Въведение в Европейското право


Категория на документа: Други


* Квалифицирано мнозинство за приемането на мерки по изпълнението на вече приети решения
* Абсолютно мнозинство по процедурни въпроси
* Участие на Съда на ЕО (чл. 35 ДЕС)
o Предварителни (преюдициални) заключения
o Относно валидността и тълкуването на рамковите решения и решенията на съвета
o Тълкуване на споразуменията
o Относно валидността и тълкуването на изпълнителните мерки

1 Говори се и за петколонна структура, при която всяка общност представлява една колона, а ОВПС и ППСНД формират съответно четвъртата и петата колона. Koenig/Haratsch, 2000, стр. 2
2 Чл. 97 от Договора за ЕОВС
3 Herdegen, 2001, стр. 3
4 Към тези организации могат да се прибавят и Международният център за икономическа и техническа информация, както и Европейският център за ядрени изследвания (CERN), Koenig/Haratsch, 2000, стр. 1
5 Дело 6/64, Costa/ENEL.
6 Seidel, B10/2002, стр. 2
7 Въпросът за правосубектността на ЕС е спорен в правната литература. За липсата на такава - Koenig/Haratsch, 2000, стр. 5; Herdegen, 2002, стр. 57; в потвърждение на правосубектността на ЕС се привежда чл. 49 ДЕС за присъединяването на нови членове към целия съюз, а не към само някоя от общностите, вж. Streinz, 2001, стр. 52
8 Shaw, 2001, стр. 240
9 Oppermann, 1999, стр. 186
10 Shaw, 2001, стр. 243
11 Shaw, 2001, стр. 246, също така Дело 230/81 (Люксембург с/у Парламента)
12 Shaw, 2001, стр. 249
13 Koenig/Haratsch, 2000, стр. 23
14 По въпроса за правното основание вж. Дело С-300/89 (Титанов диоксид), Emmert, 2000, стр. 144, за следването на определена процедура - дело С-70/88 (Чернобил), пак там, стр. 142
15 Koenig/Haratsch, 2000, стр. 24
16 Повече подробности относно т.нар. "implied powers" в Shaw, 2001, стр. 215
17 Calliess, Christian, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union, Baden-Baden, 1996, стр.
18 Попова, Ж., Право на Европейския съюз, изд. Фондация Европейски институт, С. 2006, стр. 59.
19 Вж. Дело С-213/89 (Фактортейм) и препратката към Дело 106/77 (Симентал), в: Emmert, 2000, стр. 64 и стр. 24.
20 За условията, при които възниква отговорността, вж. Дела С-6/90 и С-9/90 (Франкович), Emmert, 2000, стр. 87
21 Дело 6/64, Costa/ENEL.
22 Ганев, В., Курс по обща теория на правото. Увод - методология на правото, С. 1932, стр. 12.
23 Торбов, Ц., История и теория на правото, С. 1992, стр. 456.
24 Торбов, пак там, стр. 461.
25 Ташев, Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия, С. 2005, стр. 282-283.
26 Милкова, Д., Обща теория на правото, С. 2003, стр. 120.
27 Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов, Административно право на Р България. Обща част, С. 2001, стр. 73.
28 Дерменджиев/Костов/Хрусанов, Административно право, 2001, стр. 77.
29 Борисов, 2000, стр. 37.
30 Борисов, пак там.
31 Чл. 235 във връзка с чл. 288, ал. 2 и ал. 4 ДЕО.
??

??

??

??

49

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в Европейското право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.