Възможности за развитие на община Карлово


Категория на документа: Други


станции за битово-фекални
води;
• Липса на цялостно
изградена канализационна
мрежа в повечето от
селищата на Общината;
• Лошо състояние на
материалната база на
образованието и културата;
• Наличие на демографска
криза;
• Недостатъчно внимание
към масовия спорт и
туризма;
• Индустриален упадък;
• Недостатъчно бюджетно
финансиране.
• Задълбочаваща се
демографска криза;
• Миграционни процеси;
• Влошено качество на
образованието;
• Проблеми в организацията
на системата на
здравеопазването;
• Изграждане на
замърсяваща околната
среда икономика;
• Влошаване на
съотношението
приходи/разходи в
общинския бюджет като
последица от
присъединяването в ЕС;
• Неправилен избор на
приоритетите на развитие
на Общината;
• Неадекватна структура на
администрация по
отношение на усвояване на
европейските фондове;
• Влошена политическа
среда /отклоняване на
страната от курса към
евроинтеграция/.


ВИЗИЯ,ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

ВИЗИЯ: Община Карлово - район с устойчиво социално -икономическо развитие на основата на местни ресурси итрадиционни културно - исторически дадености, община с висок жизнен стандарт на населението, осигурен от конкурентноспособна икономика.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Карлово 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.