Възможности за развитие на община Карлово


Категория на документа: Други


между общините и цели подобряване на институционалния
капацитет на местните и регионални власти за изграждане на
съвместни партньорства и подкрепа на междуобщински структури за
развитие. Тя се концентрира
върху: координация и интегрирано планиране на ресурсите в
рамките на общината, между общините в рамките на областта и
между различните области; насърчаване на междуобщинското
планиране и изпълнение на проекти; осигуряване на ресурси в
подкрепа на изготвянето на проекти.
Мярка 7.3. Подпомагане изграждането на регионални и
местни партньорства за развитие
Партньорството ще бъде засилено чрез подобряване на
сътрудничеството между местните власти и социално-
икономическите партньори на регионално и местно ниво. Това ще
бъде постигнато чрез изграждане и укрепване на нови действени
партньорства на регионално и местно ниво и укрепване на
институционалния капацитет на създадените органи за
партньорство. Дейностите, които ще допринесат за подпомагане на
процесите на партньорство, са:
- обучение на регионалните и местните партньори за
разработване, финансиране и управление на съвместни проекти и
прилагане на интегрирани програми за развитие;
- работа в мрежа;
- механизми за наблюдение и оценка на въздействието;
- информация и публичност на плановите и програмните
документи на регионално и местно ниво;
- дискусионни форуми.
Мярка 7.5 Подобряване на предоставяните услуги от
местната администрация
В рамките на тази специфична цел ще се изгражда
капацитет за подобряване на предоставяните услуги от местната
администрация, вкл. и на социални партньори и релевантни
неправителствени организации (НПО), чрез обучение по
мениджмънт на персонала и специфична подкрепа за ключови
услуги, ускоряване и разширяване на административното
обслужване на едно гише на местно ниво.
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Карлово 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.