо езеро", "Манастирски дол" и извор "Медковец", като са изграждани и съответните водоеми. През този период се поставя и началото на съвременното водоснабдяване на по-големите населени места в региона - Мездра, Оряхово, Бяла Слатина, с. Камено поле и др.

С всеки етап от изграждане на новите водоизточници, целта е била нормално водоснабдяване на гр. Враца и останалите населени места в областта, в съответствие с действащите водопотребителни норми.

До средата на 20-тото столетие броя на населените места с централно водоснабдяване е съвсем малък. Следва период на интензивно проучване и каптиране на извори, както и сондиране на кладенци, изграждане на водопроводни мрежи и съоражения, водоеми и помпени станции. Поставя се началото на групово водоснабдяване на няколко населени места от един водоизточник. През 1964г започва изграждане на Водоснабдителна система "Среченска бара" за направления Враца и Монтана и прилежащи населени места. Тогава се проектират и изграждат водоснабдителни системи "Кобиляк", "Софрониево", "Оряхово - Селановци", "Камено поле", а по-късно и "Бъркачево" , " Баница-Тишевица", "Старо село-Роман" и др.

До 1950г водопроводите са основно чугунени и стоманени, след 1955г навлиза използването на етернитовите тръби, първоначално внос, а след това и българско производство. По това време за голяма част от водоснабдяването на населените места са изготвяни проекти само от водоизточника до дворните отклонения по утвърдени застроителни регулационни планове. Едва през 1981г. е изготвен Технико-икономически доклад за водоснабдяването на населените места.

Днес, в област Враца централно водоснабдяване имат всички населени места с изкл. на малките селища като с. Галово, с. Средни рът, с. Марково равнище и с. Караш, за чието водоснабдяване има изготвен проект.

"Водоснабдяване и канализация" ООД, Враца е регистрирано на 18.11. 1991 г. с решение на Врачанския окръжен съд. Първоначално дружеството е 100% държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от министъра на строителството и регионалното развитие. През 1998 г. с решение № 1987 на Врачанския окръжен съд от 2.12.1998 г. "Водоснабдяване и канализация" Враца е преобразувано от еднолично ООД в дружество с отграничена отговорност чрез прехвърляне на дялове от капитала на дружеството от министъра на регионалното развитие и благоустройство на общините от областта. По този начин е създадена новата структура на собственост на дружеството. В нея 51% принадлежи на държавата, в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството и 49% на общините от Врачанска област, с изключение на община Козлодуй, която няма дял в собствеността на дружеството.

Разпределение на собствеността на дружеството по общини

Община
Брой дяла
Дял на собственоста на дружеството
Борован
359
2%
Бяла Слатина
1579
8%
Враца
3949
20%
Мездра
1184
6 %Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Водоснабдяване и канализация Враца 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.