Въведение в инвестициите


Категория на документа: Други


СЪЩНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Понятието инвестиции е едно от основните понятия в икономическата теория и практика. То е в пряка връзка с други икономически термини, като: инвестиционна дейност, инвестиционен процес, управление на инвестициите и т.н. Инвестициите наред със спестяванията са основни характеристики в процеса на увеличаване на физическите активи на обществото. В най-общ смисъл спестяването е отлагане на потреблението или част от него за бъдещ период. В същото време спестяването може да бъде описано с дохода, който даден индивид предпочита да изразходи неведнага, а в бъдещ момент. Спестяването може да се отнася и към закупуването на актив, който да носи доход на индивида в следващ момент. Когато се влагат пари в нещо, което не носи веднага добавена стойност, но се очаква в бъдеще да се получи такава (пряко или чрез размяна) от тази сегашна покупка се получава спестяване, което по същността си представлява инвестиция. Това може да бъде покупка на машина, с която се произвежда нещо, с което се създава добавена стойност за индида или други, които ще са готови да участват в размяната с него. Може да бъде покупка на ценни книжа, от които се очаква определен доход в бъдещето. Основна разлика между спестявания и инвестиции е, че хората правят спестяване, за да обезпечат своето или на своите деца бъдеще, както и да повишат жизнения си стандарт. Предприемачът инвестира средства, за да придобие активи (сгради, съоръжения, оборудване и др.) с цел създаване, разширяване и модернизация на производството и с очакване на бъдеща печалба. Когато закупуват жилища, черна и бяла техника, обзавеждане и автомобили, отделните домакинства напрактика инвестират, но статистиката класифицира тези покупки като консумативни разходи, не като инвестции.
Инвестициите представляват парични средства на възложителите, насочени към придобиване на инвестиционни стоки, от които се очаква получаване на доход или други обществени ползи. Обект на инвестиране са новосъздадени и/или модернизирани ДА и придобиването на КА във всички сфери и сектори на националното стопанство в това число ЦК, научно-техническа продукция, интелектуална собственост, имущесвени права и други обекти на собствеността.
От гл.т. на факта, че в специализираната литература към момента единно и общоприето понятие за инвестиране не съществува, ние ще разгледаме инвестирането като целенасочен процес по създаване, натрупване и вложение на средства с цел получаване на доход в бъдещето и след протичане на определен конкретен вид стопанска дейност, т.е. инвестициите имат две страни - влагане на ресурс и получаване на резултат.
Така от финансова гл.т. инвестициите представляват всеки вид актив, включен в производствено-стопанската дейност с цел последващо получаване на доход или финансова изгода.
От икономическа гл.т., което означава - от позицията на оценка на икономическата целесъобразност от използването на ресурсите, инвестициите се разглеждат като разход за създаване, разширяване, реконструиране и модернизация на материалната основа на бизнеса.
Понятието инвестиции се свързва и с формата, т.е. физическия обект, който от своя страна зависи от различни фактори като например конкретното предприятие, което ги осъществява. За предприятието разходите за ДМА се явяват инвестиционни разходи. Извършваните от правителството разходи за изграждане на инфрасртуктурни обекти и други обществени съоръжения (сгради на училища, болници и др.), с които се произвеждат стоки и предоставят услуги от публичния сектор са форма за осъществяване на инвестициите. Поради определени различия в обхвата на инвестициите и за да се създадат предпоставки за по-добро управление на конкретните инвестиции е целесъобразно, те да бъдат класифицирани като реални и финансови. Така например при инвестиране в срочен депозит имаме финансова инвестиция, докато при инвестиция за изграждане на нов офис, където участва и земята като природен фактор, имаме реална инвестиция. Това дава основание да се дефинират два сектора в икономиката - финансов и реален, което предполага и вида на инвестицията в различните направления. Влагане на средства в недвижими имоти, машини, съоръжения, запаси, научни изследвания, квалифициране на персонала и др., които се означават като реални инвестиции. Извършването на покупка на акции, валута, облигации, ДЦК, фючъри, спестовни сертификати, както и обикновени банкови депозити се обозначава като финансови инвестиции. Основна характерна черта на инвестициите в реални активи е участието на природата чрез земята, за разлика от финансовите активи, които по същността си са операции между различни лица. Инвестициите в реални активи водят до създаването на материлани и духовни блага за да постигне определен ефект в бъдещето. В обхвата на инвестициите в реални активи влизат закупуването на земя, закупуването или изграждането на сгради, съоръжения и оборудване, запаси, научно-технически изследвания и придобиването на други материални и нематериални активи от страна на предприятието. Тук се включват и инвестициите от страна на централната и местна власт.
