Възможности за екотуризъм на територията на община Търговище


Категория на документа: Други


* Създаден е консултативен съвет по туризъм към кмета на община Търговище;

* Издадени са рекламни брошури за общината и за отделни обекти;

* Реализиран е проект "Елате и вижте красивата и екологично - чиста природа на Търговищкия край";

Дейностите по туристическото предлагане на община Търговище се фокусират върху екотуризма и културния туризъм. Туристите посещават пещери, водопади, защитени местности и др. Славейковото училище, един от Стоте национални туристически обекта е привлекателен за туристи. През музейния комплекс в гр. Търговище годишно минават между 10 - 11 хиляди души. През 2012 година музейния комплекс е бил посетен от 11 220 души, от които 204 чужденци. Това са преди всичко индивидуални посещения и по-рядко организирани групи. Липсата на достатъчно атракции и на туристически агенции в региона, които да предлагат организирани туристически пакети, са сред причините туристите да не остават в града за дълго време. Дестинацията се предлага основно на вътрешния пазар, главно като зелени училища, а за възрастни туристическа пакети за потребители пенсионерски клубове с продължителност 1-2 дни.

От сравнително скоро на туристите предлага туристически пакет "Екотуризъм" с обща цена и квалифицирани гидове - "Екотуризъм".

Предпочитащите пешеходния и велотуризъм могат да се възползват от създадените и маркирани велотрасета и екопътеки. По маршрутите са поставени информационни табели, изградени са заслони, места за отдих, пейки, чешми.

Информация за всички туристически обекти в региона, туристически маршрути, места за настаняване, хранене и развлечение, туристите могат да получат от изградения Туристически информационен център, който е структура на общината

Екотуризма в общината - обхваща екопътеки с обща дължина 196 км в цялостен маршрут, при съчетание на вело, пешеходен и екстремен туризъм, сред природните забележителности и съхранената природа на Преславската планина.

СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СРАНИ
* Позитивно отношение на местното население и административната власт по отношение развитието на туризма
* Туризмът е сред приоритетите на общинската политика, създаден е и Консултативен съвет за развитие на туризма
* Наличие на местно Туристическо дружество
* Добре работещ Туристически информационен център
* Открити са професионални паралелки по туризъм в Техникума по обществено хранене туризъм
* Реализирани 3 проекта по програма ФАР - екотуризъм в община Търговище - за изграждане на екопътеки и създаване на цялостни екотуристически продукти с профил "екотуризъм
* Умерени цени на туристическия продукт
* Интерес от страна на инвеститорите в областта на туризма
* Благоприятно географско положение, добра транспортна достъпност, близост до изходни пунктове на страната - Варна и Русе, редовни автобусни и ЖП линии за големите градове в странана
* Благоприятен, умерен климат наличие на четири сезона
* Съхранена природна среда: голямо биоразнообразие, голям брой лечебни растения, реликтни и ендемитни видове, наличие на защитени територии, наличие на минерални извори, наличие на язовири, атрактивност на пейзажа;
* Разнообразно културно-историческо наследство, наличие на исторически, археологически и архитектурно-етнографски обекти, наличие на групи за автентичен фолклор, хорове, духови оркестри в някои села и в града;
* Изградена материална база в града;
* Сравнително добра реклама на вътрешния пазар. Изработени са карта на маршрутите в Преславската планината, множество добре оформени брошури, дипляни, постери,рекламен филм и други материали, рекламиращи туристическите обекти в общината;
* Програмата за развитие на туризма, изложена на Интернет страницата на Община Търговище на български, английски и руски език;
* Ограничени възможности за достъп до финансиране и подпомагане на туризма на местно ниво
* Липса на достатъчно инвестиции в тази област
* Ниски доходи на значителна част от населението
* Липса на яснота сред по-голяма част от населението за разликата между традиционния и екотуризма
* Слаба екологична култура на местното население
* Липса на информираност на местното население относни възможностите и перспективите за развитие на туризма в общината
* Недостатъчно проучени и разработени туристически ресурси
* Липса на съзнателна политика за опазване на природните ресурси
* Морално остаряло експониране и визуализиране на антропогенните ресурси, липса на модерна експозиционна култура
* Замиране на традиционните занаяти
* Незадоволителна обща инфраструктура, зле потдържана пътна настилка, ограничен междуселски транспорт, стари превозни средства, липса на канализация в селата, липса на пречиствателни станции за отпадни води, трудна достъпност до някои забележителности
* Недостатъчна, остаряла и зле потдържана специализирана инфраструктура - липса на недостатъчна материална база в селата
* Краткосрочност на престоя на туристите, като се разчита изключително на вътрешния туризъм.
* Ниски средни приходи от туристическата дейност и недостатъчна заетост на базата
* Ограничено предлагане на допълнителни туристически услуги и възможности за разнообразяване на престоя
* Ниска образованост на селското население, силно намаляващо население
* Липса на специалисти в областта на екотуризма туризъм
* Все още недостатъчно практическо обучение и реализация на кадрите в туризмаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за екотуризъм на територията на община Търговище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.