Възможности за развитие на община Карлово


Категория на документа: Други


Инфраструктура и екология

Пресичането на територията на Общината от важни пътни и железопътни трасета са фактори с важно значение за развитието на общината.
Транспортна инфраструктура
Стратегическото разположение на Община Карлово в централната част на България я прави важен шосеен и железопътен възел.
Дължината на общинската пътна мрежа е около 298 км.
Автобусен транспорт-Автобусният транспорт е добре развит и се осъществява от частни транспортни фирми, които извършват както специализиран, така и обществен превоз на пътници.
През територията на Община Карлово преминава трасето на първокласен път София-Бургас І-6 (Е-78) с дължина 56.86 км, второкласен път Карлово-Пловдив ІІ-64 с дължина 11.50км.

Път ІІ-35 - от Плевен, през Ловеч и Троян до с. Кърнаре с дължина 22.30 км

Железопътен транспорт

През Община Карлово преминава Подбалканската жп-линия:София - Бургас, както жп линията: Пловдив - Карлово.

Екология .
Община Карлово се отличава с относително чиста околна среда - води, въздух и почви, сравнително добре развита и поддържана зелена система. Екологичните проблеми основно са в резултат на липсата или непълноценно работещи локални пречиствателни станции, липсата на градска пречиствателна станция за битови-фекални води, лошото състояние на пътната настилка, наличие на нерегламентирани депа за ТБО, липсата на напълно изградена канализационна мрежа във всички селища от Община Карлово. Замърсяването на въздуха в Община Карлово е резултат от:
Интензивният поток от пътни транспортни средства, обусловен от главния шосеен път Е -78, преминаващ през територията на Общината с дължина 57 км;
Локалното битово отопление, основен замърсител на въздуха със серен диоксид, въглероден оксид, прах, сажди и др. през зимния сезон;
Сравнително рядкото миене на асфалтираните улици и големият процент на павирани улици е предпоставка за по-високо ниво на запрашеност и произтичащите от това здравни рискове.
Прякото въздействие на сметищата за ТБО; източници на: вредни газове от запалени битови отпадъци.
Качеството на питейната вода е добро. Повърхностините води отговарят на категорията от чисти до слабо замърсени. Единствено след градски колектор-Карлово, водите на р. Стара са с много лош биотичен индекс (БИ=1). Основните източници на замърсяване на повърхностните води на територията на Община Карлово са битово-фекалните води, които се заустват непречистени в естествените водоизточници (реки), посредством изградените в гр. Карлово, гр. Сопот, гр. Калофер, гр. Баня и фирмите канализационни мрежи. Допълнително 50неконтролируемо замърсяване на повърхностните води възниква вследствие на неекологосъобразно извършване на стопански дейности (животновъдство) в селищата без канализационна мрежа.

Най-много повърхностните и подземни води се замърсяват от отпадъчни води генерирани в нерегламентираните сметища на територията на Община Карлово. Естественият терен, липсата на изолация на сметищата създават предпоставка за проникване на отпадъчни води, формирани в тялото на депонираните отпадъци в прилежащите терени - подземни хоризонти и повърхностни води. Почвите се замърсяват основно от експлоатацията на нерегламентирани сметища. Поради колоидния характер на компонентите на почвите (глини, порьозни скални образувания и др.), замърсителите от отпадъчните води от сметищата се акумулират в тях и нарушават екологичното равновесие в повърхностните, а понякога и в по-дълбоките слоеве. Други източници на замърсяване са:
- Селскостопански обработки (растителната защита използване на пестициди и минерални торове);

-Строителни дейности в самите населени места
-Промишлеността - основните отпадъци от заводите са: стоманени, чугунени, медни, алуминиеви стружки и опасни отпадъци в твърдо и течно състояние във вид на утайки, формовъчна смес, отпадъчен леярски пясък, галваничен шлам и емулсии, месингови стружки, дървени частици, отпадъци от полиестирол, утайки от текстилното багрене, апретиране, изпиране и разтвори с киселинен или алкален характер, отпадъци от полиетилен, пластмаса, хартиени, обработени масла, отдестилиран розов цвят, лавандулов цвят,екстрахирани етерично-маслени продукти, стари автомобилни гуми, акумулатори, отработени масла, парцали, джибри, стъкло, битови отпадъци, отпадъци от органичен произход(месокомбинат, млекопреработване), мазутни отпадъци;

3.
АГРАРЕН СЕКТОР
Значително по-малък е делът на обработваемите земи - земеделски земи без мери и пасища. Техният размер е 303 644 дка, което представлява 63.50 % от нейния селскостопански фонд. От културните растения в Карловската котловина виреят зърнените храни, царевицата, фасулът, лещата и картофите; някои ценни технически култури: слънчоглед, тютюн, захарно цвекло, и редица маслено ароматични растения: маслодайна роза, лавандула и мента. Отлични са условията за отглеждане на лозата и различни видове овощия, между които бадемът, кестенът, смокинята и др.
Община Карлово разполага с 478 163 дка селскостопански фонд.

ГОРСКИ РЕСУРСИ
Горите заемат значителен дял от територията на региона и създават условия за развитие на горското стопанство и международен ловен туризъм. Голямото разнообразие от растителен и животински свят е съсредоточено в Национален парк "Централен Балкан". В района на парка се намират два уникални резервата- "Старарека"и"Джендема".
Наличието на висока планина на територията на Общината (Средна Стара планина), обуславя разпространението на дъбови и букови гори от средноевропейски тип. Данните сочат, че основната част от горската територия е заета от горски масиви. Тази структура създава условия за дърводобив и залесяване. Горският фонд на Община Карлово обхваща 511 944 дка площ.
ПРОМИШЛЕНОСТ
Най-голям голям делът на заетите в сектор "Индустрия" и в частност в сферата на машиностроенето, металообработването и металолеенето - над 50 на сто от общия брой заети. През последните няколко години се наблюдава тенденцията за увеличение в броя на заетите в производство на облекло и обувки, в сферата на управлението и отбраната и в аграрния сектор - в оранжерийното производство на зеленчуци. В близост до града (село Ведраре) има комбинат за трактори "Карловски тракторен завод" АД. В града има фирми за козметика и месопроизводство. Ситуираната в града търговска компания "Българска роза" АД произвежда разнообразен асортимент от козметични продукти. В Калофер и Кърнаре се намират две от фабриките на световноизвестната шведска фирма за лагери СКФ.
Туризъм
Туризмътима традиции в този район. Туристическото
движение е на повече от 100 години и чрез четирите туристически
дружества (ТД "Васил Левски" - Карлово, ТД "Хайдут" - Калофер,
ТД "Средногорец" - с. Богдан и ТД "Здравец" - с. Климент)
продължава успешното приобщаване на нови любители на
природата. В Община Карлово има възможност за практикуване на
различни видове туризъм - планински, културен, религиозен,
селски, балнеоложки, фестивален туризъм. Изградени са две
екопътеки "Адреналин" в Карлово и "Бяла река" в Калофер. Туристическата инфраструктура в Общинатае добре развита .Туристически спални има в
Карлово, Калофер, връх Ботев; 8
хижи в Стара планина и Средна гора:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Карлово 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.