Под инвестицията се разбира заделяне и насочване (инвестиране) на парични средства в различни видове активи с цел постигане на определен резултат - икономически, социален и екологичен. С оглед отчитане на обекта на инвестиране за различните активи - финансови и реални, е правилно понятието "инвестиции" да се тълкува в широк и тесен аспект. В широк смисъл, под инвестиции следва да се разбира, следва да се разбира заделяне и влагане на парични средства за придобиване на всички възможни активи, в т.ч. финансови и реални. В тесен смисъл инвестицията означава заделяне и влагане на парични средства за придобиване на реални активи, в т.ч. ДМА, ДНА и КА. Тези инвестиции могат да се наричат реални и се разделят на два вида - реални инвестиции за придобиване на капиталови активи и реални инвестиции за придобиване само на ДНА.
Инвестиционната дейност е ключова в хода на възпроизводството и благодарение на нея се осъществява цикличността на икономиката. Под инвестиционна дейност следва да се разбира вложения на средства и осъществяване на практически действия с цел получаване на печалба и/или достигане на други полезни ефекти. Понятието "инвестиционен процес" е неразривно свързано с инвестиционната дейност. Инвестиционният процес е движение на инвестициите под влияние на различни фактори. Инвестиционен процес са икономически взаимоотношения между тези, които предлагат парични ресурс и тези, които имат нужда от него. Доставчикът и потребителят на капитала взаимодействат помежду си чрез финансовите институции през финансовите пазари. Като главна движеща сила на икономическото развитие, инвестициония процес силно зависи от инвестиционното състояние в страната. Както всяка икономическа категория, инвестиционния процес се развива циклично и има своите фази. По време на криза или спад се съкращава производството, намалява заетостта, понижава се нормата на печалба и се увеличават фалитите. Фазата на депресия обикновенно се разглежда като стагнация на по-ниско равнище. Имаме спад на нивото на производството и новото на заетост. Именно с тези две фази идва необходимостта от преструктуриране и реорганизиране на производството. След достигане на дъното, обемът на производството започва дас е увеличава и след депресията настъпва оживление. В тази фаза се появяват перспективни пазари, търсенето расте, появяват се и реални възможности за осъществяване на дългосрочни инвестиции. Равнището на производство и на заетост започват да се повишават, достигат нива от преди кризата и започва подем в икономиката. Във фазата на подем нараства заетостта и деловата активност достига своя пик.
Раглеждания въпрос за привличане на инвестиции, че процесът на инвесиране може ефективно да се осъществявата на уравновесено инвестиционно търсене и инвестиционно предлагане. В случай на вземане на решение за инвестиране на ниво предприятие като инвестициони могат да се отнесат разходите, ако в резултат на решението:
1. Се изменя структурата, съставът и обемът на активите в предприятието;
2. Резултатът от решението се очаква в продължение на дълъг период от време;
3. Като правило са необходими големи разходи.
За обосновано решение за дългосрочно вложение на средства е необходимо да разполагаме с информация потвърждаваща две основни предположения:
1. Всички вложени средства ще бъдат напълно въстановени;
2. Печалбата получена от дадените операции ще бъде достатъчно голяма за да компенсира времевия отказ от използване на средствата, както и рискът, възникващ от неопределеността на резултата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в инвестициите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.