Въведение в Европейското право


Категория на документа: Други


Сред разпоредбите на договорите има и такива, които определят дейността на институциите на Съюза. Тези институции са изброени в чл. 5: Европейски парламент, Комисия, Съвет, Съд и Сметна палата. В чл. 249 се изброяват тези от тях, които имат правомощия да приемат актове в изпълнение на договорите - Комисията, Съветът и Съветът съвместно с Европейския парламент.

Те следва също да се причислят кръга от субекти на правото на ЕС.

Чл. 226 и чл. 227 ДЕО очертават кръга от легитимиращи се като страна в производство пред Съда на ЕО. Най-напред като ищец в дело за неизпълнение на договорно задължение може да се конституира комисията (чл. 226). Освен това всяка държава членка може да подаде искане в съда на същото основание (чл. 227, ал. 1) срещу друга държава членка. Чл. 230 ДЕО очертава кръга от конституиращи се като страни в процес за контрол върху законосъобразността на актовете на институциите - парламента, съвета, комисията, Европейската централна банка, Сметната палата (последните две само с цел защита на техните правомощия), както и всяко юридическо или физическо лице - срещу решение, адресирано до него или дори и адресирано до друго, да го засяга лично и пряко.

Според чл. 232 ДЕО - при бездействие на парламента, съвета или комисията, срещу тях може да бъде заведено дело за издаване на съответния акт от държава-членка, другите органи, в ограничени случаи от юридическо или физическо лице (само за актове, адресирани до него) и ЕЦБ (само в области, отнасящи се до нейната компетентност).

Освен това при спорове между Общността и нейни служители, последните могат да се легитимират като страна в производството за договорна и извъндоговорна отговорност на Общността31. В допълнение, от 2005 функционира Административен съд, комуто са подсъдни делата по спорове между институции на ЕО и техни служители.

По този начин институциите съставляват особено важно звено в кръга на субектите на правото на ЕС.

В обобщение на посоченото кръгът от субекти на правото на ЕС включва общностите, техните органи, държавите-членки, гражданите (физически лица) и техните организации (юридически лица).

Част ІІ. Специална част.

Правотворчество и правоприлагане в Европейския съюз

7. Прехвърляне на суверенни правомощия от държавите-членки към Европейските общности и техните институции

Прехвърлянето на суверенни правомощия е основа на интеграционния процес. Това става с изричното волеизявление на държавите-членки, уредено в Договора. Прехвърлянето на правомощия от държавите към ЕО не е отказ от суверенитет - суверенитетът продължава да принадлежи на държавите, но правомощията по неговото осъществяване, които по принцип принадлежат на държавните органи, са предоставени на институциите на ЕО.
Разпределяне на компетентността в следствие на прехвърлянето на суверенни правомощия
а. Изключителна компетентност - тя принадлежи изцяло на ЕО и само ЕО и нейните институции могат да предприемат действия и да приемат властнически актове;
б. Конкурираща (поделена) компетентност - тя принадлежи по принцип на държавите-членки, а ЕО и нейните институции предприемат действия въз основа на принципа на субсидиарността (т.е. когато държавите не могат самостоятелно да уредят въпроса поради неговата обхватност)

8. Институционална рамка на Европейския съюз

Интеграционната общност като особеност на Европейския съюз (и по-специално на ЕО) предпоставя представителство на разнообразни интереси на наднационално равнище.
Политическа система на Европейския съюз:
а. Представителство на различни интереси - формиране на отделните органи и институции на общностно равнище
б. Правотворчество - приемане на първични нормативни актове (законодателство)
в. Правоприлагане - приемане на вторични нормативни актове в изпълнение на първичните (изпълнителна дейност)
г. Съдопроизводство - контрол за законосъобразност (съдебна власт)

Обратна връзка

Валутни Законодателни и Политически Политически
институции изпълнителни идеи консултации

функции

Вторично Изпълнителни и Правосъдие

право административни правомощия

Избор Контрол

Партийна Лобизъм и

надпревара и организиране политически мрежи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в Европейското право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.