Възможности за развитие на община Карлово


Категория на документа: Други
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ -ПЛОВДИВ

КУРСОВА РАБОТА ПО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ТЕМА: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

СЪДЪРЖАНИЕ :

1.Увод
2.Характеристика на района
* Месторазположение и територия
* Природно-климатични условия
* Население-брой и динамика
* Инфраструктура и екология
3.Състояние и тенденции в икономическото и социалното развитие на общината .
* Аграрен сектор
* Горско стопанство
* Промишленост
* Туризъм
* Търговия и услуги
* Неправителствени организации
* Развитие на човешките ресурси и социалния сектор
4. Основни проблеми съпътстващи развитието на общината и възможности за тяхното преодоляване
* Анализ на силните и слабите страни ,възможностите и рисковете за развитието на общината
* Визия,приоритети и мерки за развитие на общината
5. Заключение

1. Увод
Община Карлово е една от 20-те най-големи общини в България. Състои се от 4 града -Карлово, Калофер, Баня, Клисура и 23 села.
По големина се откроява общинският център Карлово с около 30 хил. души население. Градът отстои на 56 км от областния център Пловдив и на 147 км от столицата. Карлово е разположено в северната част на Карловската котловина. Тя обхваща площ от около 280 км2, и се огражда от север от най-високата част на Стара планина - Троянска и Калоферска планина, на югозапад - от Същинска Средна гора, а на югоизток - от Сърнена Средна гора. С широк пролом р. Стряма прорязва двете части на Средна гора и котловината е открита на юг, което има важно климатично значение.
На запад планинският праг Козница, а на изток Кръстец (Стражата) отделят Карловската котловина от съседните подбалкански котловини. От запад на изток тя достига 55 км, а от север на юг - 16км. Средната надморска височина на гр. Карлово е 380 м.

2. Характеристика на района
Община Карлово е разположена в централната част на България и северната част на Пловдивска област на площ 1044 км2, и представлява 1 % от територията на страната.
Граничи с:
• на север - с Ловешка област;
• на изток - с община Павел баня;
• на запад - с общините Сопот и Пирдоп;
• на югозапад - община Копривщица;
• на югоизток - община Брезово;
• на юг - с общините Хисар и Калояново.

Община Карлово се характеризира с разнообразен релеф. В територията на общината попадат Карловската котловина, ридовете Козница и Стражата, които я затварят от запад и от изток, южните склонове на Централна Стара планина и части от Същинска и Сърнена Средна гора, които ограждат котловината от север и от юг. Голяма част от територията на общината е заета от Карловската котловина и релефът е равнинен до хълмист, в периферията на котловината, със стойности на надморската височина от 260 м. при гр. Баня до около 500 м. в северозападните и източните части на общината. В северна посока релефът се изменя до високопланински, като границата на общината следва билото на Стара планина. Съответно тук се намират и най-високите точки на територията на общината - връх Вежен (2198м.) и връх Ботев (2 376м.)
Климатът е преходноконтинентален с планинско влияние. В сравнение с другите подбалкански полета - по-мек и по-топъл. Средната годишна температура е 11.40 С. Зимата е сравнително мека - средната януарска температура е между 0 и -10 С. Дните с трайна снежна покривка са от 25 до 30. Лятото е умерено топло - около 60 дни са със средна температура 200 С и около 15 - със средна температура 250 С. Максималните температури са през юли и варират между 340 С и 360 С. Средногодишната относителна влажност за района варира от 70 до 73 %.Средното годишно количество на валежите е 653 мм/м2.
През територията на общината протичат реките Тунджа, Стряма, Стара и Бяла река, както и многобройни техни притоци.Oбщина Карлово разполага и с богати ресурси на минерални води, уникални по минерален състав и лечебни свойства. На територията на общината има изградени редица язовири, като с най-голямо значение са два язовира - "Домлян" и "Соколица".
Почвената покривка е разнообразна. Най-широко разпространение имат делувиално-ливадните и алувиално-ливадните почви (75 %). Плодородието на делувиално-ливадните е ниско, но благоприятните им физични свойства ги правят пригодни за отглеждане на редица култури и трайни насаждения - житни растения, фуражни треви, маслодайна роза, лозя и др.. По-ограничено са разпространени канелените горски почви (10-12 %).
Срещат се и планинско-ливадни и кафяви горски почви по високите части на Стара планина.
Население - брой и динамика
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Карлово 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.