Въведение в инвестициите


Категория на документа: Други


1 Въведение в инвестициите

1 Инвестиции и инвестиционна среда. Уолстрийт- синоним на фин. свят, намира се в Манхатън на който е разположен историческият център на Ню Йорк.
В областта на финансите инвеститорите се стремят главно към печалба, формирана от разликата на цените на разл. активи. От гледна точка на управлението с цел продължава на развитието на стоп. единица. В икон. теория инвестициите семопределят като сумата активи, които не се консумират но се влагат в производствената дейност на предприятието.
Инвестирането се свързва на пръв поглед с противоположното на него понятие спестяването или разсрочването на текущата консумация с оглед на влагане на фин. материални и не материални средства в дейност която ще донесе печалба бъдещ момент.
Инвестициите може да се определят като улавяне движението на цените на активите под формата на вълни. Всеки инвеститор се пробва да продава скъпо притежавани от него активи и да купува евтини активи.
Цените на ценните книжа на фин. пазар често се намират в определено съотношение помежду си. Икономистите наричат тези отношения равновестни или партети. Първите инвеститори които открият нарушение в тези равновесни отношения получават възможност да реализират големи печалби с малък или никакъв риск.
Практиката на индексния арбитраж е метод за извличане на печалби от нарушаване на равновесието между ценовите отношения на пазара.
Арбитражът е актът на купуване на един актив на определена цена и едновременно продаване на този актив или негов еквивалент на по-висока цена.
Според закона за единната цена, цените на еквивалентните ценни книжа и пакети са такива, че без рисков арбитраж е невъзможен. Законът за единната цена гласи, две ценни книги или група от ценни книжа с еднаква доходна структура трябва да се продават на една и съща цена.
2 Участници в инвестиционната среда. Домакинствата вземат икономически решения свързани с разпределянето на собствени финансови средства между спестяване и потребление. Това те правят според своето икономическо положение. Разглеждането на данъците и предпочитанието по отношение на риска също водят до разнообразно търсене на активи. Рисковите мотиви също пораждат инвестиционно търсене, те водят до образуването на взаимни фондове, които предлагат на дребните индивидуални инвеститори възможността да инвестира в широк спектър финансови инструменти.
Бизнес секторът от своя страна има нужда да привлече средства за закупуването на реални активи. Това може да се осъществи чрез вземане на заем от банките или чрез емитиране на акции и облигации.
Правителствения сектор също има нужда да финансира своите разходи. Когато приходите от данъци не са достатъчни да покрият разходите им, правителството има право да привлече средства чрез заеми или да се печатат пари, като това често се оказва източник на инфлация. При тегленето на заем имат специално предимство защото се считат за кредито способни и това им осигурява възможност да получат заеми при най-ниска лихва. Колкото е по-голям рискът от неплатежоспособност на кредито получателят, толкова е неговата кредито способност, поради което нараства рисковата надбавка която кредиторът калкулира по лихвения % по кредита.
Пазарът откликва на потребностите на домакинствата, бизнес секторите и правителството създавяйки финансовите посредници- банки, инвестиц. компании и др. Те изпълняват ролята на посредник, който има възможност да предлага значителни кредити и да инвестира, като обединява средствата на многоброините инвеститори. Банките привличат средства като привличат депозити и ги дават на заем на други заемо получатели. Източникът е тяхната печалба между % който плащат и % които взаимополучателите им плащат. Инвестиционните банки освен че консултират за вземане на решения за дадена инвестиция и съставяне на инвестиционен портфейл, могат да съдействат на бизнеса при пласмент на емисия от ценни книжа, проектирането на ценни книжа със специфични параметри и дори в създаването на финансови инструменти, които до момента не съществуват, но които биха донесли полза на притежателите си.
Инвестиционният портфеил може да включва разл.видове инвестиции- акции, облигации, фондове, деривати, валути и др. Диверсификацията на портфейла води до постигане на по добри резултати при инвестиране.Тя може да се извърши на основа на разл. класове активи, като по този начин може да се намали волантилонстта на портфейла и се запази темпа на възвращаемост на инвестицията.
Волантилност - измерител на промяната на цените на даден финансов инструмент за даден период от време. Изчислява се като стандартно отклонение на изменението на цената на актива.
Взаимните фондове играят роля на финансови посредници, които инвестират паричните си наличности в инструменти на паричния пазар, депозити в центр. банка, ценни книжа на правителството. Фондът приема парични средства от много инвеститори и действа като инвестиционен агент от тяхно име.
Разнообразното търсене води до появата на разл. ценни книжа, които наричаме деривати. Първичната ценна книга предлага доходност зависеща от състоянието на емитента. За разлика от тях деривативните ценни книги носят доходи,зависещи от фактори свързани с цените на основния актив.
3 Инвестиции и спекулации. Терминът спекулация контрастира на термина инвестиция, който се определя като финансова операция извършена след икономически анализ. Спекулирането е поемане на риск в очакване на печалба при висок % на евентуална загуба. Основната характеристика на спекулацията е че тя търси промените на цената във времето, за разлика от арбитража, който търси промени на цената по място на търгуване. Спекулацията понякога се свързва с термина хазарт, който се основава на произволно очаквани резултати. Хазартът е залагане на пари, ценности, морално подчинение и др. върху бъдещо събития с не ясен изход с цел печалба или преимущество, но и с възможност да се изгуби залога. Хазарта е склоността на даден човек да подлага себе си и елементи от заобикалящата го среда на опастност.
Следва да се подчертае че основната задача на инвеститора е да спечели от динамиката на инвестиционния пазар. Конструирания портфейл може да включва разл. видове активи, като диверсификацията му води до постигане на по добри резултати при инвестиране отколкото инвестирането само в един актив. Тя може да се извърши на основа на активи, континенти и държави.
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в инвестициите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.