Въведение в теорията на банковите сделки


Категория на документа: Други


 ТЕМА №01
ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА БАНКОВИТЕ СДЕЛКИ

Въведение в учебната тема:

В учебната тема "Въведение в теорията на банковите сделки" са характеризирани същността и особености на банковите сделки. Извършена е класификация на видовете банкови сделки, като са използвани различни признаци. Накрая се прави обзор на нормативните актове, регламентиращи банковата дейност, в които са очертани правните характеристики на сделките, осъществявани от кредитните институции.

1. Обща характеристика на банковите сделки

Банковите сделки могат да се дефинират като взаимоотношения, възникнали на договорна основа между дадена банка и неин клиент, във връзка с покупко-продажбата на определен банков продукт или по повод предоставянето на конкретна банкова услуга.1 За разлика от финансовите сделки, при които една от страните може да бъде небанкова финансова институция (инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, застрахователно дружество, пенсионноосигурително дружество, лизингова компания, доставчик на платежни услуги, различен от банка, акционерно дружество със специална инвестиционна цел, дружество, специализирано в кредитирането, кредитна кооперация), задължително условие при банковите сделки е един от субектите да е банка.

Обект на банковите сделки е предлагането на конкретен банков продукт или оказването на определена банкова услуга, а субекти на банковите сделки са банката от една страна и конкретни заинтересовани физически или юридически лица от друга. Предмет на банковите сделки е определена парична сума и в този смисъл при тях е налице парично задължение.2 Банковата сделка може да се представи схематично на следващата фигура №1. Като частен случай банките могат да извършват сделки и помежду си, както и с централната банка, но в настоящото изложение ние няма да се спираме на тях, а ще фокусираме вниманието си върху сделките, сключвани между търговските банки и гражданите и фирмите.

ТЪРГОВСКА
БАНКА
БАНКОВ
КЛИЕНТ
ДОГОВОР ЗА
КОНКРЕТЕН
БАНКОВ
ПРОДУКТ

Фигура №1 Схема на банковата сделка

Понятията "банкови сделки" и "банкови операции" често се приемат за тъждествени. Между тях обаче се срещат съществени различия. В процеса на осъществяването на банковите сделки се извършват множество банкови операции за продължителен период от време. Чрез тяхното остойностяване се определят цените на конкретните банкови продукти, обект на банковите сделки. Банковите операции се извършват от служителите на кредитните институции чрез използването на специализирани програмни продукти.

Ако банка предложи на свой клиент - физическо лице банковия продукт "срочен депозит", тя се ангажира да поеме обслужването на клиента, предпочел този продукт, извършвайки редица банкови операции. Те са следните: откриване на депозитна сметка, приемане на паричните средства на клиента, заверяване на сметката му с постъпилите парични средства, начисляване на лихви по депозита, начисляване на данъци върху лихвите по срочния депозит, изплащане на сумата на влога на падежа, заедно с начислените лихви, закриване на депозитната сметка, по която е направен влога.3 За да се стигне до сключването на банкова сделка, при откриването на депозитната сметка се подписва договор за срочен депозит между банката, от една страна и титуляра на сметката, от друга.

2. Класификация на банковите сделки

В специализираната литература се срещат разнообразни класификации на банковите сделки. Най-често те се разграничават в зависимост от спецификата на дейността на банката на чисто банкови сделки, които кредитните институции имат изключителното право да осъществяват въз основа на получен лиценз от БНБ и други финансови сделки, които не са тяхно изключително право и се осъществяват и от други небанкови финансови институции.4

Към чисто банковите сделки, които са изключително право на кредитните институции, се включват тези, свързани с:
* публичното привличане на влогове и други възстановими средства;
* приемането на ценности на депозит;
* дейностите на банката като депозитарна или попечителска институция.

Към групата на финансовите сделки, които не са изключително право на банките, се включват:
* извършването на платежни сделки по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, включително сделки с платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма;
* финансовия лизинг;
* гаранционните сделки;
* сделките с инструменти на паричния пазар (чекове, менителници, депозитни сертификати и др.);
* сделките с чуждестранна валута и благородни метали;
* сделките с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и с други дериватни инструменти;
* сделките с прехвърляеми ценни книжа, участието в емисии на ценни книжа и др.;
* паричното брокерство;
* консултациите на дружества относно тяхната капиталова структура и отраслова стратегия, както и консултациите и услугите относно преобразуването на дружества и сделките по придобиване на предприятия;
* придобиването на вземания по кредити и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг);
* придобиването и управлението на дялови участия;
* отдаването под наем на сейфове;
* предоставянето на кредити и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в теорията на банковите сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.