Въведение в теорията на банковите сделки


Категория на документа: Други


* условията и разходите при предсрочно погасяване на кредита.

Условията по влоговете и по кредитите се формулират ясно и точно и се обявяват в помещения, до които клиентите на банката имат достъп. При сключване на депозитна или кредитна сделка тези условия стават неразделна част от договора за депозит или за кредит.

В Търговския закон са регламентирани основните видове банкови сделки, които формират облика на банковия бизнес. За тях е предназначена отделна глава, включваща правните характеристики на договора за банков влог и договора за банков кредит, както и характеристиките на акредитива, на банковата гаранция, на банковото инкасо и на банковото документарно инкасо. В друга самостоятелна глава на закона е уреден правният режим на отдаването под наем на сейфове.9

Платежните услуги, предлагани от банките, се осъществяват въз основа на подписан рамков договор, съдържащ информация за доставчика на платежните услуги, за характеристиките на самите платежни услуги, за равнищата на таксите, комисионите, лихвените проценти и обменните курсове във връзка с предоставяните платежни услуги, срокът на действие на договора, правата и задълженията на страните, редът за изменение и прекратяване на рамковия договор и др.10

Редът и условията за сключване на сделки с държавни ценни книжа извън търгуването им на регулирани финансови пазари се осъществяват въз основа на отделна наредба.11 В нея са уредени начините за придобиване на ДЦК на първичния и на вторичния пазар.

Част от кредитните сделки на банките се извършват по реда на Закона за потребителския кредит.12 Там са уредени най-общо изискванията към договора за потребителски кредит, с което се цели осигуряване защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит. В закона са регламентирани и формата и съдържанието на договора за потребителски кредит, при който кредитът се предоставя под формата на овърдрафт.

Ключови понятия:

* банкови сделки;
* финансови сделки;
* обект на банковите сделки;
* субекти на банковите сделки;
* предмет на банковите сделки;
* банкови операции;
* чисто банкови сделки;
* условия, при които се приемат пари на влог;
* условия по кредитите.

Въпроси за самоподготовка:

1. Дайте определение за банкова сделка и посочете какъв е нейния предмет!
2. Кои са чисто банковите сделки, изключително право на кредитните институции?
3. Избройте финансовите сделки, които не са изключително право на банките!
4. Какви са условията, при които се приемат пари на влог?
5. Каква информация съдържат условията по кредитите, които търговската банка предоставя на своите клиенти?

1

 Вж. напр.: Василев, В., М. Асенова и др., Банково дело, първо издание, Издателство "Авангард принт", Русе, 2012, с. 120.

2

 Герджиков, О., Търговски сделки, Трето преработено и допълнено издание, ИК "Труд и право", София, 2008, с. 243.

3

 Вж.: Лаврушин, О. И. и др. Банковский менеджмент, 2-е изд., перераб. и доп., Москва, ЗАО "Кнорус", 2009, с. 119.

4

 Вж. по-подр.: Закон за кредитните институции, обн. ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г. и неговите изменения и допълнения, чл. 2, ал. 1, 2 и 5 и чл. 3.

5

 Вж. напр.: Тавасиев, А. М. и др. Банковское дело, Управление и технологии, 2-е изд., Издательство "Юнити-дана", Москва, 2005, с. 205-206.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в теорията на банковите сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.