Възможности за екотуризъм на територията на община Търговище


Категория на документа: Други
ВЛИЯНИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМА
В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ...............................................................................................................
І. Влияния на екотуризма ......................................................................
ІІ. Описание на туристическа дестинация "ТЪРГОВИЩЕ" ..............

2.1. Местоположение, обхват и туристическа достъпност. ............................

2.2. Исторически сведения ..............

2.3. Население ..............

2.4. Образование .
ІІІ. Влияние на екотуризма за туристическата дестинация ........
ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..............
V. ИЗТОЧНИЦИ ..............

УВОД

Туризмът е приоритетен сектор в българската икономика и важен източник на приходи. Той стимулира развитието на други в икономиката и по-конкретно - търговията, транспорта, съобщенията, селското стопанство, производството на стоки за бита. Наред с високия му икономически потенциал той играе и важна социална роля, оказвайки значително влияние за заетостта на населението. За страната туризмът се възприема като възможност за подкрепа на регионалното развитие. През последните години нарасна значението на проблематиката свързана с влиянията на туризма, най-вече в контекста на туристическата политика и планиране. Алтернативният туризъм във всичките му проявления се откроява с много по-висока степен на привлекателност от масовия туризъм. Това е една от причините да считам, че темата за влиянието на алтернативни форми на туризъм в частност екотуризма в община Търговище е важна и актуална. Темата е благодатна поради реалните възможности за развитие на туризъм в тази дестинация.

А защо алтернативен, а не масов, стандартен - защото общината не се намира близо до големи водни басейни, където основно се развива масовият туризъм, защото планинските масиви пък не са високи и снежната покривка не се задържа достатъчно дълго, което не ги прави притегателна цел за туристите, запалени по ски-туризма и екстремните зимни спортове. На територията на Община Търговище има редица обекти, посещавани от туристи. Съществуват защитени територии, от които 6 са обявени за природни забележителности. Тук са екологично чистите райони "Герлово" и "Сърта". Те, заедно с красивите горски масиви в местностите "Парка" и "Боаза", наличието на язовири и природни забележителности, са предпоставка за развитието на екологичен туризъм. Тук се включват и регионалните туристически маршрути (местността "Парка" - хижа "Младост" - с. Пролаз ). В региона се срещат определен брой растителни и животински видове, застрашени от изчезване.

Това потвърждава защитаваното становище, че най-подходящ за развитие е екотуризмът и свързаните с него специфични форми на туризъм биха допринесли за хармоничното развитие на региона.

Целта на настоящото изследване е да бъде представен потенциалът на региона за развитието на екотуризъм, да се подчертае неговата важност за бъдещото развитие на община Търговище, като устойчива дестинация. Без претенции за достатъчност се обосновава очаквано първоначално незначително негативно въздействие върху околната среда и постепенното положително влияние върху заетост и благосъстояние на населението от ракурса на пространствено-времевия подход при разглеждането на влиянията на туризма.

І. Влияния на екотуризма

За бързото развитие на туризма са налице всички основни условия - съхранена природна среда, бизнес среда, обекти на културно- историческото наследства, които взаимодействат при туристически пътувания. В сравнение с всички други те имат някои особености: привлекателно въздействие, териториална неподвижност, многократност на използването, което обикновено изисква тяхната защита и поддържане.

Едновременно с това сме свидетели и на вълна от местни и регионални инициативи за екотуризъм, възникнали в рамките на природозащитни дейности или за предлагане на пазара на местни традиции, обичаи и култура.

Укрепването на движението за опазване на природата и за развитие на екотуризъм е съвсем естествено за пазарна икономика. И двете тенденции са израз на загрижеността за опазване на околната среда и на културно-историческото наследство. Опазването на природата, на културното наследство и екотуризмът са свързани помежду си и се нуждаят един от друг, за да постигат успешно целите си.

Същността на нашата българска гордост - природата, традициите и обичаите ни, историята и начинът ни на живот - имат изключителна стойност не само за страната ни, но и за света. Трябва да започнем да гледаме на тези ценности като на сравнително преимущество на България пред света, който страда от постоянна загуба именно на богатства, с които ние разполагаме.

Туризмът поражда икономически и социални въздействия. Те биват преки и косвени. Преките резултати се получават от приходи от нощувка и хранене, а косвените - от обслужването на туристите по време на пътуване или престой - например от транспорт, при задоволяване на културни нужди, покупки на стоки и др. Допринася за развитието и на други икономически отрасли като селско стопанство, транспорт, търговия, оказва благоприятно влияние върху облика на много наши села и градове.

Съвременният туризъм е комплексен социално-икономически и културен феномен с многостранно въздействие - здравно, икономическо, социално, културно, екологическо и политическо. Екотуризмът е елемент на рекреацията - възстановяване на психофизичните сили.

При изучаване на въздействието на туризма се създава ситуация, която в науката обозначават с термина "междудисциплинарен проблем", т.е. проблем, който не може да бъде решен напълно от нито една от съществуващите научни дисциплини самостоятелно. За решаването на подобен проблем, свързан с въздействието на туризма, успешно се използва системният подход. За неговото изучаване, могат да бъдат използвани множество модели. Моделът на туристическото природоползване представлява един от тях.

Наред със свободното време друг фактор, влияещ върху увеличаването на туристическото природоползване, е материалното благосъстояние на населението. От наличието на достатъчно финансови средства в семейството или на отделния човек в частност се определя и възможността за участие в екотуризма. Той като дейност възниква и се развива в страни, в които материалното благосъстояние на голяма част от населението е достигнала определени, минимални граници. Когато материалното благосъстояние на населението е под определен минимум, потребностите от туризъм имат потенциален характер и не могат да се превърнат в туристическо търсене и потребление.

Задължително условие за устойчивостта на рекреационните системи и за реализацията на екотуристически дейности допринасят планирането и регулирането.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за екотуризъм на територията на община Търговище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.