Въведение в теорията на банковите сделки


Категория на документа: ДругиВ зависимост от вида на субекта, с когото се договарят, банковите сделки се разграничават на:
* банкови сделки с корпоративни клиенти (търговски дружества);
* банкови сделки с индивидуални клиенти (граждани и домакинства);
* банкови сделки с държавата и общините;
* банкови сделки с други банки и небанкови финансови институции;
* банкови сделки с организации с нестопанска цел.

Според вида на валутата, в която се сключват, банковите сделки се разделят на следните видове:
* банкови сделки в национална валута;
* банкови сделки в чуждестранна валута.

Според вида на пазара, на който се сключват, банковите сделки биват:
* банкови сделки на вътрешния (националния) пазар;
* банкови сделки на външния (международния) пазар.

В зависимост от типа на пазара, на който се договарят, са познати:
* банкови сделки на паричния пазар;
* банкови сделки на валутния пазар;
* банкови сделки на капиталовия пазар;
* банкови сделки на междубанковия пазар.

Според начина и формата на договореното плащане банковите сделки могат да се обособят на:
* касови сделки, при които плащането се извършва с налични пари в брой;
* безкасови сделки, при които плащането се осъществява в безналична форма.

В зависимост от степента на риска, който поема кредитната институция, банковите сделки се могат да се разделят на следните видове:
* безрискови;
* с ниска степен на риск;
* с умерена степен на риск;
* високорискови.

Съществуват и други критерии и признаци за класифициране на банковите сделки, като най-често те могат да се разграничат по икономическото си съдържание, по равнище на реализираната доходност и т.н.

3. Правна регламентация на банковите сделки

Дейността на търговските банки е изложена на засилена регулация от страна на централната банка. Тя осъществява перманентен контрол и надзор върху различни направления на тяхната активност. Целта е да се спазват изискванията на законите и подзаконовите нормативни актове, с които кредитните институции трябва да се съобразяват. Практически цялата им дейност е изградена на договорни начала.5

Статутът на банковите сделки у нас е уреден в два основни закона: Закон за кредитните институции и Търговски закон. В първия те се изброяват подробно, като се уточнява, че част от тях могат да се реализират и от други финансови институции, различни от банки. Последните се вписват в специален регистър на БНБ, като условията за регистрация и изискванията за дейността им са изложени подробно в наредба, издадена от централната банка.6

Така например в Закона за кредитните институции e посочено, че всяка търговска банка трябва да обяви пред своите клиенти условията, при които се приемат пари на влог. В тях се съдържа информация за:7
* лихвените проценти и метода за изчисляване на лихвата;
* периодите на лихвените плащания и данни относно фиксираността или променливостта на лихвения процент;
* минималната сума, приемана на влог;
* срока за предизвестие и последиците при предсрочно теглене на влога;
* приложимата система за гарантиране на влоговете, включително размера, до който влоговете са гарантирани, компетентния орган, който изплаща сумите по гарантираните влогове и срока за изплащането им.

В същия закон се посочват и условията по кредитите, които търговската банка предоставя на своите клиенти. Те съдържат информация за:8
* общите разходи по кредита (такси, комисиони и други разходи, пряко свързани с договора за кредит);
* лихвения процент, изразен на годишна база, метода за изчисляване на лихвата, както и условията, при които може да се променя лихвата до пълното погасяване на кредита;
* допълнителните задължения, свързани с разплащанията;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в теорията на банковите сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.